Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
08/11/2013 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  за първо гласуване


  Относно: Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2014 г.,№ 302-01-33, внесен от Министерски съвет на 30 октомври 2013 г.
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване


  Относно: Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2014 г.,№ 302-01-33, внесен от Министерски съвет на 30 октомври 2013 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 7 ноември 2013 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди законопроект за държавния бюджет на Република България за 2014 г., № 302-01-33, внесен от Министерски съвет на 30 октомври 2013 г.

  На заседанието присъстваха министърът на здравеопазването д-р Таня Андреева, подуправителят на Националната здравноосигурителна каса д-р Динчо Генев, представители на Министерство на финансите, синдикатите, работодателите, съсловните организации в сферата на здравеопазването и на пациентските организации.

  Законопроектът и мотивите към него бяха представени от министъра на здравеопазването д-р Таня Андреева. Тя информира народните представители, че с проектобюджета за 2014 г. е планирано равнище на разходите, което да осигури финансирането на ангажиментите и дейностите, които по закон са възложени за осъществяване чрез бюджета на Министерство на здравеопазването (МЗ), като основните политики се концентрират в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве, диагностиката и лечението, както и осигуряването на лекарствени продукти и медицински изделия, които са в обхвата на правомощията и задълженията на Министерство на здравеопазването.

  Съгласно проектобюджета за 2014 г., общият размер на предвидените разходи на Министерство на здравеопазването възлизат на 359 082 000 лв., като с тези средства ще бъдат финансирани дейности, политики и програми в областта на опазването и контрола на общественото здраве, дейности по национални здравни програми, осъществявани от бюджетните структури към Министерство на здравеопазването, спешната помощ, както и всички останали дейности, свързани с общественото здраве.

  От 1 януари 2014 г. се предвижда увеличение на средствата за персонала в центровете за спешна медицинска помощ в размер на 10% и в държавните психиатрични болници с 20 %, като за целта са планирани допълнително средства в размер на 7 355 000 лв. за системата на спешната помощ и 2 321 000 лв. за психиатричната помощ.

  През 2014 г. дейностите по осигуряване на лечение на безплодие, основно чрез методите на асистирана репродукция и по-конкретно чрез ин витро оплождане, ще преминат на финансиране от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) към Министерство на здравеопазването, като за целта са предвидени средства в размер на 7 000 000 лв. В хода на изпълнение на бюджета се предвижда да бъдат предоставени допълнително 3 000 000 лв. за финансовото обезпечаване на тези дейности.

  В проектобюджета за 2014 г. се предвижда увеличение в размер на 6 000 000 лв. на субсидиите за общинските лечебни заведения за болнична помощ за дейности, които съгласно действащото законодателство са определени като държавна отговорност, както и за други дейности, които не са в обхвата на задължителното здравно осигуряване и не се финансират от бюджета на НЗОК.

  С предлаганото увеличение на средствата за капиталови разходи по бюджета на Министерство на здравеопазването за 2014 г. в размер на 5 000 000 лв. се предвижда да бъдат осигурени средства за подмяна на амортизираните санитарни автомобили в центровете за спешна медицинска помощ, което би намалило значително разходите за поддръжка и ремонтни дейности и би повишило надеждността на оказваната помощ.

  Представителите на Българския лекарски съюз и Българския зъболекарски съюз единодушно подкрепиха необходимостта от увеличение на средствата за работещите в центровете за спешна медицинска помощ и в държавните психиатрични болници, като същевременно посочиха, че с предлаганите в законопроекта финансови параметри ще бъде изключително трудно извършването на планираните реформи за постигне на стабилност и предвидимост в системата на здравеопазването.

  В хода на дискусията членовете на Комисията по здравеопазването изразиха становище, че намаляването на средствата в проектобюджета за 2014 г. може да бъде предпоставка за неизпълнение на дейностите, отговорност на Министерство на здравеопазването. Някои от народните представители посочиха, че липсва финансово обезпечаване на предвидената инвестиционна програма, планираното увеличение на възнагражденията в структурите на спешната помощ и държавните психиатрични болници и на заложените политики и програми.

  Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати „За” – 10, „Против”- 5, „Въздържал се”- 2, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за държавния бюджет на Република България за 2014 г. със становището на Министерски съвет по чл. 1 и чл. 2,
  № 302-01-33, внесен от Министерски съвет на 30 октомври 2013 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО:
  Д-Р НИГЯР ДЖАФЕР
  Форма за търсене
  Ключова дума