Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ
КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ
06/11/2013 първо гласуване

  Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2014 г., № 302 - 01- 33, внесен от Министерски съвет на 30. 10. 2013 г.
  На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 06 октомври 2013 г., бе обсъден законопроект за държавния бюджет на Република България за 2014 г., № 302 - 01- 33, внесен от Министерски съвет на 30. 10. 2013 г.
  На заседанието присъстваха г-н Антон Гинев – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, г-н Мирослав Мазнев – заместник-министър на регионалното развитие, г-н Никола Колев – заместник- председател на Комисията за регулиране на съобщенията, както и членовете на Комисията за регулиране съобщенията – г-жа Десислава Преображенска и г-жа Ирина Романска. На заседанието присъстваха експерти от Министерството на финансите, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на регионалното развитие и Комисията за регулиране на съобщенията.
  Законопроектът за държавния бюджет на Република България за 2014 г. беше представен от г-н Антон Гинев – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията и г-жа Цветомира Заркова - държ. експерт в дирекция „Държавни разходи“ в Министерството на финансите.
  Предвидените собствени приходи по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, които се администрират от Централното управление и второстепенните разпоредители, са в размер на 51 000 хил. лв. Около 46 % от тези приходи се генерират от държавни такси, съгласно Тарифа № 5 за таксите събирани в системата на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
  За програми в областта на транспорта и съобщенията ще се разходват, трансферират и координират 2 425 344,5 хил. лв., от които 1 624 036,1 хил. лв. са от фондове на ЕС, включително национално съфинансиране.
  Към бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за периода 2014 г. са отнесени и трансферите за капиталови разходи от републиканския бюджет за изграждане на железопътна, водна и въздушна инфраструктура.
  В структурата на общите разходи относително висок е делът на капиталовите разходи за големите инвестиционни проекти. Планираните средства по линия на ОП “Транспорт” са за: Разширение на метрото: Етап III, Лот 1: „Бул. Цариградско шосе - Летище София” и Лот 2 „Младост 1 - бизнеспарк в Младост 4”; Трети метродиаметър на метрото в София „Овча купел - ЦГЧ - бул. Ботевградско шосе; Изграждане на интермодален терминал в Южен район на планиране - Пловдив; Рехабилитация на гарови комплекси - централна гара София, Пазарджик и Бургас; Изграждане на интермодален терминал в Северен Централен район на планиране - Русе; Подновяване на участъци от жп инфраструктура по жп линия Пловдив-Бургас; Модернизация на жп линията София-Пловдив (участък Септември-Пловдив); Електрификация и реконструкция на жп линията Пловдив-Свиленград, коридори IV и IX, фаза 2: Първомай-Свиленград, Строителство на АМ Марица от км 5+000 до км 71+011; Строителство на АМ „Струма”; Обходен път на гр. Монтана; Обходен път на гр. Враца – I-1(Е-79); Обход на гр. Габрово с тунел под Шипка; Път Е-85 Кърджали – Подкова, Изграждане на АМ София-Калотина; Създаване на речна информационна система в българската част на р. Дунав; Изграждане на система за управление на корабния трафик (VTMIS – фаза 3); Подобряване на системите за навигация и топохидрографните измервания по р. Дунав и други.
  Разработеният програмен бюджет за 2014 г. включва също и субсидиите за вътрешноградски и междуселищни автобусни пътнически превози в слабо населените планински и гранични райони и средствата за компенсиране на безплатните и по намалени цени пътувания на някои категории граждани. Разчетени са и субсидиите и компенсациите в железопътния транспорт.
  По бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2014 г. са разчетени субсидии за нефинансови предприятия, както следва:
  • за „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД – 179,9 млн.лв. субсидии по договора за извършване на обществени превозни услуги в областта на железопътния транспорт на територията на Република България.
  • за „Български пощи” ЕАД – 12,5 млн.лв. за компенсиране на несправедливата финансова тежест от изпълнението на универсалната пощенска услуга по Закона за пощенските услуги.
  В бюджета за 2014 г. са предвидени разходи за текущ ремонт и поддържане на републиканската пътна мрежа и за неотложни основни ремонти, рехабилитация и реконструкция на републикански пътища от І, ІІ и ІІІ клас на територията на страната с източник приходи от винетни такси и таксите за специално ползване на пътищата.
  При представянето на законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2014 г. от вносителите бе заявено, че държавната политика в областта на съобщенията за 2014 г. е насочена към развитие на модерна електронна съобщителна и пощенска инфраструктура, създаване на условия за бързо изграждане на широколентова инфраструктура, преодоляване на изоставането в изграждането и развитието на електронната съобщителна инфраструктура в слабо населени и отдалечени райони, гарантиране предоставянето на универсалната пощенска услуга и защита на интересите на потребителите.
  На заседанието на комисията бе представен и обсъден и проекта на бюджет на Комисията за регулиране на съобщенията за 2014 г. При представянето му на народните представители бе обърнато внимание на заложените приходи и разходи в законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2014 г., съобразно функциите на Комисията за регулиране на съобщенията.

  След проведената дискусия Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения с 10 гласа „За” и 9 гласа „Въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за държавния бюджет на Република България за 2014 г., № 302 - 01- 33, внесен от Министерски съвет на 30. 10. 2013 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ


  КАМЕН КОСТАДИНОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума