Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ
КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ
09/10/2013

  Годишен доклад на Комисията за регулиране на съобщенията в областта на електронните съобщения за 2012 г., № 320 – 00 - 13, внесен от Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията на 17. 06. 2013 г.
  На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 09 октомври 2013 г. бе разгледан годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията в областта на електронните съобщения за 2012 г., № 320 – 00 - 13, внесен Председателя на от Комисията за регулиране на съобщенията на 17. 06. 2013 г.
  На заседанието присъстваха г-н Георги Тодоров – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, г-н Веселин Божков – председател на Комисията за регулиране на съобщенията, г-н Никола Колев – заместник-председател на Комисията за регулиране съобщенията и членовете на Комисията за регулиране съобщенията - г-жа Десислава Преображенска и г-н Константин Тилев, както и експерти от комисията. В дискусията по време на заседанието взеха участие и представители на неправителствените организации в областта на електронните съобщения и представители на мобилните и кабелните оператори.
  Годишният доклад бе представен пред членовете на комисията от г-н Веселин Божков.
  Годишният доклад на Комисията за регулиране на съобщенията е изготвен на основание на чл. 38, ал. 1 от Закона за електронните съобщения. Той представлява анализ върху развитието и напредъка в сектора на електронните съобщения през 2012 г.
  При представянето на доклада вносителите обясниха, че през 2012 г. комисията е съсредоточила своята работа в определяне, анализ и оценка на пазарите на електронни съобщения, съгласно Препоръката на Европейската Комисия за съответните продуктови пазари в сектора на електронните съобщения. Като резултат на извършеното през 2012 г. са нотифицирани и приети втория кръг анализи на пазарите на генериране на повиквания от определено местоположение на обществени телефонни мрежи и на терминиране на повиквания в определено местоположение на индивидуални обществени телефонни мрежи, както и на пазара на терминиране на гласови повиквания в индивидуални мобилни мрежи.
  В доклада е упоменато, че с приетите в края на декември 2011 г. на промените в Закона за електронните съобщения са транспонирани разпоредбите на Директива 2009/136/ЕО и Директива 2000/140/ЕО за изменение на Европейската регулаторна рамка за електронни съобщителни мрежи и услуги. В тази връзка бе изтъкнато, че са изменени и подзаконовите нормативни актове с оглед привеждането им в съответствие със законовите изменения.
  От представителите на комисията бе заявено, че през август 2012 г. са приети и измененията и във функционалните спецификации за преносимост на номерата, с цел по-голяма защита на правата на потребителите. Това от своя страна е допринесло за намаляването на срока за пренос на номера в мобилни и фиксирани мрежи, както и за отпадането на редица задължения от страна на абоната, заявил желание да смени оператора си.
  В представения доклад е посочено, че приоритет за регулатора за 2012 г. е било и структурното и функционалното развитие на Националната система за мониторинг на радиочестотния спектър, чрез която се осигурява постоянно и резултатно наблюдение на радиочестотния спектър на територията на цялата страна.
  По отношение на трансграничните замърсявания бе обърнато внимание, че политиката на комисията е била насочена към развитие на двустранните отношения с регулаторните органи от съседните страни. Заедно с турския регулатор са проведени активни действия за спиране на трансграничните замърсявания в обхватите за УКВ-ЧМ радио- и телевизионно разпръскване, особено актуален проблем през летния сезон по българското Черноморие.
  Друг приоритет в работата на комисията, засегнат в доклада, е извършването на контролни измервания на постигнатото покритие от предприятията, които изграждат мрежите за осъществяване на наземно цифрово радиоразпръскване.
  В хода на дискусията към представителите на Комисията за регулиране съобщенията бе направена препоръка за насърчаване на борбата със сивия сектор и разработването на нови правила, включително и на законодателние инициативи, които да доведат до реално изчистване на сектора, с цел радио и телевизионните оператори да осъществяват дейността си нормално.

  В резултат на проведеното гласуване Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения с 10 гласа „За” и 2 гласа „Въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме следното решение:

  Народното събрание на основание чл. 84, т. 17 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 86, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, във връзка с чл. 38, ал. 1 от Закона за електронните съобщения

  Р Е Ш И:
  Приема Годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията в областта на електронните съобщения за 2012 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ,
  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  И СЪОБЩЕНИЯ:

  КАМЕН КОСТАДИНОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума