Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ
КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ
16/10/2013 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, № 302-01-24, внесен от Министерски съвет на 03. 10. 2013 г.
  На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 16.10.2013 г., бе обсъден законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, № 302-01-24, внесен от Министерски съвет на 03. 10. 2013 г.
  На заседанието присъстваха г-жа Людмила Петкова - заместник-министър на финансите и г-н Красимир Сивев –директор на дирекция „Данъчна политика” в Министерство на финансите.
  Законопроектът бе представен от г-жа Людмила Петкова.
  С проекта на закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси се предлага прецизиране на нормите за освобождаване за сгради със сертификати за клас на енергопотребление В, C и D по Закона за енергийната ефективност.
  На следващо място се предвижда възможността данъчното облекчение при облагане с данък върху превозните средства в Република България да бъде в зависимост от екологичните стандарти по отношение на емисионните норми на парникови газове. Предлага се данъчното облекчение да е в две разновидности – намаления от годишния данък върху превозните средства в размер 30 на сто или 50 на сто в зависимост от категориите превозни средства и екологичните категории.
  От вносителите подчертаха, че в по-голямата част от държавите - членки на Европейския съюз годишното облагане на превозните средства е обвързано с нивата на отделяните вредни емисии. Тази тенденция цели да се постави бариера за регистрацията и употребата на моторни превозни средства с високи нива на вредни емисии. Към настоящия момент данъчното облагане на леките автомобили в Република България не е обвързано с екологичните норми. Съществуващото облекчение за ползване на отстъпка в размер 50 на сто от дължимия местен данък за годината за леките автомобили е на база наличието на действащо катализаторно устройство, което в голяма степен е неприложимо предвид липсата на възможност за доказване наличието на такова устройство за всеки отделен автомобил.
  Със законопроекта се предлага също така освобождаване от облагане с данък върху недвижимите имоти и с данък при придобиване на имущества на специфична категория недвижими имоти – храмове, молитвени домове и манастири, които се ползват за извършване на богослужение, както и на поземлените имоти, върху които са построени.
  Предвижда се от 2015 г. да отпадне възможността общините да събират такса битови отпадъци в размер, определен на база данъчната оценка на недвижимите имоти, тяхната балансова стойност или пазарната им цена. Размерът на таксата ще се определя от количеството на генерираните отпадъци и съответно от разходите на общината за предоставянето на услугата.
  Предложено е студентските общежития считано от 1 януари 2014 г., да се считат за жилищни имоти за целите на прилагането на Закона за местните данъци и такси.
  Предвижда се и допълнение на чл. 123, ал. 1, съгласно което на едноличните търговци да се налага имуществена санкция като на юридическите лица в съответствие с изискванията на Закона за административните нарушения и наказания.
  След представяне на законопроекта се проведе обсъждане, при което някои от членовете на комисията изразиха опасения от драстично покачване на данъка върху превозните средства и обвързване на облекчението за данъка с екологичните категории на автомобилите. В тази връзка бе предложено да се направи анализ на риска и въздействието върху гражданите от предложената промяна.

  Въз основа на проведените дебати и изказаните мнения Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения с 8 гласа „ЗА”, 3 гласа „ПРОТИВ” и 4 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, № 302-01-24, внесен от Министерски съвет на 03. 10. 2013 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ,
  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  И СЪОБЩЕНИЯ:

  КАМЕН КОСТАДИНОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума