Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА
КОМИСИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА
22/01/2014 първо гласуване

  Д О К Л А Д

  Относно:

  Разглеждане за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, №302-01-54, внесен от Министерския съвет на 19.12.2013 г.
  На свое редовно заседание, проведено на 22.01.2014 г., Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, №302-01-54, внесен от Министерския съвет на 19.12.2013 г.

  На заседанието от страна на Министерство на правосъдието присъстваха г-жа Сабрие Сапунджиева, заместник-министър, г-н Борислав Петков, директор на дирекция „Международноправно сътрудничество и европейски въпроси“, г-жа Ирена Борисова и г-н Георги Рупчев, държавни експерти в същата дирекция, както и г-н Александър Стефанов, държавен експерт в отдел „Нормотворчество“.

  Законопроектът бе представен от заместник-министър Сапунджиева. С проекта на закон се въвеждат разпоредбите на Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно борбата със сексуално насилие и сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография и за замяна на Ранково решение 2004/68/ПВР на Съвета. С Директивата се установяват минимални правила за определяне на престъпленията и наказанията в областта на сексуалното насилие, сексуалната експлоатация на деца и детската порнография и се цели засилване на превенцията и укрепване на защитата от тях. Посочено бе, че срокът за транспониране на Директивата е изтекъл на 18 декември 2013 г.
  Основните изменения и допълнения на Наказателния кодекс се отнасят до глава Втора „Престъпления против личността“, Раздел VIII „Разврат“ и включват:
  • освобождаване от наказателна отговорност или не налагане на наказания на деца – жертви на сексуално насилие и сексуална експлоатация, поради участието им в престъпни дейности по принуда;
  • допълнение на дефиницията на „порнографски материал“ и въвеждане на понятието „порнографско представление“;
  • извеждане като престъпления на сексуалните действия с дете, ненавършило 14 години, в условията на проституция;
  • въвеждане на допълнителни квалифициращи обстоятелства при сексуални престъпления срещу деца и съответно предлагане на нови размери на наказанията;
  • инкриминиране на установяването на контакт, както и събирането или предоставянето на информация за лице, ненавършило 18 годишна възраст, с цел сексуално насилие, сексуална експлоатация или участието в детска порнография или порнографско представление;
  • включване на всички възможни технологии, посредством които може да се установи контакт с непълнолетни лица или да се извършат сексуални престъпления;
  • предлага се възможността за налагане на наказанието лишаване от право на заемане на определена професия или обществен длъжност или наказанието лишаване от правото за упражняване на определена професия или дейност заедно с другите предвидени наказания.

  По време на дискусията бяха обсъдени различните хипотези за евентуалните проблеми, които биха възникнали при неправителствените организации, работещи в сферата на борбата и превенцията на сексуалното насилие, експлоатация и детската порнография, относно достъпа и притежанието на порнографски материали при работа по сигнал или случай.

  След проведено гласуване с резултати: „За” - 13 гласа, „Против” и „Въздържали се“ – няма, Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, №302-01-54, внесен от Министерския съвет на 19.12.2013 г.  Председател на
  Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта  Христо Монов
  Форма за търсене
  Ключова дума