Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
17/07/2013 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 354-01-7, внесен от Искра Фидосова Искренова, Красимир Георгиев Ципов и Димитър Николов Лазаров на 28 май 2013 г., законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 354-01-17, внесен от Цветан Генчев Цветанов и група народни представители на 31 май 2013 г. и законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 302-01-3, внесен от Министерски съвет на 21 юни 2013 г.
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 354-01-7, внесен от Искра Фидосова Искренова, Красимир Георгиев Ципов и Димитър Николов Лазаров на 28 май 2013 г., законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 354-01-17, внесен от Цветан Генчев Цветанов и група народни представители на 31 май 2013 г. и законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 302-01-3, внесен от Министерски съвет на 21 юни 2013 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 04 юли 2013 г., Комисията по здравеопазване разгледа и обсъди законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 354-01-7, внесен от Искра Фидосова Искренова, Красимир Георгиев Ципов и Димитър Николов Лазаров на 28 май 2013 г., законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 354-01-17, внесен от Цветан Генчев Цветанов и група народни представители на 31 май 2013 г. и законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 302-01-3, внесен от Министерски съвет на 31 юни 2013 г.

  На заседанието присъстваха министърът на здравеопазването, д-р Таня Андреева, представители на Министерството на правосъдието, представители на Изпълнителна агенция по трансплантация, представители на съсловните организации в сферата на здравеопазването и на пациентските организации.

  На редовното заседание не присъстваха вносителите по законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 354-01-7, внесен от Искра Фидосова Искренова, Красимир Георгиев Ципов и Димитър Николов Лазаров на 28 май 2013 г. и по законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 354-01-17, внесен от Цветан Генчев Цветанов и група народни представители на 31 май 2013 г.

  Законопроектът, внесен от Министерски съвет, заедно с мотивите към него, беше представен от г-жа Атанаска Георгиева, директор на Дирекция „Съвет по законодателство” към Министерството на правосъдието. Тя информира народните представители, че с предложения законопроект се въвежда Директива 2011/36 на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и се заменя Рамково решение 2002 на Съвета, като поясни, че крайният срок за транспонирането на Директивата е бил 6 април 2013 г. Госпожа Георгиева обясни, че българското законодателство, в частта на борбата с трафика на хора, е съобразено с Конвенцията на Съвета на Европа за борба с трафика на хора, която е ратифицирана със закон, приет от 40-то Народно събрание на 07 март 2007 г. В тази връзка, г-жа Георгиева допълни, че предложеният законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс въвежда само онези правила, с които Директивата надгражда стандартите на Конвенцията в областта на борбата с трафика на хора. Тя посочи, че посредством създаването на нов текст в Наказателния кодекс се въвежда изискването на чл. 8 от Директивата, съгласно който държавите членки създават юридически гаранции, че компетентните им национални органи са оправомощени да не провеждат наказателно преследване и да не налагат наказание на жертвите на трафик на хора, в случаите когато последните са били принудени да извършат престъпление като пряко следствие от обстоятелството, че са обект на трафик на хора. Госпожа Георгиева информипа народните представители, че в съставите на престъплението „трафик на хора” в Наказателния кодекс са предложени допълнения, по смисъла на които просията се въвежда като самостоятелна съставомерна цел на трафика, както и че се предвижда наказателна отговорност в случаите, когато е извършен трафик на хора от длъжностно лице при изпълнение на служебните му задължения.

  От думите на г-жа Георгиева стана ясно, че част от предложените допълнени със законопроекта не са изисквания на Директивата, а са предизвикани от набиращото широки мащаби общественоопасно явление да се трафикират хора с цел отнемане на тъкани, клетки и телесни течности. Тя допълни, че за пълнота на правната уредба, законопроектът предвижда допълнения в текстовете на квалифицираните състави на убийствата и телесните повреди, доколкото последните са извършени с цел отнемане на телесен орган, тъкан, телесна течност или клетка на пострадалия от престъплението.

  Госпожа Георгиева обърна внимание на факта за възможно стартиране на наказателна процедура от страна на Европейската комисия за нарушение поради забавянето в срока за транспониране на Директивата, поради което тя отбеляза, че е от съществено значение законопроектът за изменение и допълнение на Наказателния кодекс да бъде приоритетно разгледан от 42-то Народно събрание.

  В хода на дискусията, заместник-председателят на Комисията по здравеопазване, доктор Емил Райнов отправи въпрос относно причината за забавянето на процеса на транспониране на Директивата. По поставения въпрос, г-жа Ирена Борисова, представител от Дирекция „Международно правно сътрудничество и европейски въпроси” към Министерство на правосъдието, отговори, че забавянето наистина е факт, макар че законопроектът е бил изготвен по-рано и е бил внесен в 41-то Народно събрание, но не е бил разгледан от него.

  В процеса на обсъждане, председателят на Комисията по здравеопазване, доктор Нигяр Джафер отправи въпрос към г-жа Людмила Василева, директор на Дирекция „Нормативно регулиране на системата на здравеопазването” към Министерството на здравеопазването, дали не е необходимо използваната терминология в законопроекта за „телесен орган, тъкан, клетка и телесна течност” да е идентична с терминологията от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки. В отговор, г-жа Людмила Василева обясни, че разминаване в терминологията има, но Министерството на здравеопазването, в рамките на съгласувателната процедура преди внасянето на законопроекта в Министерски съвет, не е дало препоръки в такава насока, тъй като терминологията в Наказателния кодекс е принципно по различна.

  Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати „За” – 0, „Против”- 0, „Въздържал се”- 12, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 354-01-7, внесен от Искра Фидосова Искренова, Красимир Георгиев Ципов, Димитър Николов Лазаров на 28 май 2013 г.
  Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати „За” – 3, „Против”- 0, „Въздържал се”- 8, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 354-01-17, внесен от Цветан Генчев Цветанов и група народни представители на 31 май 2013 г.

  Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати „За” – 10, „Против”- 0, „Въздържал се”- 2, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 302-01-3, внесен от Министерски съвет на 21 юни 2013 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО:
  Д-Р НИГЯР ДЖАФЕР
  Форма за търсене
  Ключова дума