Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ
КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ
16/10/2013 първо гласуване

  Законопроект за ограничаване изменението на климата, № 354-01-49, внесен от Ивелина Василева и група народни представители на 02. 08. 2013 г. и законопроект за ограничаване изменението на климата, № 302-01-20, внесен от Министерски съвет на 26. 09. 2013 г.
  На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 16 октомври 2013 г., бяха обсъдени законопроект за ограничаване изменението на климата, № 354-01-49, внесен от Ивелина Василева и група народни представители на 02. 08. 2013 г. и законопроект за ограничаване изменението на климата, № 302-01-20, внесен от Министерски съвет на 26.09. 2013 г.
  На заседанието присъстваха г-жа Искра Михайлова – министър на околната среда и водите и експерти от Министерството на околната среда и водите.
  От името на вносителите законопроектът за ограничаване изменението на климата с № 354-01-49 и мотивите за неговото внасяне бяха представени от г-жа Ивелина Василева.
  При представянето на законопроекта бе отбелязано, че с ратифицирането на Рамковата конвенция на ООН за изменение на климата през 1995 г. и Протокола от Киото през 2002 г. страната ни е поела редица международни задължения, свързани с ограничаването изменението на климата, като значителна част от тях вече са въведени в националното законодателство със Закона за опазване на околната среда и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
  Основната цел на предложения проект на Закон за ограничаване изменението на климата е да даде обща правна уредба на обществените отношения, свързани с осъществяването на политиката по изменение на климата, като регламентира компетентните органи, които осъществяват политиката по климата и уреди техните правомощия.
  От вносителите бе обяснено, че в предлагания законопроект са пренесени и прецизирани действащите разпоредби от Закона за опазване на околната среда, които регламентират извършването на националната инвентаризация на емисии на парникови газове.
  Според вносителите с предложения законопроект, напълно са транспонирани Директива 2009/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за изменение на Директива 2003/87/ЕО с оглед подобряване и разширяване на схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове на Общността и Директива 2008/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. за изменение на Директива 2007/87/ЕО, с цел включване на авиационните дейности в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността.
  Законопроектът за ограничаване изменението на климата с вносител Министерски съвет и мотивите към него, както и различията с предходния законопроект бяха представени от г-жа Искра Михайлова. Тя подчерта, че във внесения от Министерски съвет законопроект са прецизирани, допълнени и актуализирани определени текстове и са актуализирани наименованията на ведомствата. Редактирани са и текстовете, свързани с изискванията на Регламент (ЕС) № 389/2013 г., Директива 2003/87/ЕО и на Регламент (ЕС) №525/2013 г.
  В хода на дебатите по законопроектите от членовете на комисията бе заявено, че компетентният орган по извършването на националната инвентаризация следва да бъде министърът на околната среда и водите, а не органите посочени в чл. 12. В подкрепа на това твърдение се изказаха мнения, че изпълнителните агенции към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, изброени в чл. 12, имат специална компетентност и провеждат и изпълняват специфична дейност с оглед осигуряване безопасността и сигурността на съответните видове транспорт.
  По време на дискусията бе изказано и мнението, че поемането на функциите по извършването на национална инвентаризация на емисиите на парникови газове от съответните агенции би натоварило необосновано и би затруднило в значителна степен изпълнението на основните и присъщи дейности за администрациите.

  Въз основа на проведените дебати и изказаните мнения, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения:

  1. със 7 гласа “ЗА” и 11 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” предлага на Народното събрание не приеме на първо гласуване законопроект за ограничаване изменението на климата, № 354-01-49, внесен от Ивелина Василева и група народни представители на 02. 08. 2013 г.
  2. със 17 гласа “ЗА” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за ограничаване изменението на климата, № 302-01-20, внесен от Министерски съвет на 26. 09. 2013 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ,
  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  И СЪОБЩЕНИЯ:

  КАМЕН КОСТАДИНОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума