Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
17/07/2014

  Законопроект за ратифициране на Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на здравеопазването на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, № 402-02-7, внесен от Министерски съвет на 25 април 2014 г.
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване

  Относно: Законопроект за ратифициране на Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на здравеопазването на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, № 402-02-7, внесен от Министерски съвет на 25 април 2014 г.
  На свое редовно заседание, проведено на 17 юли 2014 г., Комисията по здравеопазването, при условия на падащ кворум, разгледа и обсъди законопроект за ратифициране на Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на здравеопазването на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, № 402-02-7, внесен от Министерски съвет на 25 април 2014 г.
  На заседанието присъстваха заместник-министърът на здравеопазването, д-р Бойко Пенков, представители на съсловните организации в сферата на здравеопазването и на пациентските организации.
  Законопроектът и мотивите към него бяха представени от заместник-министъра на здравеопазването, д-р Бойко Пенков. Той информира народните представители, че целта на споразумението е правителството на Република България да получи експертна техническа помощ от Международната банка за възстановяване и развитие при поставянето на основите за реализиране на Националната здравна стратегия 2014 – 2020 г. В изпълнение на постигнатите договорености, се предвижда да бъдат изработени и оценени варианти в областта на финансирането на системата на здравеопазване за повишаване на ефективността, справедливостта, финансовата закрила и дългосрочната устойчивост на системата.
  Аналитичните и консултантските услуги, които Международната банка за възстановяване и развитие ще предостави на Министерството на здравеопазването на Република България, включват дейности, както следва:
  - Дейност 1: Изготвяне на доклад с описание и анализ на състоянието на финансирането на здравеопазването в България и разработване на предложения за варианти.
  - Дейност 2: Целева техническа помощ за разработване на проект на план за действие за прилагане в България на плащане по диагностично-свързани групи.
  - Дейност 3: Подготовка на доклад, съдържащ анализ и препоръки за реформиране на сектора на лекарствените продукти в България.
  Споразумението предвижда всички дейности да бъдат изпълнени до края на м. май 2015 г., освен ако то не бъде подновено преди настъпването на тази дата. Финансовият ресурс по Споразумението се осигурява по оперативна програма „Техническа помощ”.
  Ратифицирането на споразумението със закон е необходимо поради предвидените финансови задължения за българската държава и предвиденото арбитражно уреждане на спорове между страните по споразумението, съгласно разпоредбата на чл. 85, ал.1, т. 4 и 5 от Конституцията на Република България.
  Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати „За” – 7 , „Против” и „Въздържали се” - няма, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за ратифициране на Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на здравеопазването на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, № 402-02-7, внесен от Министерски съвет на 25 април 2014 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО:
  Д-Р НИГЯР ДЖАФЕР
  Форма за търсене
  Ключова дума