Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ
КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ
22/01/2014 първо гласуване

  Законопроект за допълнение на Закона за автомобилните превози, № 354-01-77, внесен от Станислав Иванов и група народни представители на 13.11.2013 г.
  На заседания на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведени на 18.12.2013 г. и на 22.01.2014 г., бе обсъден законопроект за допълнение на Закона за автомобилните превози, № 354-01-77, внесен от Станислав Иванов и група народни представители на 13. 11.2013 г.
  На заседанията присъстваха: г-н Антон Гинев – заместник- министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, г-н
  Красимир Калайджиев – заместник - изпълнителен директор на ИА „Автомобилна администрация“, г-жа Людмила Петкова – заместник - министър на финансите, г-н Красимир Сивев – директор на дирекция „Данъчна политика“ в Министерство на финансите, г-жа Катя Гущерска – гл. експерт в отдел „Данъчна методология“ в Национална агенция по приходите и представители на неправителствени организации.
  Проектът на закон за допълнение на Закона за автомобилните превози бе представен от г-н Станислав Иванов.
  Със законопроекта се предлага, когато за превоз на пътници по градски линии се използват билети и/или карти валидни и за други видове превози от общинската транспортна схема на съответната община, издадени от лице, различно от лицата по чл.6, ал.1 същите да се отпечатват по реда на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа и да съдържат трайно вписана при отпечатването номинална стойност и най-малко два защитни елемента върху хартията. От вносителите подчертаха, че целта на направеното допълнение е да се отстрани проблем, който се състои в това, че изискването за издаване на билети от превозвача чрез фискални устройства е неприложимо за превозите по градски автобусни линии в градовете с интензивен пътникопоток и добре развит градски транспорт.
  По време на провелата се дискусия представителите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията подчертаха, че предложените текстове няма да постигнат очакваната цел, т.к. към настоящия момент ще могат да се прилагат само от Столична община.
  Представителите на Министерство на финансите обясниха, че не подкрепят предложението, т.к. създаването на изключение в чл. 39 от Закона за автомобилните превози на практика ще доведе до различен ред за издаване на билети за превоз на пътници по градски линии от лице, което е превозвач и лице различно от превозвача.
  Въз основа на проведените дебати и изказаните мнения Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения с 8 гласа „ЗА”, 3 гласа „ПРОТИВ” и 5 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване законопроект за допълнение на Закона за автомобилните превози, № 354-01-77, внесен от Станислав Иванов и група народни представители на 13.11.2013 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ,
  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  И СЪОБЩЕНИЯ:

  КАМЕН КОСТАДИНОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума