Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ
КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ
18/12/2013 второ гласуване

  Законопроект за изменение на Закона за гражданското въздухоплаване, № 302-01-9, внесен от Министерски съвет на 29. 07. 2013 г.
  Проект

  З А К О Н

  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ГРАЖДАНСКОТО ВЪЗДУХОПЛАВАНЕ

  (обн., ДВ, бр. 94 от 1972 г.; изм. и доп., бр. 30 от 1990 г., бр. 16 от 1997 г., бр. 85 от 1998 г., бр. 12 от 2000 г., бр. 34 и 111 от 2001 г., бр. 52 и 70 от 2004 г., бр. 88 и 102 от 2005 г., бр. 30, 36, 37, 105 и 108 от 2006 г., бр. 10, 41 и 109 от 2007 г., бр. 36, 66 и 67 от 2008 г., бр. 35, 47, 82 и 102 от 2009 г., бр. 63, 73 и 94 от 2010 г., бр. 41, 81 и 99 от 2011 г., бр. 38, 60 и 82 от 2012 г. и бр. 15 от 2013 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на законa.

  § 1. В чл. 64б се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „юридическо лице към Министерския съвет“ се заменят с „юридическо лице – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ и изречение трето се отменя.
  2. В ал. 6 думите „генералния директор на Авиоотряд 28“ се заменят с „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“.
  3. В ал. 8 думите „министър-председателя“ се заменят с „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 1 и предлага следната редакция:
  § 1. В чл. 64б се правят следните изменения:
  1. В ал. 1, в изречение първо думите „юридическо лице към Министерския съвет“ се заменят с „юридическо лице – второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“, а изречение трето се отменя.
  2. В ал. 6 думите „генералния директор на Авиоотряд 28“ се заменят с „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“.
  3. В ал. 8 думите „министър-председателя“ се заменят с „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“.


  ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 2. Министерският съвет в едномесечен срок от влизането в сила на закона да уреди бюджетните взаимоотношения във връзка с определянето на Авиоотряд 28 като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за §2 и предлага следната редакция:

  § 2. Министерският съвет в едномесечен срок от влизането в сила на този закон да уреди бюджетните взаимоотношения във връзка с определянето на Авиоотряд 28 като второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ,
  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  И СЪОБЩЕНИЯ

  КАМЕН КОСТАДИНОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума