Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ
КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ
18/09/2013

  Законопроект за ратифициране на Евро-средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и правителството на Държавата Израел, от друга страна, № 302-02-7, внесен от Министерски съвет на 15. 07. 2013 г.
  На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 18.09.2013 г., бе обсъден законопроект за ратифициране на Евро-средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и правителството на Държавата Израел, от друга страна, № 302-02-7, внесен от Министерски съвет на 15. 07. 2013 г.
  На заседанието присъства г-жа Людмила Тренкова - директор на дирекция „Международни отношения”, Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”.
  Законопроектът бе представен от г-жа Людмила Тренкова.
  Основната цел на ратифицирането на Евро-средиземноморското споразумение е постепенното отваряне и насърчаване на пазара на въздухоплавателни услуги по отношение на достъпа до маршрути и капацитета за всяка от страните. Друга цел на споразумението е и засилването на конкуренцията между въздушните превозвачи с минимална държавна намеса, както и насърчаването на регулаторното сътрудничество.
  Посочените цели в споразумението съответстват на Приоритет І.8 „Ускорено изграждане, поддържане и модернизация на транспортната инфраструктура” и по-специално на цел 38 „Подобряване на функционирането на авиационния сектор” от Програмата на правителството за европейското развитие на България за периода 2009-2013 г.
  Въздухоплавателните услуги между Европейския съюз и Държавата Израел понастоящем се извършват на основата на двустранни споразумения между отделните държави членки и Израел. Във тази връзка на заседанието на Съветът на министрите на транспорта на 20 декември 2012 г. в Брюксел е прието Решение за подписване от името на Европейския съюз и временно прилагане на Евро-средиземноморско споразумение за въздушен транспорт между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Държавата Израел, от друга страна.
  Самото споразумение е подписано на 10 юни 2013 г. в Люксембург в рамките на 3243-ото заседание на Съвета на министрите по транспорт, телекомуникации и енергетика (формат „Транспорт“) на Европейския съюз.
  От представителите на вносителите бе обяснено, че разпоредбите на споразумението имат предимство пред съответните разпоредби в съществуващите двустранни споразумения за въздухоплавателни услуги между държавите членки и Израел.
  Със споразумението се създава и Съвместен комитет, съставен от представители на Комисията и на държавите членки, който ще обсъжда въпросите, свързани с изпълнението на споразумението.

  Въз основа на проведените дебати и изказаните мнения Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения с 12 гласа „ЗА”, 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” и 0 гласа „ПРОТИВ” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за ратифициране на Евро-средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и правителството на Държавата Израел, от друга страна, № 302-02-7, внесен от Министерски съвет на 15. 07. 2013 г.


  На основание чл. 76, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения предлага да бъде приет и на второ гласуване следния:

  Проект


  З А К О Н

  за ратифициране на Евро-средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и правителството на Държавата Израел, от друга страна

  Член единствен. Ратифицира Евро-средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и правителството на Държавата Израел, от друга страна, подписано на 10 юни 2013 г. в Люксембург.


  ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА


  Параграф единствен. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.
  Форма за търсене
  Ключова дума