Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
КОМИСИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
26/06/2014 първо гласуване

  Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 402-01-28, внесен от Министерски съвет на 11 юни 2014 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по околната среда и водите  ДОКЛАД


  ОТНОСНО: Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 402-01-28, внесен от Министерски съвет на 11 юни 2014 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 26.06.2014 г., Комисията по околната среда и водите, под ръководството на н.п. Добрин Данов-заместник-председател на Комисията, разгледа на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 402-01-28, внесен от Министерски съвет на 11 юни 2014 г. и разпределен на Комисията по инвестиционно проектиране като водеща.
  На заседанието присъстваха: От Министерски съвет – г-жа Емилия Александрова от Дирекция „Модернизация на администрацията”, от Министерството на околната среда и водите – заместник – министър Чавдар Георгиев, г-жа Силвия Димитрова – н-к отдел в дирекция „Превантивна дейност”, г-н Мирослав Калугеров – гл.юрисконсулт и г-жа Росица Димова-Петрова – държ.експерт в дирекция „Национална служба за защита на природата” и от Министерството на инвестиционното проектиране – г-н Тихомир Димитров-гл.секретар, г-жа Венета Карагьозова и г-жа Десислава Петрова – гл.експерти.
  Присъстваха и председателя на Комисията по инвестиционно проектиране при НС – н.п. Емил Костадинов и представители на неправителствени организации.
  От името на вносителя законопроектът и мотивите за неговото внасяне бяха представени от г-н Тихомир Димитров.
  Предлаганите промени са разработени в изпълнение на приоритетни мерки от Програмата „Държавност, развитие, справедливост – икономически и социални приоритети на правителството на Република България“, в по-голямата си част инициирани от областни управители, кметове на общини и местни администрации, в отговор на допитване, осъществено през месец август 2013 г.
  Основните цели в законопроекта са: усъвършенстване и оптимизиране на процедурите, свързани с устройственото планиране, инвестиционното проектиране, строителството и въвеждането в експлоатация на строежите, с цел намаляване на регулаторната тежест при реализация на инвестиционни инициативи; облекчаване на административните пречки пред бизнеса и гражданите, включително намаляване на финансовата тежест, при гарантирана защита на обществения интерес; прецизиране на правомощията на министъра на инвестиционното проектиране, определени с измененията на ЗУТ от 26 юли 2013 г.; прецизиране и допълване на правата, задълженията и отговорностите на административните органи и на участниците в инвестиционния процес и изменения и допълнения с цел синхронизиране с действащото законодателство.
  Изменението облекчава процедурите по одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж за строежите от четвърта до шеста категория, като отпада изискване на становище от МОСВ и неговите структури относно необходимостта от извършване на ОВОС или оценка на съвместимостта, с което се намалява административната и финансовата тежест върху инвеститорите и се съкращават сроковете за процедиране на проектите.
  С предлаганото изменение на Закона за биологичното разнообразие се преустановява досегашната практика за планове, програми и инвестиционни предложения, попадащи в границите на урбанизирани територии да се изисква задължителна оценка за екологична съвместимост и преценка за това, дали изобщо подлежат на оценка, с ефект – спестяване на разходи за гражданите и бизнеса, както и голям финансов и времеви ресурс за регионалните инспекции по околната среда и водите.
  Според вносителите, с предложения законопроект не се предвиждат създаване на нови бюджетни структури и бюджетни разходи и той не е свързан с транспониране на актове на Европейския съюз.
  След откриването на дебата от председателя на заседанието на Комисията, отношение взеха: г-н Емил Костадинов, който обоснова необходимостта от радикални промени в ЗУТ, като посочи основните цели на предложения законопроект; г-н Чавдар Георгиев, който посочи, че като цяло МОСВ подкрепя законопроекта, но има нужда от прецизиране на текстове, свързани с гаранцията за опазване на околната среда, по които търсят баланс с МИП; н.п. Борис Цветков, който подкрепя законопроекта, но и становището на МОСВ; г-жа Емилия Александрова, посочвайки, че са имали съгласуване с МОСВ; н.п. Павел Христов подчерта, че е ясно, че новото министерство е ново наистина и е излишно; н.п. Емил Костадинов, подчертавайки, че проблемът не е политически и с промените се предвижда широко участие на браншовите организации; н.п. Владимир Митрушев обърна внимание, че промените се правят спешно според него и не е направен необходимият широк дебат; н.п. Георги Свиленски – относно дебата в транспортната комисия; н.п. Емил Костадинов, който посочи, че по проекта е работен и дискутиран повече от 7 месеца, проведен с широко участие и по инициатива на браншовите организации; н.п. Добрин Данев, отправяйки въпрос към зам.-министър Георгиев относно готовността на МОСВ да внесе предложения между двете гласувания, получил положителен отговор от г-н Георгиев и н.п. Ивелина Василева, която напомни на Комисията, че трябва да се обърне внимание основно на въпросите от компетенциите на КОСВ.
  Председателстващият г.н Данев прекрати дебатите и обяви процедура по гласуване.
  След проведеното гласуване, Комисията по околната среда и водите със 7 гласа „за”, 7 ”против” и без ”въздържали се” не подкрепи законопроекта и изрази следното

  СТАНОВИЩЕ:

  Предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 402-01-28, внесен от Министерски съвет на 11 юни 2014 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Форма за търсене
  Ключова дума