Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
23/01/2014 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс № 302-01-47, внесен от Министерски съвет на 27.11.2013 г.
  На свое редовно заседание, проведено на 23.01.2014 г., Комисията по образованието и науката, обсъди на първо гласуване, законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс № 302-01-47, внесен от Министерски съвет на 27.11.2013 г.
  На заседанието присъства Алеко Джирджов – държавен експерт в дирекция «Модернизация на образованието» към Министерския съвет, който представи законопроекта и мотивите към него.
  От компетентността на Комисията по образованието и науката са промените, свързани с чл. 18 от Закона за администрацията, в който се урежда провеждането на стажове за студенти в държавната администрация.
  По законопроекта е постъпило становище от Националното сдружение на общините в Република България.
  В хода на дискусията бяха поставени въпроси относно регламентиране на процедурата, по която един студент да може да започне стаж в държавната администрация, за създаване на единни общи правила за прозрачно и организирано провеждане на стажовете, беше посочен добрият пример от различни стажантски програми в различни министерства и регионални структури – Програмата „Българската мечта”. Беше поставен въпросът за проекта на Наредба, в която да бъдат отразени всички възникнали въпроси и предложения, относно обхвата на студентите, крайните срокове за одобряване на кандидатите, списък на направленията и специалностите, по които ще се провежда стаж, участието на Министерство на образованието и науката и други изисквания.
  Въз основа на обсъждането и проведеното гласуване с резултати „за” – 17 гласа, „против” и „въздържали се” – няма, Комисията по образованието и науката предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс № 302-01-47, внесен от Министерски съвет на 27.11.2013 г.  Председател на
  Комисията по образованието и науката:
  ВАНЯ ДОБРЕВА
  Форма за търсене
  Ключова дума