Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ
КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ
20/11/2013 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, № 354-01-75, внесен от народните представители Камен Костадинов и Мартин Захариев на 12. 11. 2013 г.
  На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 20.11.2013 г., бе обсъден законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, № 354-01-75, внесен от народните представители Камен Костадинов и Мартин Захариев на 12. 11. 2013 г.
  На заседанието присъстваха: г-жа Красимира Стоянова – директор на дирекция „Правна“ в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и г-жа Калина Димитрова – директор на дирекция „Съобщения“ в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
  Законопроектът бе представен от г-н Мартин Захариев.
  Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения въвежда правна регламентация за събиране на еднократна такса при продължаване на срока на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър. От вносителите бе подчертано, че събирането на подобна такса произтича от конституционно заложеното право на държавата да упражнява суверенни права върху радиочестотния спектър, както и от естеството на честотния ресурс.
  На следващо място законопроектът въвежда изискване към предприятията предоставящи електронни съобщителни услуги, да предоставят детайлизирана сметка/фактура на абонатите си за използваните от тях услуги. Предложението налага задължение аналогично на задължението на предприятията, предлагащи обществени телефонни услуги. Според вносителите промените ще гарантират в по-висока степен защитата на правата на потребителите и ще осигурят точно и коректно отчитане на предоставяните услуги.
  След представяне на законопроекта се проведе дискусия, по време на която своите становища изразиха представители на мобилните оператори, на Сдружението за електронни комуникации и на Националното сдружение на малки и средни кабелни оператори „Клуб 2000“.
  Въз основа на проведените дебати и изказаните мнения Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения с 10 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 7 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, № 354-01-75, внесен от народните представители Камен Костадинов и Мартин Захариев на 12. 11. 2013 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ,
  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  И СЪОБЩЕНИЯ:

  КАМЕН КОСТАДИНОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума