Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ
КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ
19/02/2014

  Годишна работна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2014), № 402-00-5, внесена от Министерски съвет на 31. 01. 2014 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ

  ЧРЕЗ
  Г-Н МИХАИЛ МИКОВ
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

  ДО
  Г-ЖА ДЕНИЦА КАРАДЖОВА
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ

  ДОКЛАД

  Относно: Годишна работна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2014), № 402-00-5, внесена от Министерски съвет на 31. 01. 2014 г.

  На основание чл. 111, от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, на свое редовно заседание, проведено на 19 февруари 2014 г., Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения обсъди и прие проект на Годишна работна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2014) (ГРП), № 402-00-5, внесена от Министерски съвет на 31. 01. 2014 г.
  На заседанието от страна на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията присъстваха г-н Георги Тодоров – зам. министър, г-жа Мирослава Борисова - началник отдел „Координация по въпросите на Европейския съюз“, г-н Веселин Василев – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“, г-н Даниел Недялков – гл. секретар в Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“, г-жа Людмила Тренкова – началник отдел „Международна дейност“ в Главна Дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ и г-н Георги Цветков – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“.
  ГРП се изготвя от Министерския съвет на основание чл. 105, ал. 4 от Конституцията на Република България и нейната главна цел е да се осигури основата за подготовката на българските позиции при обсъждането на приоритетните за държавата въпроси от дневния ред на институциите на Европейския съюз. При изготвянето на конкретни предложения Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения отчита приоритетите, залегнали в Годишната програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз, внесена от Министерския съвет, както и в Работната програма на Европейската комисия за 2014 г.
  На основание Глава единадесета от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, в кръга на своята компетентност, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения предлага в Годишната работна програма на Народното събрание за 2014 г. да бъдат включени следните проекти на актове:
  1. Нови инициативи в сферата на транспорта и:
  - Четвърти пакет за железопътния транспорт (Акт за единния пазар II), който доизгражда единното европейско железопътно пространство, с цел насърчаване на европейската конкурентноспособност и растеж.
  - Въздушен транспорт: предложение за изменение на Регламента относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, Регламента относно отговорността на въздушните превозвачи при въздушния превоз на пътници и техния багаж и Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно определянето на правила и процедури за въвеждане на свързани с шума експлоатационни ограничения на летищата в Съюза.
  - Морски транспорт: предложение за изменение на Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно създаване на правова рамка за достъп до пазара на пристанищни услуги и за финансова прозрачност на пристанищата.
  2. Нови инициативи в сферата на информационните и комуникационни технологии и:
  - Пакет за далекосъобщенията: Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на мерки относно единния европейски пазар на електронни съобщителни услуги, за изграждане на континентална мрежа и за изменение на директиви 2002/20/ЕО, 2002/21/ЕО и 2002/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 1211/2009 и Регламент (ЕС)я № 531/2012.
  - Мрежова и информационна сигурност: Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно мерки за гарантиране на високо общо ниво на мрежова и информационна сигурност в Съюза Електронни подписи и електронна идентификация (Акт за единния пазар I)
  - Електронни подписи и електронна идентификация (Акт за единния пазар I) - Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни транзакции на вътрешния пазар.
  Годишна работна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2014), № 402-00-5, внесена от Министерски съвет на 31. 01. 2014 г. е подкрепена с 9 гласа „За” и 1 глас „Въздържал се”.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ
  ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ:

  КАМЕН КОСТАДИНОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума