Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ
КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ
15/01/2014 второ гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, № 354-01-75, внесен от народните представители Камен Костадинов и Мартин Захариев на 12. 11. 2013 г.
  Проект

  ЗАКОН
  за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения

  (Обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 109 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 17, 35, 37, 42, 45, 82, 89 и 93 от 2009 г., бр. 12, 17, 97 и 105 от 2010 г., бр. 38, 44 и 82 от 2012 г. и бр. 15, 27, 28, 52, 66 и 70 от 2013 г.)

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за наименованието на законa и предлага следната редакция:

  ЗАКОН
  за допълнение на Закона за електронните съобщения

  § 1. В чл. 19, т. 2 след думите: „за ползване на допълнително предоставен радиочестотен спектър” се добавя „и от еднократната такса за удължаване на срока на действие на разрешението”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.

  § 2. В чл. 139, ал. 2, т. 3 в края на текста се добавя „и удължаване срока на действие на разрешението”.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 2 и предлага следната редакция:

  § 2. В чл. 139, ал. 2, т. 3 накрая се добавя „и за удължаване срока на действие на разрешението”.
  § 3. В чл. 143, ал. 2 се създава изречение второ:
  „При удължаване срока на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за мрежи за широколентов безжичен достъп (BWA), мрежи за неподвижен безжичен достъп (FWA), обществени мобилни наземни мрежи и наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги, се заплаща еднократна такса”.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 3 и предлага следната редакция:

  § 3. В чл. 143, ал. 2 се създава изречение второ:
  „При удължаване срока на действие на разрешението за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за мрежи за широколентов безжичен достъп (BWA), мрежи за неподвижен безжичен достъп (FWA), обществени мобилни наземни мрежи и наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги, се заплаща еднократна такса”.


  § 4. В чл. 148, ал. 2, т. 2 след думите: „за ползване на допълнително предоставен радиочестотен спектър" се добавя: „и за удължаване на срока на действие на разрешението”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.

  § 5. Създава се чл. 260а:
  „Чл. 260а. (1) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги чрез електронни съобщителни мрежи, предоставят безвъзмездно на абонатите си подробна сметка за ползваните услуги заедно с данъчна фактура.
  (2) Сметка по ал. 1 се предоставя в едномесечен срок, считано от датата на нейното издаване и съдържа най-малко следното:
  1. име и номер на абоната;
  2. вид и брой на ползваните от абоната електронни съобщителни услуги;
  3. пакет/вид на предоставяните услуги;
  4. период на отчитане на ползваната услуга;
  5. общ размер на дължимата сума, включващ отделно размера на сметката и размера на данъчните начисления върху сметката, изразени в процент и в абсолютна стойност;
  6. идентификационни данни на предприятието, предоставящо услугата, включително адрес и телефон”.

  Предложение от народните представители Камен Костадинов и Мартин Захариев

  § 5 се изменя така:
  § 5. Създава се чл. 260а:
  „Чл. 260а. (1) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги чрез електронни съобщителни мрежи, различни от изброените в чл. 260, предоставят ежемесечно и безвъзмездно на абонатите си подробна писмена информация за ползваните услуги заедно с първичен счетоводен документ.
  (2) Писмената информация следва да съдържа най-малко следното:
  1. име на абоната;
  2. вид и брой на ползваните от абоната електронни съобщителни услуги;
  3. наименование на пакет/вид на предоставяните услуги;
  4. период на отчитане на ползваната услуга;
  5. общ размер на дължимата сума, включващ: дължимата сума по пакета и/или поотделно размера на дължимата сума по услугите, когато последните се ползват самостоятелно (необвързани в ценови пакет), поотделно размера на дължимите суми за всяка потребена услуга над включените в пакета и отделно сумите за всяка допълнителна услуга, закупена за потребление извън пакета/услугите;
  6. размер на отчисленията, ако такива се дължат на абоната, съобразно начина на ползване на услугите, договорен между него и предприятието, предлагащо услугите;
  7. общ размер на дължимата сума по сметката;
  8. размер на данъчните начисления по т. 7, изразен в проценти и абсолютни стойности;
  9. срок за плащане;
  10. идентификационни данни на предприятието, предоставящо услугата, включително адрес и телефон.
  (3) Предприятията по ал. 1, които предоставят услугите, осигуряват на абонатите възможност да получават писмената информация на хартиен носител или в електронен вид.
  (4) Информацията следва да се съхранява от операторите в сроковете за съхранение на първичния счетоводен документ, към който са издадени.
  Комисията подкрепя предложението по принцип.

  Предложение от народните представители Павел Христов, Станислав Иванов, Силвия Хубенова, Ирена Соколова, Павел Гуджеров и Ивайло Московски.

  В § 5, в чл. 260а, ал. 1 думите „заедно с данъчна фактура” се заличават.
  Предложението бе оттеглено.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 5 и предлага следната редакция:

  § 5. Създава се чл. 260а:
  „Чл. 260а. (1) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги чрез електронни съобщителни мрежи, извън тези по чл. 260, предоставят ежемесечно и безвъзмездно на абонатите си подробна писмена информация за ползваните услуги заедно с първичен счетоводен документ.
  (2) Писмената информация съдържа най-малко следното:
  1. име на абоната;
  2. вид и брой на ползваните от абоната електронни съобщителни услуги;
  3. наименование на предоставяните услуги или пакет услуги;
  4. период на отчитане на ползваната услуга;
  5. общ размер на дължимата сума, който включва размера на дължимата сума за:
  а) всяка услуга, когато тя се ползва необвързана в пакет услуги;
  б) пакет услуги;
  в) всяка ползвана услуга над включените в пакета услуги;
  г) всяка допълнителна услуга, закупена извън пакета или услугите.
  6. размер на отчисленията, които може да се дължат на абоната, съобразно начина на ползване на услугите, договорен между него и предприятието, предлагащо услугите;
  7. общ размер на дължимата сума по сметката;
  8. размер на данъчните начисления върху сметката, изразен както в проценти към размера на сметката, така и в абсолютни стойности;
  9. срок за плащане;
  10. идентификационни данни на предприятието, предоставящо услугата, включително адрес и телефон.
  (3) Предприятията по ал. 1, които предоставят услугите, осигуряват на абонатите възможност да получават писмената информация на хартиен носител или в електронен вид.
  (4) Писмената информация по ал. 2 се съхранява от предприятията по ал. 1 в сроковете за съхранение на първичния счетоводен документ, към който е предоставена.

  § 6. Създава се чл. 339а:
  „Чл. 339а. За нарушения по чл. 260а на предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги чрез електронни съобщителни мрежи, се налагат имуществени санкции в размер от 1000 до 5000 лв.”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 6 и предлага следната редакция:

  § 6. Създава се чл. 339а:
  „Чл. 339а. За нарушения по чл. 260 и 260а на предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги чрез електронни съобщителни мрежи, се налагат имуществени санкции в размер от 1000 до 5000 лв.”.  ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
  Комисията не подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението и предлага следната редакция:

  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  § 7. Започнатите към датата на влизане в сила на този закон производства по удължаване на срока на разрешението за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за мрежи за широколентов безжичен достъп (BWA), мрежи за неподвижен безжичен достъп (FWA), обществени мобилни наземни мрежи и наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги, се довършват по реда на този закон, като се заплаща еднократна такса по чл. 143, ал. 2, изречение второ.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7.

  Комисията предлага да се създаде §8 със следната редакция:
  §8. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на §5, който влиза в сила два месеца след обнародването му.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ,
  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ

  КАМЕН КОСТАДИНОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума