Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
КОМИСИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
07/11/2013 първо гласуване

  Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2014 г., № 302-01-33, внесен от Министерски съвет на 30.10.2013г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по околната среда и водите  ДОКЛАД

  Относно: Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2014 г., № 302-01-33, внесен от Министерски съвет на 30.10.2013г.


  На свое редовно заседание, проведено на 07.11.2013 г., Комисията по околната среда и водите разгледа на първо четене Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2014 г., № 302-01-33, внесен от Министерски съвет на 30.10.2013г.
  На заседанието присъстваха: от Министерство на околната среда и водите: г-жа Искра Михайлова – министър, г-н Чавдар Георгиев – зам. министър, г-н Дин Онбаши – зам. министър, г-н Атанас Костадинов – зам. министър, г-н Росен Асенов – главен секретар, г-жа Христина Младенова – директор на дирекция „Бюджет, финанси и счетоводство”, г-жа Малина Крумова – директор на дирекция „Кохезионна политика за околната среда и г-жа Галина Симеонова – изпълнителен директор на ПУДООС и от Министерство на финансите – г-жа Росица Велкова – началник отдел в дирекция „Държавни разходи”, г-жа Николина Апостолова – гл.експерт в дирекция „Държавни разходи” и г-жа Мануела Милошева – държ. експерт в дирекция „Национален фонд”.
  Заседанието беше открито от председателя на Комисията, г-н Петър Курумбашев, който представи присъстващите гости и обяви предлагания дневен ред, приет от членовете на комисията.
  Министър И. Михайлова представи проекта на държавния бюджет, в частта околна среда и бюджет на Министерството на околната среда и водите, като обърна внимание, че има известно намаление на средствата, компенсирането на което ще се реализира чрез оптимизацията на администрацията, което стартира като приоритетна правителствена политика с Бюджет 2014. и посочи, че правителството залага още на Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“ в размер на 500 млн.лв., която представлява нов механизъм за финансиране на публични инвестиционни проекти и програми на конкурентен принцип, посредством който разходите ще се обвържат по-тясно с поетите в управленската програма ангажименти. Определянето на годишния размер на средствата за инвестиционни проекти ще бъде обвързано с икономическия цикъл, с процеса на усвояване на средствата от ЕС с инвестиционна насоченост, както и с критичен преглед на съществуващите политики и програми. Ключов фактор за реализиране на политиките е оптималното усвояване на средствата от ЕС, с които се финансират програми по сектори с пряк ефект върху растежа, заетостта, доходите, конкурентоспособността и публичната инфраструктура. Един от основните акценти през следващия прогнозен период е развитието на екологичния потенциал на икономиката, посредством въвеждането на екологично чисти технологии и производства, намаляване потреблението на първични суровини и ресурси, превенция и ограничаване на промишленото замърсяване, насърчаване на рециклирането, оползотворяване и повторно използване на отпадъците, развитие на агроекологичните практики, биологичното земеделие и екотуризма, които опазват природното богатство на страната.
  Като съществен нов момент, г-жа И. Михайлова посочи, че в областта на опазване на околната среда по проектобюджета на Министерството на околната среда и водите са предвидени 40 млн.лв., вместо 20 млн.лв. като трансфер за ПУДООС за финансиране изграждането на инвестиционни инфраструктурни обекти и екологични проекти и дейности на бюджетни структури, за изграждане на малки водоснабдителни мрежи и съоръжения, проекти за изграждане на нови или реконструкция на съществуващи обекти или съоръжения за управление на отпадъците, финансиране на специализирани машини, сепариращи съоръжения и инсталации за третиране, преработване, разделяне, системи за рециклиране или оползотворяване на отпадъците, финансиране на проекти за преопаковане, транспортиране и депониране по обезопасяването на складове за негодни за употреба пестициди и саниране на освободени площи. Допълнително, предвид предстоящото влизане в сила през 2014 г. на Закона за ограничаване на изменението на климата, за първи път се появяват средства от продажба на емисии, като се предвижда трансфер от ПУДООС за МОСВ в размер на 30,5 млн.лв. и разходите са разчетени по централния бюджет за финансирането на екологични проекти в съответствие с националните екологични стратегии и планове.
  Сред основните приоритети в областта на околната среда е и продължаване на ускореното изграждане на екологична инфраструктура на страната и екологична мрежа Натура 2000, което ще съдейства за подобряване на качеството на живот на населението и опазване на екосистемите, както и за изпълнение на ангажиментите на страната към ЕС.
  В областта на околната среда чрез бюджета на МРР ще бъдат реализирани геозащитни мерки, свързани с противодействие на свлачищните, ерозионните и абразионните процеси.
  С проектозакона на Закона за държавния бюджет за 2014 г., за МОСВ се определят приходи в размер на 9 000 хил. лв., при 10 560 хил. лв. за бюджет 2013 г., или намаление с 14.77%, разходи в размер на 43 954,3 хил. лв. при 44 890,9 хил. лв. за 2013 г., т-е. има намаление с 2,09%.
  Приходите и разходите на МОСВ, съгласно проектозакона са както следва:
  (хил. лв.)
  Бюджет 2013 г. Проект 2014 г. Изменение спрямо Бюджет 2013 (%)
  1. Приходи

  2. Разходи:

  Разходи за персонал

  Издръжка

  Капиталови разходи 10 560

  44 890,9

  27 241,979

  14 414,021

  3 234,900 9 000

  43 954,3

  27 241,979

  14 699,995

  2 012,326 - 14,77

  - 2,09

  0,00

  1,02

  -37,79

  От представената таблица е видно предвижданото намаление на приходите за 2014 г. спрямо бюджета за 2013 г. с 14,77%, както и липсата на промяна при разходите за персонала, увеличение на издръжката с 1,2% и значимо намаление на капиталовите разходи с 37,77%.
  Предвижданите разходи по бюджета на МОСВ за 2014 г. са най-високи за програма „Администрация” – 13 055,7 хил. лв., но по-малко от 2013 г. с 1 327,9 хил. лв., политиката в областта на Националната система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост – 8 970,2 хил. лв. ( намаление с 482,2 хил. лв. спрямо 2013 г.), политиката в областта на оценката, управлението и опазването на водите – 7 459,4 хил. лв.( увеличение спрямо бюджет 2013 г. с 1 128, 9 хил. лв.) и политиката в областта на съхранението, управлението и възстановяването на екосистемите, местообитанията, видовете и генетичните ресурси – 6 153,7 хил. лв. (увеличение със 109,5 хил. лв. спрямо 2013 г.)
  Председателят на Комисията благодари на министър Михайлова за представянето на законопроекта и обърна внимание, че в Комисията по околната среда и водите се разглежда законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2014 г. и бюджетната прогноза за периода 2014-2016 г. в програмен формат, като се фокусира основно върху тази част от Закона за държавния бюджет, която засяга предмета на отговорност на Комисията, работата на Министерството на околната среда и водите и политиките, свързани с околната среда и водите.
  След откриване на дебатите, отношение по законопроекта взеха: н.п. Ив. Василева, която благодари на министъра за представянето и присъствието на целия ръководен екип на министерството, поставяйки въпроси за мястото на МРР и МИП, възможността да се изпълнят набелязаните политики и с какви проекти ще се кандидатства пред ПУДООС; н.п. проф. Теохаров – относно мониторинга на почвите, ерозията и органичния въглерод; н.п. П. Корумбашев – относно намалението на приходите и капиталовите разходи; министър И. Михайлова, която отговори на въпросите, посочвайки взаимодействието с МИП и важността на качеството на проектите, възможността за покриване на недостига на средства чрез оптимизация, реорганизация, пренасочване и преструктуриране, а относно критериите на ПУДООС – не се променят; зам. министър Ч. Георгиев, който отговори на въпросите за мониторинга; зам.министър А. Костадинов – потвърди важността на мониторинга, включително на европейско ниво; министър И. Михайлова – относно постъпването на приходи от такси директно в ПУДООС и предвидените капиталови разходи, както и за възможностите на новия инвестиционен фонд; н.п. П. Корумбашев, който посъветва МОСВ за по-голяма агресивност по усвояване на повече средства от новия фонд; н.п. Ив. Василева – относно прозрачността; н.п. С. Хубенова – относно ДДС по проектите, получила отговор от министъра; н.п. Д. Чакъров, който обяви подкрепата си за проекта и н.п. С. Ангелов, който предложи прекратяване на дискусиите.
  Председателят на Комисията, след отправяне на покана за други изказвания и благодарност за участието на цялото ръководство на МОСВ в заседанието, прекрати дебатите и обяви гласуване на законопроекта.
  След проведеното гласуване, Комисията по околната среда и водите подкрепи законопроекта с 10 гласа „за”, без „против” и 7 „въздържали се” и изрази следното

  СТАНОВИЩЕ:
  Комисията подкрепя проектозакона и заложените в него показатели по отношение на опазването на околната среда и предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2014 г., № 302-01-33, внесен от Министерски съвет на 30.10.2013г.
  Форма за търсене
  Ключова дума