Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ
КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ
30/10/2013 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, № 302-01-30, внесен от Министерски съвет на 22. 10. 2013 г.
  На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 30.10.2013 г., бе обсъден законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, № 302-01-30, внесен от Министерски съвет на 22. 10. 2013 г.
  На заседанието присъстваха: г-жа Людмила Петкова - заместник-министър на финансите, г-н Красимир Сивев – директор на дирекция „Данъчна политика” в Министерство на финансите, г-н Росен Иванов – директор на дирекция „Данъчно-осигурителна методология” в Националната агенция по приходите и г-н Пламен Димитров – заместник-директор на дирекция „Контрол” в Националната агенция по приходите.
  Законопроектът бе представен от г-жа Людмила Петкова.
  Проектът на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) съдържа предложения за разпоредби, регламентиращи осъществяването на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България. От вносителите подчертаха, че въвеждането на фискален контрол е с цел предприемане на ефективни мерки за защита на фискалната позиция и за предотвратяване неплащането на ДДС, корпоративни данъци и данъци върху доходите на физическите лица.
  На фискален контрол ще подлежи движението на всички стоки с висок фискален риск, независимо от мястото на получаване/разтоварване на стоката – територията на страната, територията на друга държава - членка на Европейския съюз или на трета страна. Списъкът на стоките с висок фискален риск ще бъде утвърждаван със заповед на министъра на финансите по предложение на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите.
  Фискалният контрол върху движението на стоки с висок фискален риск ще се осъществява на територията на цялата страна от органи по приходите, като техните правомощия са уредени с предложените промени. В законопроекта подробно са разписани процедурите по извършване на фискален контрол, задълженията за лицата в производството по фискален контрол, редът за обжалване действията на органите по приходите, като са предвидени административно-наказателни разпоредби за нарушения по фискалния контрол.
  На следващо място със законопроекта се предвиждат изменения и допълнения на разпоредби от ДОПК, регламентиращи практическото прилагане на процедурата за административно сътрудничество на Република България с другите държави - членки на Европейския съюз, съгласно Директива 2011/16/ЕС на Съвета от 15 февруари 2011 г. относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане, транспонирана в националното законодателство от 1 януари 2013 г.
  Със законопроекта се предлагат и промени, свързани с усъвършенстване на единната сметка за плащане на данъци и задължителни осигурителни вноски. Създава се правна възможност за разсрочване и отсрочване на задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски при облекчени условия за по-дълъг период и в по-голям размер.
  След представяне на законопроекта се проведе дискусия, на която беше обсъдено практическото прилагане на предложените разпоредби за осъществяване на фискалния контрол върху стоки с висок фискален риск.
  Въз основа на проведените дебати и изказаните мнения Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения с 9 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 8 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, № 302-01-30, внесен от Министерски съвет на 22. 10. 2013 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ,
  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  И СЪОБЩЕНИЯ:


  КАМЕН КОСТАДИНОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума