Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
04/07/2013 първо гласуване

  Законопроект за изменение на Закона за висшето образование
  № 354-01-36, внесен от н. п. Христо Монов и н. п. Петър Кънев на 2 юли 2013 г.
  На свое извънредно заседание, проведено на 3 юли 2013 г., Комисията по образованието и науката, обсъди на първо гласуване законопроект за изменение на Закона за висшето образование № 354-01-36, внесен от н. п. Христо Монов и Петър Кънев на 2 юли 2013 г.
  На заседанието присъстваха Анелия Клисарова – министър на образованието и науката, Мукаддес Налбант и Атанаска Тенева – заместник министри на образованието и науката, проф. Стати Статев – заместник-председател на Съвета на ректорите на висшите училища в Република България, проф. Алексей Алексеев – заместник-ректор на Медицински университет-София, доцент Милена Стефанова и проф. Анастас Герджиков – заместник-ректори на Софийски университет „Св. Климент Охридски” и доцент Лиляна Вълчева – председател на Национален браншов синдикат „Висше образование и наука” – КНСБ.
  По разглеждания законопроект бяха представени писмени становища от синдикат „Висше образование и наука” – КНСБ и Българския студентски съюз, които го подкрепят.
  Законопроектът беше представен от единия от неговите вносители – г-н Христо Монов. Той информира народните представители, че с предлаганото изменение се цели удължаване и за учебната година 2013/2014 г. на дадената през 2010 г. възможност на държавните висши училища, получили високи оценки при институционалната акредитация, да провеждат обучение срещу заплащане. В държавния бюджет за 2013 г. не са предвидени достатъчно средства, които да осигурят нормалното функциониране на държавните висши училища. Удължаването на възможността за извършване на обучение срещу заплащане за придобиване на висше образование по своята същност е мярка, насочена срещу недостатъчното финансиране на системата на висшето образование. Обучението срещу заплащане се явява възможност за държавните висши училища да получат допълнителни финансови средства от осъществяваната от тях основна дейност – провеждане на обучение и придобиване на образование.
  Министърът на образованието и науката Анелия Клисарова подкрепи законопроекта и призна, че има сериозно недофинансиране на висшето образование в България, като се ангажира още през следващите седмици да представи законодателните приоритети на Министерството на образованието и науката, включително в тази област.
  Представителите на висшите училища подкрепиха законопроекта и призоваха предложенията да не се разглеждат единствено като антикризисна мярка, а като възможност, насърчаваща студентската мобилност и възможност за лицата, които вече са получили образователно квалификационна степен в обучение, субсидирано от държавата, да получат по друга специалност същата образователно квалификационна степен, за която нямат право на държавна субсидия. Извън обхвата на законопроекта те посочиха някои проблеми на финансовия модел на висшето образование в Република България като невъзможността български граждани, завършили средното си образование в чужбина, да се записват за студенти по реда на чуждестранните граждани или повишаването на таксите за обучение до 40 на сто от разходите за обучение на студентите, които се обучават с държавна субсидия. Беше обсъдена възможността в последващи законодателни промени обучението срещу заплащане да се разшири до повече от 5% от институционалния капацитет на съответното висше училище и приемането на студенти за обучение срещу заплащане да не се ограничава до лица, които са кандидатствали във висшето училище по реда на чл. 68, участвали са в класирането, но не са приети.
  В дискусията по обсъждането на законопроекта участваха народните представители Светла Бъчварова, Алиосман Имамов, Станислав Станилов и Ваня Добрева. Бяха изразени резерви относно наличието на платено обучение в държавните университети, което е принципен проблем. Членовете на Комисията се обединиха около тезата, че системата за финансиране на висшите училища се нуждае от цялостна промяна. Те подкрепиха законопроекта и изразиха становище, че поради наближаващото начало на новата учебна година във висшите училища предлаганите промени трябва да влязат в сила във възможно най-кратки срокове, като същевременно започне широко обсъждане на по-сериозни и цялостни промени във финансовия модел на системата на висшето образование.
  Законопроектът отговаря на изискванията на Закона за нормативните актове и на указа за неговото прилагане.
  След приключване на обсъждането и проведено гласуване с резултати „за” – 10 гласа, „против” – 0, „въздържали се” – 0, Комисията по образованието и науката предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за висшето образование № 354-01-36, внесен от н. п. Христо Монов и Петър Кънев на 2 юли 2013 г.


  Във връзка с единодушното гласуване на законопроекта и липсата на направени предложения за изменение или допълнение на законопроекта по време на неговото обсъждане, Комисията по образованието и науката предлага при наличие на основанията по чл. 76, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание първо и второ гласуване на този законопроект да се проведат в едно и също заседание.  Председател на
  Комисията по образованието и науката:
  Ваня Добрева
  Форма за търсене
  Ключова дума