Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ
КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ
19/03/2014 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, № 454 – 01 – 14, внесен от народните представители Камен Костадинов, Ердинч Хайрула и Георги Свиленски на 06. 02. 2014 г.
  На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 19 март 2014 г., бе обсъден законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, № 454 – 01 – 14, внесен от народните представители Камен Костадинов, Ердинч Хайрула и Георги Свиленски на 06. 02. 2014 г.
  На заседанието присъстваха г-н Антон Гинев – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията и г-жа Красимира Стоянова – директор на дирекция „Правна” в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
  Законопроектът беше представен от г-н Ердинч Хайрула.
  Със законопроекта за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози се предлага срокът на валидност на лиценза на Общността и на лиценза за извършване на обществени превози на пътници и товари на територията на Република България да се увеличи от 5 на 10 години. Предвижда се и облекчаване на процедурата за издаване на разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници.
  От вносителите на законопроекта бе обяснено, че увеличаването на срока, за който се издават лицензите, ще доведе до намаляване на свързаните с това административни процедури, както и до намаляване на таксите за извършване на административните услуги.
  С предлаганите изменения на чл. 24а от Закона за автомобилните превози се предвижда опростяване на процедурата за издаване на разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници. В алинея втора на същия член са определени документите, които превозвачът следва да представи към заявлението за издаване на разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници до кмета на съответната община. Съгласно чл. 5, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност административният орган не може да изисква предоставяне на информация или документи, които са налични при него или при друг орган, а ги осигурява служебно за нуждите на съответното производство.
  Друго изменение, предложено със законопроекта има за цел въвеждането на основание за прилагане на принудителна административна мярка временно спиране на дейността на превозвач, който е престанал да отговаря на условията за издаване на лиценз за извършване на обществен превоз на пътници или товари. Това се налага, за да се осигури прилагането на член 13 от Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач, и за отмяна на Директива 96/26/ЕО на Съвета.

  Въз основа на проведените дебати и изказаните мнения, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, с 10 гласа “ЗА” и 5 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, № 454 – 01 – 14, внесен от народните представители Камен Костадинов, Ердинч Хайрула и Георги Свиленски на 06. 02. 2014 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ,
  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  И СЪОБЩЕНИЯ:

  КАМЕН КОСТАДИНОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума