Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА
КОМИСИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА
10/07/2013 първо гласуване

  Разглеждане за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, №354-01-17, внесен от Цветан Генчев Цветанов и група народни представители на 31.05.2013 г.
  На свое редовно заседание, проведено на 10.07.2013 г., Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, №354-01-17, внесен от Цветан Генчев Цветанов и група народни представители на 31.05.2013 г.

  Със законопроекта се въвеждат изискванията на Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета.
  Предвидена е изрична правна норма, която гарантира, че компетентните органи са оправомощени да не провеждат наказателно преследване или да не налагат наказание на жертви на трафик, когато последните са били принудени да извършат престъпление като пряко следствие от трафикирането им. Предложени са и допълнения в съставите на трафик на хора:
  - добавяне на просията като самостоятелна съставомерна цел на трафика;
  - предвиждане на наказателна отговорност в случаите, когато трафикът на хора е извършен от длъжностно лице при изпълнение на служебните му задължения.
  - включване на отнемането на телесен орган, тъкан, телесна течност или клетка в квалифицираните състави на убийствата и телесните повреди с оглед пълнотата на нормативната уредба.
  В Преходните и заключителни разпоредби на законопроекта се предлагат изменения в Закона за борба с трафика на хора, свързани с подобряване на прилагането на мерките за закрила към лица, жертва на трафик, техните семейства и деца. Предвижда се възможност за предприемане на мерки за закрила по реда на Закона за закрила на детето по отношение на лица, жертва на експлоатация или насилие, чиято възраст не е установена, но може да се направи извод от конкретни обстоятелства, че са деца.
  По време на дискусията бе отбелязано, че внесеният от народния представител Цветан Цветанов законопроект е на практика идентичен, с предлагания от Министерския съвет проект на закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс.
  Представители на Министерство на правосъдието направиха и съществена бележка: в редакцията на новия чл. 16а, предлагана от групата народни представители, липсва изричното условие, че принудата и извършеното от жертвата на трафик на хора престъпление са пряко причинени от това, че лицето е пострадало от трафик на хора.

  След проведено гласуване с резултати: „За” - няма, „Против” – 10 и „Въздържали се“ – няма, Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта предлага на Народното събрание да НЕ подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, №354-01-17, внесен от Цветан Генчев Цветанов и група народни представители на 31.05.2013 г.  Председател на
  Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта  Христо Монов
  Форма за търсене
  Ключова дума