Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ
КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ
02/04/2014 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт, № 302-01-15, внесен от Министерски съвет на 03. 09. 2013 г.
  На две свои заседания, проведени на 18 септември 2013 г. и на 02 април 2014 г. Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт, № 302-01-15, внесен от Министерски съвет на 03. 09. 2013 г.

  На заседанията присъстваха: г-н Петър Киров – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, г-жа Красимира Стоянова – директор на Дирекция „Правна” в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и г-н Веселин Василев – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация”.
  Законопроектът бе представен от г-н Петър Киров – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
  С предложения проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт се отразяват препоръките на Европейската комисия от уведомителното писмо за нарушение № 2013/2076, относно транспонирането на Директива 2004/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно безопасността на железопътния транспорт в Общността и за изменение на Директива 95/18/ЕО на Съвета относно лицензирането на железопътните предприятия и Директива 2001/14/ЕО относно разпределяне на капацитета на железопътната инфраструктура и събиране на такси за ползване на железопътната инфраструктура и за сертифициране за безопасност (Директива относно безопасността на железопътния транспорт).
  С определени текстове от законопроекта се предвижда премахване на съществуващото ограничение в Закона за железопътния транспорт само лицензирани железопътни превозвачи да имат достъп до железопътната инфраструктура. Създава се правно основание за съществуване на превозвачи, които не е необходимо да притежават лицензия, а задължителното условие става притежаването на сертификат за безопасност.
  Част от предложените изменения и допълнения на закона целят намаляване на тежестта и отпадане на задължително лицензиране на малките и средните местни предприятия, които искат да развиват дейност и да извършват превози, съобразени с изключенията, дадени в параграф 2 на чл. 2 от Директива 2012/34/ЕС - железопътни услуги за регионални превози на пътници, железопътни услуги за градски или крайградски превози и железопътни услуги за регионални превози на товари.
  Предлаганите изменения и допълнения целят и подобряване на текстовете от закона, свързани с независимостта на звеното за разследване на произшествия и инциденти в железопътния транспорт.
  Предвижда се и отпадане на възможността Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ да извършва разследване на железопътни произшествия и инциденти. Подобно разследване занапред е предвидено да извършват само звеното за разследване на произшествия, железопътните превозвачи или управителят на железопътната инфраструктура. От вносителите на законопроекта бе обяснено, че по този начин при разследването на железопътните произшествия се изключва намесата на Изпълнителната агенция „Железопътна администрация“, която едновременно е и национален орган по безопасността и регулаторен орган в железопътния транспорт.
  Друга част от предлаганите изменения и допълнения на Закона за железопътния транспорт са свързани с прецизиране на разпоредби по прилагането на Регламент (ЕО) № 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт.
  Със законопроекта се предвижда и изменение в Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. Тези промени са свързани с изпълнение на мярка 207 и мярка 213 от Плана за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса.
  Предвижда се и увеличаване на числеността на Управителния съвет на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ от 3 на 5 членове.
  В хода на дебатите по законопроекта членовете на комисията се обединиха около мнението, че предлаганите текстове в чл. 37а, свързани с отпадането на изискването железопътните превозвачи да притежават лицензия, а само сертификат за безопасност, следва да бъдат прецизирани.
  Сериозна дискусия предизвикаха и текстовете, отнасящи се до отпадането на възможността Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ да извършва разследване на железопътни произшествия и инциденти.

  Въз основа на проведените дебати и изказаните мнения, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, с 9 гласа “ЗА” и 8 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт, № 302-01-15, внесен от Министерски съвет на 03. 09. 2013 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ,
  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  И СЪОБЩЕНИЯ:

  КАМЕН КОСТАДИНОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума