Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ
КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ
18/12/2013 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 302-01-31, внесен от Министерски съвет на 25. 10. 2013 г.
  На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 18 декември 2013 г., бе обсъден законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 302-01-31, внесен от Министерски съвет на 25. 10. 2013 г.
  На заседанието присъстваха г-н Мирослав Мазнев – заместник – министър на регионалното развитие и експерти от агенция „Пътна инфраструктура”.
  Законопроектът беше представен от г-н Мирослав Мазнев.
  Една част от предлаганите промени в Закона за пътища са свързани с измененията на разпоредби от Директива 1999/62/ЕО, отнасящи се до намаляване размера на месечните и седмичните винетни такси за пътните превозни средства, съгласно чл. 10а, ал. 7, т. 1 и 2 от Закона за пътищата и пропорционално изчисляване на дневната ставка спрямо годишния размер.
  Със законопроекта се предлагат и текстове, които имат за цел предотвратяване на случаи, при които собственици и ползватели на пътни превозни средства, осъществяващи специално ползване на пътищата чрез превозване на тежки и извънгабаритни товари да декларират неверни данни и обстоятелства. От вносителите бе обяснено, че към настоящия момент за специалното ползване на пътищата се подава заявление по образец - приложение № 4 към Наредба № 11 от 2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства. Подаването на заявлението е регламентирано единствено в подзаконов нормативен акт, което на практика води до невъзможност при деклариране на неверни данни от тези лица спрямо тях да бъде ангажирана наказателна отговорност по смисъла на чл. 313 от Наказателния кодекс. Същевременно липсва и предвидена в закона административнонаказателна отговорност, изразяваща се в налагане на глоба или имуществена санкция.
  В хода на дебатите по законопроекта бе изтъкнато, че предложените промени ще спомогнат за осъществяването на превантивен контрол, което от своя страна ще доведе до събиране на реално дължимите такси, както и на точна преценка относно натоварването на пътната настилка и предпазването й от преждевременно износване.

  Въз основа на проведените дебати и изказаните мнения, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, с 10 гласа “ЗА” и 7 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 302-01-31, внесен от Министерски съвет на 25. 10. 2013 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ,
  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  И СЪОБЩЕНИЯ:

  КАМЕН КОСТАДИНОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума