Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ
КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ
10/07/2013

  Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Алжирската демократична и народна република за морско търговско корабоплаване, № 302-02-6, внесен от Министерски съвет на 27. 06. 2013 г.
  На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 10 юли 2013 г. бе обсъден законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Алжирската демократична и народна република за морско търговско корабоплаване, № 302-02-6, внесен от Министерски съвет на 27. 06. 2013 г.
  На заседанието присъстваха г-жа Надежда Бухова - директор на Дирекция „Европейска координация и международно сътрудничество” в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, г-н Георги Цветков – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация” и г-жа Анна Натова – директор на Дирекция „Европейски съюз, международни отношения и проекти” в Изпълнителна агенция „Морска администрация”.
  Законопроектът бе представен от г-н Георги Цветков.
  Основната цел на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Алжирската демократична и народна република за морско търговско корабоплаване е по-добрата защита на превозвачите на двете страни и разширяване на търговските контакти между тях.
  Проектът на спогодба е изготвен в съответствие с принципите на свобода на морското търговско корабоплаване и зачитане на националния суверенитет на държавите.
  Ратифицирането на спогодбата ще доведе до подобряване на икономическите и експлоатационните условия за корабите при работа в пристанищата на договарящите се страни. Това ще стане като се предостави същият режим на корабите по отношение на ползването на услуги, свързани с морското търговско корабоплаване, какъвто се предоставя на корабите, плаващи под национално знаме на съответната държава.
  В определени текстове от спогодбата е предвидено взаимно да се признават документите за националността на корабите, международните свидетелства за тонажа, международните свидетелства за самоличност и правоспособност на моряците, издадени от компетентните органи на другата договаряща се страна, както и условията за престой на моряците в пристанищата.
  Спогодбата се сключва за неопределен срок и влиза в сила на тридесетия ден след датата на получаване на втората от нотите, с които договарящите се страни взаимно се информират за изпълнението на всички вътрешни процедури, необходими за влизането й в сила.
  С влизането в сила на спогодбата автоматично се прекратява действието на Спогодбата за морски транспорт между правителството на Народна република България и правителството на Демократична народна република Алжир, подписана на 11 март 1969 г. в Алжир, ратифицирана с Указ за ратификация № 730 от 24 юли 1969 г. (ДВ, бр. 59 от 1969 г.), в сила от 12 януари 1970 г.

  Въз основа на проведените дебати и изказаните мнения, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, единодушно с 9 гласа “ЗА” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Алжирската демократична и народна република за морско търговско корабоплаване, № 302-02-6, внесен от Министерски съвет на 27. 06. 2013 г.

  На основание чл. 76, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения предлага да бъде приет и на второ гласуване следния:

  Проект

  З А К О Н
  ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОГОДБАТА МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА АЛЖИРСКАТА ДЕМОКРАТИЧНА И НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЗА МОРСКО ТЪРГОВСКО КОРАБОПЛАВАНЕ

  Член единствен. Ратифицира Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Алжирската демократична и народна република за морско търговско корабоплаване, подписана на 2 ноември 2011 г. в София.


  ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

  Параграф единствен. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ,
  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  И СЪОБЩЕНИЯ:

  КАМЕН КОСТАДИНОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума