Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ
КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ
25/09/2013 второ гласуване

  Законопроект за изменение на Закона за ратифициране на Протокола от 2002 г. към Атинската конвенция относно превоза на пътници и личния им багаж по море от 1974 г., № 302-02-13, внесен от Министерски съвет на 20. 09. 2013 г.
  На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 25 септември 2013 г., бе обсъден законопроект за изменение на Закона за ратифициране на Протокола от 2002 г. към Атинската конвенция относно превоза на пътници и личния им багаж по море от 1974 г., № 302-02-13, внесен от Министерски съвет на 20. 09. 2013 г.
  На заседанието присъстваха г-н Данаил Папазов – министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията и г-жа Красимира Стоянова – директор на дирекция „Правна” в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
  Законопроектът беше представен от г-жа Красимира Стоянова.
  Приемането на законопроекта е необходимо поради несъответствие в основното номериране на параграфите от резервата и номерирането им при тяхното позоваване, по-конкретно в параграфи 4, 6 и 9(а).
  От вносителите на законопроекта бе обяснено, че несъответствието се дължи на факта, че резервата възпроизвежда текста на резервата от Приложение ІІ на Регламент (ЕО) № 392/2009 от 23 април 2009 г., като основната номерация на параграфите е променена, без това да бъде направено в текста при препратките към съответните параграфи.
  В резултат на това при самостоятелен прочит на резервата, така както е формулирана в Закона за ратификацията й, без да се прави съпоставка с текста в цитирания Регламент, разпоредбите на параграфи 4, 6 и 9(а) препращат към параграфи от резервата с несъществуваща номерация.
  Приемането на проекта на Закон за изменение на Закона за ратифициране на Протокола от 2002 г. към Атинската конвенция относно превоза на пътници и личния им багаж по море от 1974 г. няма да окаже пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет.

  Въз основа на проведените дебати, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, единодушно с 15 гласа “ЗА” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение на Закона за ратифициране на Протокола от 2002 г. към Атинската конвенция относно превоза на пътници и личния им багаж по море от 1974 г., № 302-02-13, внесен от Министерски съвет на 20. 09. 2013 г.


  На основание чл. 76, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения предлага да бъде приет и на второ гласуване следния:


  Проект

  З А К О Н


  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ПРОТОКОЛА ОТ 2002 Г. КЪМ АТИНСКАТА КОНВЕНЦИЯ ОТНОСНО ПРЕВОЗА НА ПЪТНИЦИ И ЛИЧНИЯ ИМ БАГАЖ ПО МОРЕ ОТ 1974 Г.

  (Обн., ДВ. бр. 27 от 2013 г.; попр., бр. 73 от 2013 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  Параграф единствен. В член единствен се правят следните изменения:
  1. В заглавието на резервата думите „ратификацията от Република България на” се заменят с „присъединяването на Република България към”.
  2. В т. 4 думите „параграф 1.2” се заменят с „т. 1 от настоящата резерва”.
  3. В т. 6 думите „параграф 1.6” се заменят с „т. 5 от настоящата резерва”.
  4. В т. 9, буква „а” думите „параграфи 1.2, 1.6, 1.7 и 1.9” се заменят с „т. 1, 5, 6 и 8 от настоящата резерва”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф единствен.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ,
  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  И СЪОБЩЕНИЯ:

  КАМЕН КОСТАДИНОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума