Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ
КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ
30/10/2013

  Законопроект за ратифициране Изменението на Приложение А на Конвенцията за създаването на Европейски комуникационен офис (ЕКО), прието от Съвета на ЕКО на 23 ноември 2011 г. в Копенхаген, № 302-02-17, внесен от Министерски съвет на 22.10.2013 г., № 302 - 01 - 18, внесен от Министерски съвет на 20. 09. 2013 г.
  На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 30. 10. 2013 г. бе обсъден законопроект за ратифициране Изменението на Приложение А на Конвенцията за създаването на Европейски комуникационен офис (ЕКО), прието от Съвета на ЕКО на 23 ноември 2011 г. в Копенхаген, № 302-02-17, внесен от Министерски съвет на 22.10.2013 г.
  На заседанието присъства г-н Георги Тодоров – зам. министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
  Законопроектът беше представен от г-н Георги Тодоров.
  Европейският комуникационен офис (EКO) е със седалище в Копенхаген, Дания. Той е постоянен офис в подкрепа на Европейската конференция на пощенските и телекомуникационните администрации (СЕРТ), както и на нейните три комитета: Комитета по електронни съобщения, Комитета за политиката относно Международния съюз по далекосъобщения и Комитета по пощенско регулиране, както и на нейното председателство, което се състои от председателите на трите комитета. СЕРТ обединява пощенските и телекомуникационни политикоопределящи и регулаторни органи от 48 европейски страни, включително България. EКO е създаден на 1 юли 2009 г. след влизане в сила на сливането на Европейската радиоцентрала (ERO) и Европейския телекомуникационен офис (ЕСО).
  Дейността на ЕКО се финансира чрез годишен членски внос в организацията от всички страни членки, като равностойността на 1 единица членски внос (възможно най-ниското ниво) е 64 466 датски крони (приблизително 17 000 лв.). Размерът на единицата членски внос за всяка година се определя в предходната година на есенното заседание на Съвета на ЕКО. С оглед на икономическата ситуация в страните от Европа, както и предвид факта, че публичните финанси в преобладаващата част от държавите са ограничени, през последните години единицата членки внос не се увеличава, като очакванията са поне до 2015 г. размерът й да остане същият. Евентуалният дефицит в годишния бюджет се компенсира от резервния фонд на организацията, който към момента е в размер малко над 2,5 млн. евро. Годишните разходи на ЕКО се формират от разходите за персонал, разходи за наем и поддръжка на сградата, в която се помещава ЕКО, както и за външни услуги по специализирани въпроси, по които ЕКО няма необходимите компетенции (такива най-често са правни и финансови анализи за нуждите на организацията). Нивата на членския внос в ЕКО (единици членски внос) са определени доброволно от страните членки, като следва да се отчете, че размерът на членския внос влияе върху относителната тежест при гласуване на отделните решения, например заплащането на 25 единици годишен членски внос (което е максималният размер на годишния членски внос в ЕКО) дава право на 25 гласа, а заплащането на 1 единица – на един глас.
  По време на сесията на Съвета на ЕКО, проведена през май 2011 г. в Берлин, Република Турция отправи искане към Съвета за промяна на размера на годишния й членски внос от 10 на 5 единици. Турската страна аргументира искането си с факта, че ЕКО е създадена в резултат на сливането на Европейската радиоцентрала и Европейския телекомуникационен офис, а доколкото Република Турция е била член само на едната от двете организации, размерът на годишната й вноска би следвало да е наполовина. Във връзка с това турската страна предложи Съветът на ЕКО да разгледа и одобри това предложение и съответно да предприеме процедурата съгласно чл. 20 от Конвенцията за създаване на ЕКО за изменение на Приложение А на Конвенцията, който съдържа нивата на годишния членски внос на страните по Конвенцията. С тайно гласуване от присъстващите на сесията Съветът на ЕКО единодушно подкрепи турското искане, като взе решение да разгледа официално въпроса по време на следващата сесия на Съвета през ноември 2011 г. Същевременно с оглед на получената подкрепа на решението в рамките на същата сесия Съветът взе решение до влизането в сила на изменението на Конвенцията за създаване на ЕКО Република Турция да заплаща 5 единици членски внос вместо 10 единици. Това решение е отразено както в бюджета на ЕКО за 2012 г. (одобрен на сесията на Съвета през ноември 2011 г. в Копенхаген), така и във финансовия план за 2013-2014 г.
  В изпълнение на взетото неформално решение на Съвета на ЕКО през май 2011 г. по време на следващата сесия на същия Съвет, състояла се на 22-23 ноември 2011 г. в Копенхаген, представителите на страните - членки на ЕКО, одобриха официално искането на Република Турция да намали членския си внос от 10 на 5 единици годишно. Във връзка с това бе взето решение да се пристъпи към формална процедура по изменение на Конвенцията за създаване на Европейски комуникационен офис (ЕКО), което да отрази тази промяна в Приложение А към Конвенцията. Процедурата по изменение на Конвенцията изисква всички страни по нея да предоставят официално писмено уведомление за приемането на посоченото изменение (съгласно националните си правни процедури). За Република България изменението на Конвенцията за създаване на ЕКО следва да бъде ратифицирано със закон от Народното събрание в съответствие с чл. 85, ал. 3 от Конституцията на Република България и чл. 15, ал. 1 от Закона за международните договори.
  След проведената дискусия и изказаните мнения, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, с 15 гласа “ЗА” и 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за ратифициране Изменението на Приложение А на Конвенцията за създаването на Европейски комуникационен офис (ЕКО), прието от Съвета на ЕКО на 23 ноември 2011 г. в Копенхаген, № 302-02-17, внесен от Министерски съвет на 22.10.2013 г., № 302 - 01 - 18, внесен от Министерски съвет на 20. 09. 2013 г.


  На основание чл. 76, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения предлага да бъде приет и на второ гласуване следния:

  ПРОЕКТ

  ЗАКОН

  за ратифициране Изменението на Приложение А на Конвенцията за създаването на Европейски комуникационен офис (EКO), прието от Съвета на ЕКО на 23 ноември 2011 г. в Копенхаген


  Член единствен. Ратифицира Изменението на Приложение А на Конвенцията за създаването на Европейски комуникационен офис (ЕКО) (подписана на 23 юни 1993 г. в Хага, изменена на 9 април 2002 г. в Копенхаген, ратифицирана със Закон на 16 юли 2003 г. (обн., ДВ, бр. 22 от 2010 г.; попр., бр. 29 от 2012 г.), прието от съвета на ЕКО на 23 ноември 2011 г. в Копенхаген.

  ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

  Параграф единствен. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ,
  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  И СЪОБЩЕНИЯ:

  КАМЕН КОСТАДИНОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума