Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ
КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ
20/12/2013 второ гласуване

  Законопроект за изменение на Закона за автомобилните превози, № 354-01-98, внесен от народните представители Камен Костадинов и Георги Свиленски на 19.12.2013 г.
  На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 20.12.2013 г., бе обсъден законопроект за изменение на Закона за автомобилните превози, № 354-01-98, внесен от народните представители Камен Костадинов и Георги Свиленски на 19.12.2013 г.
  На заседанието присъстваха: г-н Антон Гинев – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, г-н Красимир Калайджиев – заместник-изпълнителен директор на ИА „Автомобилна администрация“, г-жа Людмила Петкова – заместник-министър на финансите, г-н Красимир Сивев – директор на дирекция „Данъчна политика“ в Министерство на финансите.
  Законопроектът бе представен от г-н Георги Свиленски.
  В съответствие с разпоредбата на чл. 39, ал. 1 от Закона за автомобилните превози (ЗАП) за извършването на автобусни превози следва да се използват билети, издадени по реда на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства. Лицата, извършващи превози на пътници по градски, междуселищни и международни автобусни линии, трябва да приведат дейността си в съответствие с изискванията на ЗАП до 31 декември 2013 г.
  От вносителите бе обяснено, че при проведени срещи между членовете на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения с представители на бранша, последните са изразили своите притеснения за готовността да приведат дейността си в съответствие с чл. 39 от ЗАП в предвидените за това срокове. В тази връзка се предлага срокът за привеждане в съответствие с разпоредбата на чл. 39, ал. 1 от ЗАП да бъде удължен до 30.06.2014 г.

  Въз основа на проведените дебати и изказаните мнения Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения единодушно с 11 гласа „ЗА” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение на Закона за автомобилните превози, № 354-01-98, внесен от народните представители Камен Костадинов и Георги Свиленски на 19.12.2013 г.

  На основание чл. 76, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения предлага да бъде приет и на второ гласуване следния:

  Проект


  Закон за изменение на Закона за автомобилните превози

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В Закона за изменение на Закона за автомобилните превози (ДВ., бр. 50 от 2012 г.; изм. бр. 103 от 2012 г. и бр. 23 от 2013 г.) в заключителните разпоредби, в § 2, в т. 1 и 2 думите „31 декември 2013 г.” се заменят с „30 юни 2014 г.”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за §1.  Заключителна разпоредба
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 2. Законът влиза в сила от 30 декември 2013 г.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за §2.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ,
  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  И СЪОБЩЕНИЯ:

  КАМЕН КОСТАДИНОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума