Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ
КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ
29/01/2014 първо гласуване

  1. Обсъждане и гласуване на законопроект за изменение на Закона за гражданското въздухоплаване, № 354-01-93, внесен от н.п. Камен Костадинов на 9.12.2013 г. – за първо гласуване.
  На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 29.1.2014 г., бе обсъден Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване, № 354-01-93, внесен от н. п. Камен Костадинов на 9. 12. 2013 г.
  От страна на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията заседанието присъстваха г-н Антон Гинев – зам. министър, г-н Минчо Цветков – Главен директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“, г-н Ангел Рачев - зам. оперативен директор в Държавно предприятие „Ръководство въздушно движение“.
  Законопроектът беше представен от вносителят.
  Проектът на Закона за гражданското въздухоплаване предвижда изменения в следните насоки:
  1. Отпадане на изискването ръководителите на полети да бъдат само лица с висше образование. С предлаганото изменение се постига съответствие с изискванията, прилагани от останалите държави – членки на Европейския съюз, Европейската Конференция за гражданска авиация (ЕКГА), страните членки на ЕВРОКОНТРОЛ и Международната организация за гражданска авиация (ИКАО). Република България е единствената страна в Европа (ако изключим Гърция), която е въвела изискване в законодателната рамка на авиацинния сектор кандидатите за професията „ръковорител на полети” да имат завършено висше образование. Важен е и постоянно нарастващият въздушен трафик над Европа и света, който води до необходимостта от увеличаване на специалистите в авиационната сфера – пилоти, авиационни инженери и ръководители на полети. За региона в който се намираме – този на Югоизточна Европа, нарастването на въздушния трафик се очертава да бъде с най-голям процент.
  2. Предлага се да отпадне изискването за попълване, изпращане и одобрение на полетен план за полети извън контролираното въздушно пространство. Причината за съществуването на изискването за провеждане на вътрешни полети в неконтролираното въздушно пространство само с полетен план е осигуряването на дейностите по търсене и спасяване, в случай на инцидент или катастрофа. Тези дейности не са задължителни в останалите държави – членки на Европейския съюз за полети без полетен план. Екипажите на въздухоплавателни средства (ВС), желаещи да бъдат обект на търсене и спасяване е необходимо да попълнят и изпратят полетен план, както и да получат одобрение на полетния си план от органите за обслужване на въздушното движение (ОВД). Поради факта, че в неконтролираното въздушно пространство на Република България се изпълняват полети за авиационно химическа работа (АХР) и нетърговски полети с ВС под 5, 7 тона, провеждани от авиацията с общо предназначение, при наличие на визуални условия, подготовката, пускането и обработката на полетен план води до създаване на формални ограничения и допълнително натоварване на летателния състав и органите за ОВД.
  3. Законопроектът предлага метрологичното обслужване да не бъде част от основния предмет на дейност на Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“. Това са дейности, които се извършват от Българския институт по метрология.
  4. Измененията в чл. 53б предвиждат възможност част от дейностите на доставчиците на аеронавигационно обслужване да бъдат извършвани от техни дъщерни дружества, в които съответните доставчици притежават сто на сто капитала. Това е постоянна практика в страните от Европейския съюз.
  5. Законопроектът предвижда увеличение на числеността на управителния съвет на Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“. Предложението е управителният съвет да се състои от петима членове. Причините за това са обемът от работа в рамките на държавнотно предприятие и необходимостта от осигуряване на възможно най-добра и обхватна експертиза при управлението на предприятието.
  След представяне на законопроекта се проведе активна дискусия, по време на която се изразиха становища от народни представители и представителите на изпълнителната власт в лицето на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

  След проведената дискусия и изказаните мнения Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения с 8 гласа „За”, 5 гласа „Въздържал се” и 2 гласа „Против“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване, № 354-01-93, внесен от н. п. Камен Костадинов на 9. 12. 2013 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ
  ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ:

  КАМЕН КОСТАДИНОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума