Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
КОМИСИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
04/07/2013
  Разглеждане и обсъждане на проект за решение за налагане на мораториум върху всички сделки на разпореждане и строителни дейности с държавни имоти в урбанизираните и извънурбанизираните територии на устройствени зони „А“ и „Б“ по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, освен за случаи на инфраструктурни обекти с местно и национално значение, № 354-02-48, внесен от народния представител Сергей Станишев и група народни представители на 02.07.2013г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по околната среда и водите

  ПРОТОКОЛ
  № 2

  На 4 юли 2013 г. от 11.00 часа в зала „Запад“ на Народното събрание се проведе извънредно заседание на Комисията по околната среда и водите.

  Списъци на присъстващите народни представители и гости се прилагат. Заседанието се проведе при следния

  ДНЕВЕН РЕД:
  1. Разглеждане и обсъждане на проект за решение за налагане на мораториум върху всички сделки на разпореждане и строителни дейности с държавни имоти в урбанизираните и извънурбанизираните територии на устройствени зони „А“ и „Б“ по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, освен за случаи на инфраструктурни обекти с местно и национално значение, № 354-02-48, внесен от народния представител Сергей Станишев и група народни представители на 02.07.2013г.

  ПРЕДС. ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: Здравейте, колеги.
  Откривам заседанието на нашата комисия.
  То е с една единствена точка, която е „Разглеждане и обсъждане на проект за решение за налагане на мораториум върху всички сделки на разпореждане и строителни дейности с държавни имоти в урбанизираните и извън урбанизираните територии на устройствените зони А и Б по Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, освен за случаи на инфраструктурни обекти с местно и национално значение, който е внесен на 2 юли от народния представител Сергей Станишев и група народни представители.
  Моля, който е съгласен с така предложения дневен ред, да гласува.
  Гласуване: „за“ – 11 гласа.
  Против няма, въздържали се няма.
  Благодаря ви.

  ПО ТОЧКА ПЪРВА:
  Разглеждане и обсъждане на проект за решение за налагане на мораториум върху всички сделки на разпореждане и строителни дейности с държавни имоти в урбанизираните и извън урбанизираните територии на устройствените зони А и Б по Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, освен за случаи на инфраструктурни обекти с местно и национално значение, който е внесен на 2 юли от н.п. Сергей Станишев и група народни представители

  ПРЕДС. ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: По точка първа и единствена в нашия дневен ред са поканени представители на две министерства – на Министерство на регионалното развитие и на Министерство на околната среда и водите. Тук са представители на Министерство на околната среда и водите в лицето на господин Чавдар Георгиев – заместник-министър и господин Михаил Михайлов – директор на дирекция „Национална служба за защита на природата“.
  Вие имате този текст, получили сте го както на хартиен носител, така и на електронната си поща.
  Общо взето, аз мисля, че първите три точки повече касаят Министерство на регионалното развитие. Но четвъртата точка е тази която реално касае Министерство на околната среда и водите и това, което касае много повече – работата на нашата комисия. Затова и специално бих искал да ви запозная точно с тази точка. Тя именно е точка 4 – задължава Министерство на околната среда и водите в 12-месечен срок да извърши проучване и да подготви предложение за създаване на национален парк „Българско Черноморие“. Изработването на предложения за обхвата и границите на Национален парк „Българско Черноморие“ да бъде на основата на широк и всеобхватен обществен дебат.“
  Съвсем накратко ако позволите, тъй като съм и един от съвносителите на това предложение, да ви представя една съвсем кратка мотивация. Тя е свързана с това, че вие знаете, че, първо, редовно възникват скандали. Помните последния скандал, който възникна с дюните преди няколко месеца за това, че не са очертани зоните А и Б и когато не са очертани зоните А и Б, не могат да се изпълняват изискванията на закона. Иракли също е емблематичен пример.
  Не могат да се изпълняват и съответните законови разпоредби, които има в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.
  Това обаче, което ние предлагаме, освен това, което е описано за зона А и за зона Б, е да се мисли за Национален парк „Българско Черноморие“, кои точно плажове или кои точно зони би трябвало да влязат в този парк, вече би трябвало да е въпрос на една много широка дискусия, която трябва да се проведе, разбира се, между представителите, на първо място, на хората, които живеят там, на неправителствени организации, разбира се, на Министерство на околната среда и водите, Министерство на регионалното развитие, за да бъде преценено колко такива зони могат да бъдат обособени и да се направят зони, които са известни като национални паркове, които се знае, че поколения напред ще бъдат запазени така, както може би преди много десетилетия по този начин са мислили, да речем, хора, които са обявявали национални паркове „Витоша“ и „Пирин“.
  Давам думата и на господин Чавдар Георгиев, за да представи мнението на Министерство на околната среда и водите.
  ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ: Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, колеги, като представител на Министерство на околната среда и водите мога да изразя нашето становище, че ние подкрепяме по принцип едно такова решение на Народното събрание. Разбираме обществената чувствителност по отношение на дейности, свързани с урбанизация на Българското черноморие и подкрепяме по принцип всякакви мерки, които биха довели до спазване на принципите за опазване на околната среда и запазване на нашата прекрасна природа за бъдещите поколения и разглеждаме това решение, което е свързано с мораториум върху определени дейности върху държавни поземлени имоти в тази връзка.
  В точка 4 от решението, разбира се, се възлага конкретно задължение за Министерство на околната среда и водите, а именно, да извърши проучване и да подготви предложение за създаване на Национален парк „Българско Черноморие“. Тук бих искал да посоча, че процедурата по създаване на национални паркове е определена в Закона за защитените територии. Тя е доста сложна и изисква определена последователност от извършване на конкретни дейности. Разбира се, тя ще включи широк обществен дебат както на подготвителния етап, така и след това при взимане на самото решение. Ние като министерство, което е пряко отговорно за провеждане на политиката за опазване на околна среда, разполагаме с необходимия административен капацитет да осъществим съответно подготвителна дейност. Разбира се, може да се наложи и обикновено практиката е такава, че изготвянето на съответните документации във връзка с една защитена територия се възлага на външен изпълнител, обикновено колектив, свързан с научните институции, с обществените организации и това нашите колеги в Националната служба за защита на природата разбира се, ще извършат. Казвам всичко това за да обясня, че 12-месечният срок е необходим и не би следвало да се очаква, че по такива важни въпроси е възможно да се извърши една много мащабна дейност в по-кратки срокове.
  В резултат на тези проучвания аз не смея да прогнозирам какъв би бил обхватът на съответната защитена територия. Само искам да отбележа, че е възможно съгласно критериите за обявяване на различни територии, да има предложения и за друг вид категория защитени територии. Може да се наложи примерно създаване на природни паркове за отделни части, националният парк да обхваща някаква отделна част и т.н. По Българското черноморие, както ви е известно, има система от територии, които са поставени под определена защита. Почти цялата линия е защитена зона както за птиците, така и за местообитанията - колегата ме поправя: две трети всъщност от бреговата линия. Имаме и значителен брой защитени местности и природни забележителности. Всичко това, разбира се, ще трябва да се обхване на едно по-голямо макроравнище и да се види каква е целесъобразността от създаването на един или друг вид защитена територия.
  Ние сме готови да изпълним, още веднъж искам да подчертая, това решение в конкретния срок и разбира се, на базата на извършеното проучване и подготвителните дейности да предложим какъв да бъде обхватът и какви да са категориите защитени територии, които да бъдат въведени в бъдещ период така, щото наистина с този охранителен режим да гарантираме опазването на околната среда по Българското черноморие.
  Накрая само искам да направя едно допълнение и да уверя вносителите, доколкото в мотивите има една констатация за отказ от страна на изпълнителната власт да изпълнява задълженията си във връзка с опазване на Българското черноморие, мога да ви уверя, че сегашното ръководство на министерството ще направи всичко възможно ние да изпълняваме законовите си задължения и по-скоро такъв отказ може би е имало в предходни периоди. Не се отнася за сегашното ръководство.
  Завърших.
  ПРЕДС. ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: Благодаря Ви. Благодаря и за уточнението, тъй като, от една страна, процедурата трябва да се състои достатъчно бързо, за да не се остави впечатление, че някой не би искал тази процедура да се случи. От друга страна, би трябвало да се остави достатъчно време на министерството, тъй като си има определени от закона срокове, а и наистина трябва да се даде достатъчно време за обсъждане на това, точно кои зони трябва да влязат в обхвата на един такъв бъдещ парк.
  Колеги, имате думата.
  БОРИС ЦВЕТКОВ: Уважаеми колеги, аз изцяло подкрепям направеното предложение от групата народни представители, както и усилията на много хора в страната да запазят жизненото си пространство, в случая пространството, в което те почиват.
  Искам само да кажа, че в бъдеще може би ще ни се наложи като комисия да разглеждаме подобни предложения, които пак ще касаят временни или по-продължителни мерки, но ще подпомагат усилията също на граждани от страната за запазване на жизненото пространство в зоните, където живеят. Да, всички ние малко или повече време прекарваме в Българското черноморие през годината. Естествено, хората, които живеят, прекарват повече време, ние – по-малко, които сме от по-далечните градове, но пък всички ние огромната си част от времето, когато не работим, прекарваме в парковете, в зелените пространства в градовете и столицата. Така че, пак повтарям, подкрепям и ще гласувам направеното предложение и отсега сигнализирам, че в бъдеще ще ни се наложи да предприемем някакви конкретни мерки – подобни или по-различни, за защита на пространството, в което хората прекарват повече време през живота си.
  ПРЕДС. ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: Благодаря. Други колеги, които искат да вземат отношение?
  Заповядайте!
  ПРОФ. ТЕОХАРОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми господин заместник-министър, дами и господа, аз съм участвал в работата при проектирането на Национален парк „Централен Балкан“. Имам поглед върху, така да се каже, подходите, начините, по които това се извършва. Това е една сериозна работа, която трябва да се извърши за една година.
  Не знам достатъчен ли ще бъде срокът, трябва ли да се удължава – не мога да кажа, но за едно качествено изпълнение на тая задача ние няма да можем да минем без експертен академичен съвет от БАН. Моята препоръка е да се видят учените, специалистите, изследователите, които имат поглед върху Българското черноморие.
  Тук господин заместник-министърът правилно спомена: трябва да се даде пълна и допълнителна характеристика на защитените обекти, природните забележителности, природните паркове, които имаме там, а те са доста. Трябва да се види ивицата, зоната – дали ще тръгнем от Побитите камъни, дали ще тръгнем от Странджа, дали ще бъдем в тясната ивица около Дюните – това е изключително важно. Ние трябва да дадем точни характеристики. Когато се прави национален парк, трябва да изхождаме от всички природни условия, които имаме там, а те са уникални за нашето Българско черноморие. По мои изследвания и микро, и макро- биоразнообразието е твърде различно за Северното и за Южното Черноморие. Ние ще се натъкнем на конкретика, детайли. Може би трябва да видим и някои други показатели, които не са влезли в охранителния и защитния режим на тези именно защитени зони. Така че работата е огромна и ние трябва да бъдем много предпазливи.
  Аз сега в момента съм дал дипломна работа на моя докторантка. Вече изведох една дисертационна работа с моя докторант за българското Черноморие и дипломантката се занимава именно с това, че има ли национален парк или няма. Тя подготвя всъщност, така да се каже, разбира се, на студентско ниво, но искам да кажа, че насочваме младите хора, а ние трябва да имаме активната позиция тук като комисия, като специалисти, като министерство.
  Благодаря, завърших.
  ПРЕДС. ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: Благодаря Ви, професор Теохаров. Много се радвам, че в тази комисия виждам така, че експертното говорене преобладава над политическото и се надявам, че така ще бъде винаги в нашата комисия. Чудесно е, че имаме и конкретна разработка по темата. Давам думата на господин Чакъров.
  ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми господин заместник-министър, уважаеми колеги, аз също изцяло подкрепям идеята за мораториум така, както е представена. Едва ли е необходимо да повтарям мотивите, които подробно са представени. Чухме и позицията на Министерство на околната среда и водите. Аз наистина исках да се изясни по какъв начин ще бъде от страна на Министерство на околната среда и водите за реализацията на това, което е предвидено в точка 4. Видяхме тяхната готовност. Аз съм убеден, че както експертният потенциал на министерството, разбрахме и за визията на новото политическо ръководство на министерството – те ще споделят политиките, които досега са водени. Тук виждам и господин Михайлов, който има много сериозен опит в изграждането на защитените зони „НАТУРА 2000“. Искам да кажа на колегите, че министерството винаги е използвало експертния научен потенциал, който има в страната в лицето на БАН и представители от различните университети от научната общност. Убеден съм, че и този път ще се повтори по този начин. аз вярвам в научно-експертния потенциал, който има в страната, който аз лично съм видял при подготовката и оформянето на защитените зони и тук едва ли е необходимо, но отново е добре да повторим, че нашата страна е със съотношението защитени зони – обща площ на страната, обща територия на едно от водещите места заедно с Испания и Гърция – над 34 % имаме защитени зони. В този контекст трябва да бъде докладът и за Черноморието.
  Изцяло споделям загрижеността, чувствителността на обществеността ни и най-вече на младите хора, които искат да опазим природата. Това е правилната насока и политиките, които трябва да бъдат реализирани, така че да се опази прекрасната природа, биоразнообразие и всичко, което е даденост не само за настоящото поколение, а и за идните поколения. Така че споделяме и подкрепяме този мораториум и да се следва към неговото изпълнение и реализация, така че да се постигнат целите, които стоят пред нас, а именно, опазването на прекрасната ни природа и биоразнообразие.
  Благодаря Ви.
  ПРЕДС. ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: Благодаря Ви, господин Чакъров. Други колеги?
  Ако няма повече изказвания, да ви помоля да преминем към гласуване. Който е съгласен да приемем този проект за решение на Народното събрание, моля да гласува.
  Гласуване: „за“ – 10 гласа, против няма, въздържали се – 1.
  Решението е прието.
  Благодаря ви за участието в комисията. Приятен ден!
  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА ПКОСВ:
  /П.Курумбашев/
  Форма за търсене
  Ключова дума