Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ
КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ
19/03/2014 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, № 454-01-33, внесен от Камен Костадинов и група народни представители на 07. 03. 2014 г.
  На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 19.03.2014 г., бе обсъден законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, № 454-01-33, внесен от Камен Костадинов и група народни представители на 07. 03. 2014 г.
  На заседанието присъстваха: г-жа Красимира Стоянова – директор на дирекция „Правна“ в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, г-жа Калина Димитрова – директор на дирекция „Съобщения“ в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, г-н Веселин Божков – председател на Комисията за регулиране на съобщенията, членовете на Комисията за регулиране на съобщенията: г-жа Десислава Преображенска, г-н Константин Тилев, г-жа Ирина Романска, и г-жа Неда Койчева – директор на дирекция „Правна“ в Комисията за регулиране на съобщенията.
  Законопроектът бе представен от г-н Камен Костадинов.
  Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (ЗЕС) е изготвен във връзка с получено от Генералния секретариат на Европейската комисия официално уведомително писмо № С (2012)8331 по нарушение № 2012/2185 относно неправилно транспониране на разпоредбите, свързани с налагането на финансови санкции на доставчиците на електронни съобщителни мрежи и услуги, съдържащи се в Директива 2002/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги и Директива 2002/20/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно разрешението на електронните съобщителни мрежи и услуги, които са изменени с Директива 2009/140/ЕО.
  С предложените изменения в чл. 78 се предвижда Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с решение да изисква от предприятието, осъществяващо електронни съобщения, да преустанови неизпълнението на приложимите общи изисквания и/ или наложени специфични изисквания незабавно или в рамките на подходящ срок. С решението си комисията дава задължителни указания за отстраняване на неизпълнението и/или неговите последици и привеждане на дейността на предприятието в съответствие с приложимите изисквания. С оглед предприемането на действителни ефективни мерки по изпълнението на целите на горецитираните директиви се предлага решението на КРС да подлежи на предварително изпълнение.
  Със законопроекта се създава чл. 331а, който допуска налагане на дневна имуществена санкция при неизпълнение на решения на КРС по чл. 35, ал. 6 и по чл. 78, подлежащи на предварително изпълнение.
  След представяне на законопроекта се проведе дискусия, по време на която своите становища изразиха представители на Комисията за регулиране на съобщенията и на мобилните оператори.
  Въз основа на проведените дебати и изказаните мнения Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения с 10 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 6 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, № 454-01-33, внесен от Камен Костадинов и група народни представители на 07. 03. 2014 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ,
  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  И СЪОБЩЕНИЯ:

  КАМЕН КОСТАДИНОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума