Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ
КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ
09/10/2013

  Годишен доклад на Комисията за регулиране на съобщенията в областта на пощенските услуги - „Анализ на пазара на пощенските услуги за 2012 г.”, № 320 – 00 - 9, внесен от Комисията за регулиране на съобщенията на 06. 06. 2013 г.
  На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 09 октомври 2013 г. бе разгледан годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията в областта на пощенските услуги - „Анализ на пазара на пощенските услуги за 2012 г.”, № 320 – 00 - 9, внесен от Комисията за регулиране на съобщенията на 06. 06. 2013 г.
  На заседанието присъстваха г-н Георги Тодоров – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, г-н Веселин Божков – председател на Комисията за регулиране на съобщенията, г-н Никола Колев – заместник-председател на Комисията за регулиране съобщенията и членовете на Комисията за регулиране съобщенията - г-жа Десислава Преображенска и г-н Константин Тилев, както и експерти от комисията. В дискусията по време на заседанието взеха участие и представители на Синдикалната федерация по съобщенията към КНСБ.
  Годишният доклад бе представен пред членовете на комисията от г-н Веселин Божков.
  Годишният доклад на Комисията за регулиране на съобщенията в областта на пощенските услуги - „Анализ на пазара на пощенските услуги за 2012 г.” е изготвен на основание чл. 17, ал. 1 от Закона за пощенските услуги.
  В представения доклад е направен анализ на предоставянето на универсалната пощенска услуга, както и на предоставянето на неуниверсалната пощенска услуга в страната. Съдържа се и информация за състоянието на конкуренцията на пощенския пазар.
  При представянето на доклада бе изтъкнато, че през последните години се наблюдава спад на пазара на пощенските услуги. Основните причини за това са: ръстът на комуникациите, осъществявани по електронен път, масовото навлизане на интернет и мобилната телефония, както и свитото като цяло потребителско търсене и слабия растеж на икономиката (0,8 % ръст на БВП за 2012 г.).
  В доклада е отбелязано, че през 2012 г. броят на пощенските оператори е 118, което представлява увеличение с около 16 %. Вносителите обърнаха внимание на забелязващата се тенденция, при която фирми, извършващи превоз на пътници, подават уведомления в КРС и съответно се регистрират като оператори на куриерски услуги. Причината за това е засиленият контрол върху автобусните оператори относно нерегламентирания превоз на пратки.
  Оценката на обема на пощенския пазар в България през 2012 г. е направена въз основа на получените данни от 81 % от лицензираните и регистрирани оператори в България към 31.12.2012 г., като тенденцията е спад в броя на пощенските пратки и услуги. Намалението за 2012 г. спрямо 2011 г., е с около 6 %. В същото време делът на неуниверсалната пощенска услуга в общия обем на пазара се запазва непроменен - 81 %.
  В Годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията в областта на пощенските услуги за 2012 г. е представена и структурата на приходите от пощенски услуги за периода 2010-2012 г. Куриерските услуги формират годишно над 60% от общия размер на приходите от пощенски услуги. През 2012 г. делът на приходите от тези услуги формира 65 % от общия размер.
  Съгласно представените в доклада данни през 2012 г. общият брой пратки и услуги за страната и чужбина от универсалната пощенска услуга възлиза на около 34 млн. броя, а реализираните приходи от тях са в размер на 42 млн. лв., като 89% от тези приходи са формирани от „Български пощи" ЕАД.
  В доклада е отбелязано, че през 2012 г. комисията е разгледала 104 жалби/сигнали от страна на потребители на пощенски услуги срещу пощенски оператори, във връзка с което са извършени 38 инспекторски проверки.
  При дебатите по внесения доклад сериозен интерес предизвика компенсацията от държавния бюджет, която трябва да получи пощенският оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга. Вносителите поясниха, че размерът на несправедливата тежест се определя въз основа на нетните разходи от извършване на универсалната пощенска услуга, които се изчисляват съгласно Методика за изчисляване на нетните разходи от извършване на универсалната пощенска услуга.

  В резултат на проведеното гласуване Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения с 11 гласа „За” предлага на Народното събрание да приеме следното решение:

  Народното събрание на основание чл. 84, т. 17 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 86, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, във връзка с чл. 17, ал. 1 от Закона за пощенските услуги
  Р Е Ш И:
  Приема Годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията в областта на пощенските услуги - „Анализ на пазара на пощенските услуги за 2012 г.”


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ,
  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  И СЪОБЩЕНИЯ:

  КАМЕН КОСТАДИНОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума