Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ
КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ
05/02/2014 второ гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 302-01-31, внесен от Министерски съвет на 25. 10. 2013 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ

  Д О К Л А Д

  Второ гласуване

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 302-01-31, внесен от Министерски съвет на 25. 10. 2013 г.

  Проект

  З А К О Н
  за изменение и допълнение на Закона за пътищата

  (Обн., ДВ, бр. 26 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 88 от 2000 г., бр. 111 от 2001 г.,
  бр. 47 и 118 от 2002 г., бр. 9 и 112 от 2003 г., бр. 6 и 14 от 2004 г., бр. 88 и 104 от 2005 г., бр. 30, 36, 64, 102, 105 и 108 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 43 и 69 от
  2008 г., бр. 12, 32, 41, 42, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 19, 39, 55 и 99 от 2011 г., бр. 38, 44, 47 и 53 от 2012 г. и бр. 15 и 66 от 2013 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на законa.

  § 1. В чл. 26, ал. 7 се създава т. 4:
  „4. да е подадена декларация от собственика или ползвателя (лицето, на което е предоставено управлението) на пътното превозно средство по т. 1, съдържаща информация за габаритните размери, общата маса и натоварването на ос.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 1 и предлага следната редакция:
  § 1. В чл. 26, ал. 7 се създава т. 4:
  „4. да е подадена декларация от собственика или ползвателя на пътното превозно средство по т. 1 или от лицето, което извършва превоза, съдържаща информация за габаритните размери, общата маса и натоварването на ос.”

  Предложение от н. п. Камен Костадинов
  Създава се нов § 1а:
  „§ 1а. В чл. 30, ал. 3 се създава изречение второ:
  „Агенцията осъществява дейностите по текущ ремонт и зимно поддържане на републиканските пътища в границите на урбанизираните територии за населени места с население до 100 000 души.“

  Комисията подкрепя предложението и предлага то да стане текст на нов § 2:
  „§ 2. В чл. 30, ал. 3 се създава изречение второ:
  „Агенцията осъществява дейностите по текущ ремонт и зимно поддържане на републиканските пътища в границите на урбанизираните територии за населени места с население до 100 000 души.“

  § 2. Създава се чл. 55а:
  „Чл. 55а. (1) Лице, което не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства в декларацията по чл. 26, ал. 7, т. 4, се наказва с глоба или с имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.
  (2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата или имуществената санкция е в размер от 2000 до 6000 лв.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2, който става § 3.

  § 3. Точка 2 от приложение № 1 към чл. 10, ал. 1, т. 1 се изменя така:
  „2. Таксите за ползване на инфраструктурата от пътните превозни средства по чл. 10а, ал. 7, т. 1 и 2 са пропорционални на продължителността на ползване и имат валидност за ден, седмица, месец или година. Месечният размер не надвишава 10 на сто от годишния размер, седмичният размер не надвишава 5 на сто от годишния размер, а дневният размер не надвишава 2 на сто от годишния размер.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 3, който става § 4 и предлага следната редакция:
  § 4. В приложение № 1 към чл. 10, ал. 1, т. 1 точка 2 се изменя така:
  „2. Таксите за ползване на инфраструктурата от пътните превозни средства по чл. 10а, ал. 7, т. 1 и 2 са пропорционални на продължителността на ползване и имат валидност за ден, седмица, месец или година. Месечният размер не надвишава 10 на сто от годишния размер, седмичният размер не надвишава 5 на сто от годишния размер, а дневният размер не надвишава 2 на сто от годишния размер.”

  ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 4. Този закон въвежда разпоредбите на чл. 1, параграф 2, чл. 7а от Директива 2011/76/EС на Европейския парламент и на Съвета от 27 септември 2011 г. за изменение на Директива 1999/62/ЕО относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури (ОВ, L 269/1 от 14 октомври 2011 г.).
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4, който става § 5.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ,
  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  И СЪОБЩЕНИЯ

  КАМЕН КОСТАДИНОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума