Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ
КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ
05/02/2014 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 302-01-48, внесен от Министерски съвет на 29. 11. 2013 г.
  На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 05 февруари 2014 г., бе обсъден законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 302-01-48, внесен от Министерски съвет на 29. 11. 2013 г.
  На заседанието присъстваха: г-н Антон Гинев – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, г-н Димитър Ганев – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, комисар Антон Антонов - началник отдел „Пътна полиция” при Главна дирекция „Национална полиция” и експерти от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Министерство на вътрешните работи.
  Законопроектът предвижда обединяване на регулаторните режими за провеждане на обучение за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и за провеждане на допълнително обучение на водачите на моторни превозни средства за частично възстановяване броя на контролните точки, като е предвидено режимът от разрешителен да премине в регистрационен.
  При представянето на законопроекта от вносителите бе обяснено, че обединяването на режимите ще доведе до намаляване на административната тежест за лицата, извършващи обучение.
  Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата въвежда изцяло разпоредбите на Директива 2011/82/ЕС. Директивата предвижда сътрудничество за обмен на информация за следните категории нарушения: превишена скорост; неизползване на предпазен колан; неспиране на червен сигнал на светофара; управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол или упойващи вещества; неспазване на изискването за носене на предпазен шлем; използване на забранена лента за движение; незаконно използване на мобилен телефон или други комуникационни средства по време на шофиране.
  Част от предлаганите промени в Закона за движението по пътищата са свързани с режима на установяването и заснемането на нарушенията с техническо средство или система. В тази връзка е предвидено електронният фиш да се издава за срок до 3 месеца от установяване на нарушението. В законопроекта е предвиден и текст, според който, когато извършителят на нарушението не е известен на контролните органи, собственикът на моторното превозно средство в 7-дневен срок от получаването на поканата да попълни декларация по образец и да посочи данни за водача, управлявал превозното средство по време на извършване на нарушението.
  Във връзка с осигуряването на възможността за водене на актуална и точна информация в националния регистър на превозните средства, необходима за изпълнение на ангажиментите по Директива 2011/82/ЕС се предлага промяна в текстовете от закона, свързани с прехвърлянето на собствеността на превозно средство на лице без постоянен адрес в България.
  С част от предлаганите промени се цели да бъде въведен цялостен контрол за спазване на забраната за управление на моторно превозно средство под въздействието на вещества, застрашаващи безопасността на движението по пътищата.
  В законопроекта е включена и алтернатива на медицинското изследване чрез въвеждане на изследване с техническо средство - доказателствен анализатор за установяване концентрацията на алкохол в издишания въздух. Редът, по който се установява употребата на алкохол, наркотично или друго упойващо вещество, е предвидено да се регламентира в съвместна наредба на министъра на здравеопазването, министъра на вътрешните работи и министъра на правосъдието.
  Законопроектът предвижда и създаването на правно основание за издаване на подзаконов нормативен акт на министъра на вътрешните работи, регламентиращ предоставянето на информация на физически и юридически лица за издирване на превозни средства.
  В хода на дискусията по законопроекта членовете на комисията се обединиха около мнението, че предлаганите промени, отнасящи се до установяването и заснемането на нарушенията с техническо средство или система и издаването на електронни фишове за тях, не отразяват необходимостта за подобряването на Закона за движението по пътищата в тази му част.
  Дебат предизвикаха и промените в закона, отнасящи се до обединяване на регулаторните режими за провеждане на обучение за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и за провеждане на допълнително обучение на водачите на моторни превозни средства за частично възстановяване броя на контролните точки. В тази посока към вносителите бяха задавани въпроси, относно целесъобразността и необходимостта от обединяването на двата режима.

  Въз основа на проведените дебати и изказаните мнения, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, с 4 гласа “ЗА” и 13 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” предлага на Народното събрание да не приема на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 302-01-48, внесен от Министерски съвет на 29. 11. 2013 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ,
  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  И СЪОБЩЕНИЯ:

  КАМЕН КОСТАДИНОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума