Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ
КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ
03/07/2013 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за дейностите по предоставяне на услуги, № 302-01-2, внесен от Министерския съвет на 21.06.2013 г.
  На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 03.07.2013 г., бе обсъден законопроект за изменение и допълнение на Закона за дейностите по предоставяне на услуги, № 302-01-2, внесен от Министерския съвет на 21.06.2013 г.
  На заседанието присъстваха г-н Бончо Бончев – началник на отдел „Право на установяване и услуги и политика за потребителите”, дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите” в Министерството на икономиката и енергетиката и г-жа Цанка Цанкова – старши експерт в отдел „Право на установяване и услуги и политика за потребителите”, дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите” в Министерството на икономиката и енергетиката.
  Вносителите представиха законопроекта и подчертаха, че с него се цели прецизиране и допълване на съществуващата национална нормативна уредба в областта на установяването и свободното предоставяне на услуги за постигане на пълно съответствие с разпоредбите на европейското законодателство в областта на услугите на вътрешния пазар и по-конкретно с изискванията на Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г.
  Направени са промени във връзка с премахването на думата „администратор” на Единно звено за контакт (ЕЗК). По силата на чл. 3 от закона функциите на Единно звено за контакт в България се изпълняват от изградения и поддържан от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Единен портал за достъп до електронни административни услуги (ЕПДЕАУ), който се явява и администратор на ЕПДЕАУ и на ЕЗК. В ход е изграждането на нов портал, който ще изпълнява функциите на ЕЗК, което налага предложената промяна. Предвижда се Министерският съвет да приеме наредба за условията и реда за поддържане и функциониране на ЕЗК по съвместно предложение на министъра на икономиката, енергетиката и туризма и министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
  Изброени са изискванията към доставчиците на услуги, които се допуска да бъдат въвеждани в националното законодателство, когато тези изисквания са недискриминационни, пропорционални и оправдани от наложителни причини, свързани с обществения интерес.
  С цел по-голяма яснота на законовите разпоредби терминът „свободно предоставяне на услуги” е заменен с „временно предоставяне на услуги”, за което е дадено определение в Допълнителните разпоредби. В съответствие с изискванията на директивата в законопроекта е предвидено, че лица, които са законно установени в друга държава членка и са придобили право да упражняват конкретна дейност могат свободно временно или еднократно да предоставят тази услуга в България. На следващо място специалните закони, които регулират конкретна дейност, следва да предвиждат разграничение в изискванията към доставчиците на услуги за случаите на трайно установяване в България и случаите на временно предоставяне на услуги.
  В хода на дебатите беше отбелязано, че съгласно препоръките на Европейската комисия по прилагането на Директива 2006/123/ЕО следва да бъдат предприети законодателни мерки за изменение и допълнение и в други законодателни актове с оглед привеждане на специфичното законодателство за отделните сектори в съответствие с разпоредбите на директивата. В тази връзка със законопроекта се въвеждат и изменения и допълнения в Закона за Камарата на строителите в България и в Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, отнасящи се по-специално до временното и еднократното предоставяне на услуги в областта на архитектурата, инвестиционното проектиране и строителството.

  След проведената дискусия и изказаните мнения Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения с 8 гласа „За” и 1 глас „Въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за дейностите по предоставяне на услуги, № 302-01-2, внесен от Министерския съвет на 21.06.2013 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ
  ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ:


  КАМЕН КОСТАДИНОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума