Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ
КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ
10/04/2014 второ гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 302-01-48, внесен от Министерски съвет на 29. 11. 2013 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ


  КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ


  ДОКЛАД

  II гласуване

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 302-01-48, внесен от Министерски съвет на 29. 11. 2013 г.


  Проект


  З А К О Н
  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

  (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 1 от 2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79, 92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61, 64, 80, 82, 85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51, 53, 97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от 2008 г., бр. 74, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 54, 98 и 100 от 2010 г., бр. 10, 19, 39 и 48 от 2011 г.; Решение № 1 на Конституционния съд от 2012 г. – бр. 20 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 47, 53, 54, 60 и 75 от 2012 г. и бр. 15 и 68 от 2013 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 99а, ал. 1 след думата „община” се добавя „или от оправомощено от него длъжностно лице”.
  Предложение от народните представители Георги Свиленски, Петър Мутафчиев, Захари Георгиев, Минчо Минчев, Александър Паунов, Борислав Гуцанов и Татяна Буруджиева.
  § 1 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 1 да бъде отхвърлен.
  Предложение от народните представители Теодора Георгиева и Иван Вълков

  Създава се нов § 1а със следното съдържание:
  § 1а. В чл. 137д, ал. 1 се изменя така:
  „(1)Всички пътници под 12 г. и с ръст под 150 см. седящи в моторни превозни средства М2 и М3, когато са в движение, използват системи за обезопасяване съгласно чл. 137б. Системите за обезопасяване на деца се одобряват в съответствие с чл. 137г.”
  Комисията не подкрепя предложението.

  § 2. В чл. 142, изречение първо след думите „за служебно предоставяне” се поставя запетая и се добавя „за публично предоставяне”.
  Предложение от народните представители Георги Свиленски, Петър Мутафчиев, Захари Георгиев, Минчо Минчев, Александър Паунов, Борислав Гуцанов и Татяна Буруджиева.
  § 2 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от народните представители Ивайло Московски, Иван Вълков, Цветомир Михов, Павел Христов, Емануела Спасова и Атанас Ташков
  § 2 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от н. п. Станислав Иванов
  § 2 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 2 да бъде отхвърлен.

  § 3. Създава се чл. 142а:
  „Чл. 142а. (1) По искане на физически и юридически лица могат да се извършват справки в Министерството на вътрешните работи дали превозно средство се издирва и дали има наложени обезпечения за него след заплащане на такса в размер, определен от Министерския съвет.
  (2) Условията и редът за извършване на справките по ал. 1 се определят с наредба на министъра на вътрешните работи.”
  Предложение от народните представители Георги Свиленски, Петър Мутафчиев, Захари Георгиев, Минчо Минчев, Александър Паунов, Борислав Гуцанов и Татяна Буруджиева.
  § 3 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 3 да бъде отхвърлен.

  § 4. В чл. 143 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 5, т. 5 след думата „издирване” се поставя тире и се добавя „до прекратяване на издирването и/или”.
  2. В ал. 6, 7 и 8 думите „Снемането от отчет” се заменят с „Прекратяване на регистрацията”.
  3. Създават се ал. 10-13:
  „(10) Прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство се извършва задължително преди прехвърляне собствеността му на лице без постоянен адрес в Република България.
  (11) В случаите по ал. 9 при получаване на уведомление от компетентен орган за регистрация на пътно превозно средство в друга държава се уведомява органът, постановил обезпечението, и се прекратява регистрацията.
  (12) Идентификация на пътни превозни средства извън пунктовете за регистрация и идентификация се извършва по ред, определен от министъра на вътрешните работи.
  (13) Прекратява се регистрацията, ако приобретателят на регистрираното пътно превозно средство не изпълни задължението по чл. 145, ал. 2. Прекратяването се извършва служебно в Автоматизираната информационна система от службата за регистрация на пътни превозни средства по постоянен адрес - за физически лица, или по адрес на регистрация - за юридически лица.”
  Предложение от народните представители Георги Свиленски, Петър Мутафчиев, Захари Георгиев, Минчо Минчев, Александър Паунов, Борислав Гуцанов и Татяна Буруджиева.
  § 4 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от народните представители Ивайло Московски, Иван Вълков, Цветомир Михов, Павел Христов, Емануела Спасова и Атанас Ташков
  В § 4, т. 3 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от н. п. Станислав Иванов
  В § 4, т. 2 и 3 да отпаднат..
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 4 да бъде отхвърлен.

  § 5. В чл. 144 се създава ал. 3:
  „(3) Прехвърляне собствеността на пътно превозно средство на лице без постоянен адрес в Република България в случаите по ал. 1 и 2 се извършва след прекратяване регистрацията на превозното средство и връщане на табелите с регистрационен номер в службата, където са издадени.”
  Предложение от народните представители Георги Свиленски, Петър Мутафчиев, Захари Георгиев, Минчо Минчев, Александър Паунов, Борислав Гуцанов и Татяна Буруджиева.
  § 5 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от народните представители Ивайло Московски, Иван Вълков, Цветомир Михов, Павел Христов, Емануела Спасова и Атанас Ташков
  § 5 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от н. п. Станислав Иванов
  § 5 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 5 да бъде отхвърлен.

  § 6. В чл. 145 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Приобретателят на пътно превозно средство е длъжен в едномесечен срок да регистрира превозното средство в службата за регистрация на пътни превозни средства по постоянен адрес – за физическите лица, или по адрес на регистрация – за юридическите лица.”
  2. Създава се нова ал. 4:
  „(4) Разпоредбата на ал. 2 се прилага и при придобиване собствеността на пътно превозно средство в друга държава.”
  3. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:
  „(5) Копие от договора за прехвърляне на собствеността с данните на лицата по ал. 1 и 2 може да бъде предоставено от праводателя по електронен път като сканирано изображение във формат, определен с наредбата по чл. 12, ал. 4 от Закона за електронното управление.”
  Предложение от народните представители Георги Свиленски, Петър Мутафчиев, Захари Георгиев, Минчо Минчев, Александър Паунов, Борислав Гуцанов и Татяна Буруджиева.
  § 6 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от народните представители Ивайло Московски, Иван Вълков, Цветомир Михов, Павел Христов, Емануела Спасова и Атанас Ташков
  § 6 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от н. п. Станислав Иванов
  § 6 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 6 да бъде отхвърлен.

  § 7. В чл. 148, ал. 3 се правят следните изменения:
  1. Точка 1 се изменя така:
  „1. декларация по образец, предвиден в наредбата по чл. 147, ал. 1, за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или копие на документ, удостоверяващ регистрацията на заявителя по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или удостоверение за актуално състояние по регистрацията, издадено от съда по регистрацията на юридическото лице с нестопанска цел;”.
  2. Точки 2 и 3 се отменят.
  Предложение от народните представители Георги Свиленски, Петър Мутафчиев, Захари Георгиев, Минчо Минчев, Александър Паунов, Борислав Гуцанов и Татяна Буруджиева.
  § 7 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от народните представители Ивайло Московски, Иван Вълков, Цветомир Михов, Павел Христов, Емануела Спасова и Атанас Ташков
  § 7 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от н. п. Станислав Иванов
  § 7 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 7 да бъде отхвърлен.

  § 8. В чл. 152 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 т. 3 се изменя така:
  „3. съгласувано с министъра на образованието и науката с наредба определя условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и за допълнително обучение на водачите на моторни превозни средства за частично възстановяване броя на контролните точки за отчет на извършваните нарушения по чл. 157, ал. 1, както и условията и реда за регистрация на лицата, извършващи обучението, и за издаване на удостоверение за регистрация;”.
  2. Алинеи 3-21 се изменят така:
  „(3) Дейността по извършване на обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и/или допълнително обучение на водачите на моторни превозни средства за частично възстановяване броя на контролните точки за отчет на извършваните нарушения по чл. 157, ал. 1 се извършва от регистрирано по този закон лице, което:
  1. е физическо или юридическо лице, регистрирано по Търговския закон или по Закона за юридическите лица с нестопанска цел или регистрирано по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, и не е в производство по ликвидация или несъстоятелност, или
  2. е професионално училище, професионална гимназия, професионален колеж, средно общообразователно училище с професионални паралелки, акредитирано по реда на Закона за висшето образование висше училище, и
  3. има учебен център, състоящ се от учебен кабинет, учебна площадка, офис и пътни превозни средства за извършване на дейността, отговарящи на изискванията на наредбата по ал. 1, т. 3, както и преподаватели, ръководител на учебната дейност и технически сътрудник с образование, професионална квалификация и стаж съгласно изискванията, определени със същата наредба. Изискването за наличие на учебна площадка и пътни превозни средства се отнася за дейностите по ал. 6, т. 1 и 3.
  (4) Регистрацията на лицата по ал. 3 се извършва от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или от оправомощено от него длъжностно лице чрез вписване в регистър на лицата, извършващи обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и/или допълнително обучение на водачите на моторни превозни средства за частично възстановяване броя на контролните точки за отчет на извършваните нарушения по чл. 157, ал. 1. Регистърът е публичен.
  (5) На вписаните в регистъра по ал. 4 лица министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него длъжностно лице издава удостоверение за регистрация.
  (6) Удостоверението за регистрация се издава за извършване на следните дейности:
  1. извършване на теоретично и практическо обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство;
  2. извършване на допълнително обучение на водачите на моторни превозни средства за частично възстановяване броя на контролните точки за отчет на извършваните нарушения по чл. 157, ал. 1;
  3. извършване на теоретично и практическо обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и на допълнително обучение на водачите на моторни превозни средства за частично възстановяване броя на контролните точки за отчет на извършваните нарушения по чл. 157, ал. 1.
  (7) Удостоверение за регистрация се издава на лицата по ал. 3 за всеки учебен център поотделно.
  (8) За вписване в регистъра по ал. 4 лицата по ал. 3 подават заявление по образец до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, към което прилагат:
  1. декларация по образец, предвиден в наредбата по ал. 1, т. 3, за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или копие на документ, удостоверяващ регистрацията на заявителя по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или удостоверение за актуално състояние по регистрацията, издадено от съда по регистрацията на юридическото лице с нестопанска цел, а за лицата на бюджетна издръжка – копие на акта на органа за тяхното създаване;
  2. списък по образец, предвиден в наредбата по ал. 1, т. 3, съдържащ данни за местоположението на учебния център, оборудването му, учебните пътни превозни средства, преподавателите и ръководителя на учебната дейност;
  3. списък по образец, предвиден в наредбата по ал. 1, т. 3, съдържащ данни за образованието, професионалната им квалификация и стажа им;
  4. копие на акта за собственост на помещенията в учебния център и учебната площадка или копие на договора за наем или на друг документ, от който произтича правото на заявителя да ползва помещенията и учебната площадка за извършване на дейността;
  5. копия на документите, удостоверяващи съответствието с изискванията към учебния център, преподавателите и ръководителя на учебната дейност, определени с наредбата по ал. 1, т. 3;
  6. документ за платена такса за разглеждане на документите съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
  (9) Звеното с функции по методическо ръководство и контрол на дейността по провеждане на обучението от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ разглежда заявленията по ал. 8 с приложените към тях документи в 30-дневен срок от постъпването им и прави предложение до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или до оправомощено от него длъжностно лице за извършване на регистрацията или за отказ за извършването й.
  (10) При непълнота и/или нередовност на представените документи по ал. 9 или когато представените документи не удостоверяват съответствието с изискванията, определени с наредбата по ал. 1, т. 3, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ в срок до 10 дни от установяване на непълнотата и/или нередовността, или на несъответствието уведомява заявителя и определя 14-дневен срок за отстраняването им. Срокът по ал. 9 спира да тече до датата на отстраняване на непълнотата и/или нередовността, или на несъответствието.
  (11) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него длъжностно лице въз основа на предложението на звеното по ал. 9 извършва регистрацията и издава удостоверение за регистрация.
  (12) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него длъжностно лице със заповед отказва извършване на регистрация, когато:
  1. непълнотата и/или нередовността, или несъответствието с изискванията не са отстранени в срока по ал. 10;
  2. заявлението за извършване на регистрация и издаване на удостоверение е подадено преди изтичането на една година от прекратяването на предишна регистрация на основание ал. 19, т. 4, 5, 8, 9 или 10.
  (13) Заповедта за отказ за извършване на регистрация подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
  (14) Регистърът съдържа:
  1. наименование на регистрираното лице;
  2. единен идентификационен код или БУЛСТАТ;
  3. адрес на учебния център;
  4. данни за учебните пътни превозни средства;
  5. името и фамилията на преподавателя;
  6. датата на вписване в регистъра;
  7. образованието и квалификацията на преподавателя;
  8. категориите превозни средства, за които преподавателят притежава правоспособност за управление;
  9. номерът и датата на удостоверението за допълнително обучение или специализация;
  10. учебните центрове, за които преподавателят има издадени удостоверения;
  11. данни за влезли в сила наказателни постановления за извършени нарушения на условията и реда за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и/или за извършени нарушения на условията и реда за допълнително обучение на водачите на моторни превозни средства за частично възстановяване броя на контролните точки за отчет на извършваните нарушения по чл. 157, ал. 1;
  12. дата на вписване и на заличаване от регистъра.
  (15) Регистрацията е безсрочна. Правата по регистрацията не могат да се прехвърлят или преотстъпват, освен когато регистрираното лице се е преобразувало чрез вливане, сливане, разделяне, отделяне, промяна на правната форма, при прехвърляне на търговското предприятие или наследяване, ако лицето, на което се прехвърлят или преотстъпват правата, отговаря на условията за вписване в регистъра.
  (16) Процедурата за отразяване на промяната в обстоятелствата в случаите по ал. 15 се открива по заявление по образец, което се подава в 14-дневен срок от настъпване на промяната до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, към което се прилагат:
  1. договор за преобразуване или план за преобразуване, съответно договор за прехвърляне на предприятие или удостоверение за наследници, от които да е видно съгласието за прехвърляне или преотстъпване на правата по регистрацията или поемането им;
  2. други документи от значение за отразяване на промяната в обстоятелствата, определени с наредбата по ал. 1, т. 3.
  (17) При настъпване на промени в обстоятелствата извън случаите по ал. 15 лицето е длъжно в 14-дневен срок от настъпването им да заяви промените за вписване в регистъра по ал. 4 и в издаденото му удостоверение, ако е необходимо. За изменение и/или допълване на регистъра и/или удостоверението се подава заявление до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или до оправомощено от него длъжностно лице и документи, удостоверяващи промяната, предвидени в наредбата по ал. 1, т. 3.
  (18) Разглеждането на заявлението и вписването на промените в регистъра и издаването на удостоверение за регистрация, когато е необходимо, се извършват по реда на ал. 9 и 10.
  (19) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него длъжностно лице по предложение на звеното по ал. 9 със заповед прекратява регистрацията:
  1. по писмено искане на регистрираното лице;
  2. при смърт на физическото лице – едноличен търговец, по заявление на наследниците му;
  3. при прекратяване на юридическото лице;
  4. ако регистрираното лице е представило неверни данни или документ с невярно съдържание, които са послужили като основание за извършване на регистрацията или за вписване на промени в нея;
  5. ако са настъпили промени в обстоятелствата, подлежащи на отразяване в регистъра и/или в удостоверението за регистрация, и регистрираното лице не е подало заявление в срока по ал. 16;
  6. ако регистрираното лице е в производство по несъстоятелност или ликвидация;
  7. когато в 6-месечен срок от издаването на удостоверението за регистрация лицето не започне дейността си или в течение на 6 месеца не е упражнявало дейността си;
  8. при осъществяване на дейността си е издало документ с невярно съдържание, когато това е установено по съдебен ред;
  9. регистрираното лице не спазва приложената му принудителна административна мярка временно спиране на дейността на учебния център, когато учебният кабинет, учебната площадка, офисът, учебното пътно превозно средство или преподавателите са престанали да отговарят на изискванията на наредбата по ал. 1, т. 3;
  10. регистрираното лице или преподавателите, или ръководителят на учебната дейност са извършили повторно нарушение на условията и реда за извършване на обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства и/или на условията и реда за допълнително обучение на водачите на моторни превозни средства за частично възстановяване броя на контролните точки за отчет на извършваните нарушения по чл. 157, ал. 1.
  (20) Заличаването на преподаватели от регистъра се извършва от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или от оправомощено от него длъжностно лице със заповед по предложение на звеното по ал. 9:
  1. по молба на преподавателя;
  2. при прекратяване на правата, произтичащи от удостоверенията за регистрация в списъците, към които е включен като преподавател;
  3. при повторно извършени нарушения на условията и реда за извършване на обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства и/или на условията и реда за допълнително обучение на водачите на моторни превозни средства за частично възстановяване броя на контролните точки за отчет на извършваните нарушения по чл. 157, ал. 1 от преподавателя;
  4. когато преподавателят престане да отговаря на изискванията на наредбата по ал. 1, т. 3;
  5. по молба на лицето по ал. 3.
  (21) Заповедите по ал. 19 и 20 подлежат на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.”
  3. Създават се ал. 22-26:
  „(22) Лице, чиято регистрация е прекратена на основание ал. 19, т. 4, 5, 8, 9 или 10, може да кандидатства за извършване на нова регистрация и издаване на ново удостоверение за регистрация не по-рано от една година от датата на прекратяване на предишната регистрация.
  (23) Преподавател, заличен от регистъра на основание ал. 20, т. 3, не може да бъде вписван отново в регистъра в продължение на две години.
  (24) Преподавателите подлежат на периодично обучение за усъвършенстване на познанията им с продължителност, не по-малка от 32 учебни часа на всеки 4 години. След завършване на обучението се издава удостоверение за допълнително обучение или специализация.
  (25) Обучението по ал. 24 се извършва в курсове, организирани от висши училища, акредитирани по реда на Закона за висшето образование, по учебна документация, съгласувана с изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.
  (26) Професионалните училища, професионалните гимназии, професионалните колежи, средните общообразователни училища с професионални паралелки, както и висшите училища на бюджетна издръжка, обучаващи ученици и студенти за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство съгласно съответните учебни планове и утвърдения им държавен прием, не заплащат такса за извършване на регистрация и за издаване на удостоверение за регистрация по ал. 6, т. 1.”

  Предложение от народните представители Георги Свиленски, Петър Мутафчиев, Захари Георгиев, Минчо Минчев, Александър Паунов, Борислав Гуцанов и Татяна Буруджиева.
  § 8 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от народните представители Ивайло Московски, Иван Вълков, Цветомир Михов, Павел Христов, Емануела Спасова и Атанас Ташков
  § 8 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от н. п. Станислав Иванов
  § 8 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 8 да бъде отхвърлен.

  § 9. В чл. 153 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1 накрая се добавя „и за допълнително обучение на водачите на моторни превозни средства за частично възстановяване броя на контролните точки за отчет на извършваните нарушения по чл. 157, ал. 1”.
  2. Точка 4 се отменя.
  Предложение от народните представители Георги Свиленски, Петър Мутафчиев, Захари Георгиев, Минчо Минчев, Александър Паунов, Борислав Гуцанов и Татяна Буруджиева.
  § 9 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от народните представители Ивайло Московски, Иван Вълков, Цветомир Михов, Павел Христов, Емануела Спасова и Атанас Ташков
  § 9 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от н. п. Станислав Иванов
  § 9 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 9 да бъде отхвърлен.

  Комисията предлага да създаде нов § 1:
  § 1. В чл. 155, ал. 9 думата „до” се заменя с „над”.

  § 10. В чл. 157, ал. 3 след думата „нарушение” се поставя точка и текстът до края на изречението се заличава.
  Предложение от народните представители Георги Свиленски, Петър Мутафчиев, Захари Георгиев, Минчо Минчев, Александър Паунов, Борислав Гуцанов и Татяна Буруджиева.
  § 10 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от народните представители Ивайло Московски, Иван Вълков, Цветомир Михов, Павел Христов, Емануела Спасова и Атанас Ташков
  § 10 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от н. п. Станислав Иванов
  § 10 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 10 да бъде отхвърлен.

  § 11. В чл. 165, ал. 1 т. 10 се заличава.
  Предложение от народните представители Георги Свиленски, Петър Мутафчиев, Захари Георгиев, Минчо Минчев, Александър Паунов, Борислав Гуцанов и Татяна Буруджиева.
  § 11 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от народните представители Ивайло Московски, Иван Вълков, Цветомир Михов, Павел Христов, Емануела Спасова и Атанас Ташков
  § 11 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от н. п. Станислав Иванов
  § 11 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11, който става § 2:

  § 2. В чл. 165 се създава ал. 3:
  “(3) Министърът на вътрешните работи определя с наредба условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение.”

  § 12. В чл. 166 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 т. 3 се изменя така:
  „3. състоянието на материалната база и изпълнението на учебната документация в учебните центрове за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и/или за допълнително обучение на водачите на моторни превозни средства за частично възстановяване броя на контролните точки за отчет на извършваните нарушения по чл. 157, ал. 1, получили удостоверение за регистрация по реда на чл. 152, ал. 1, т. 3;”.
  2. В ал. 2, т. 3:
  а) след думата „подготовка” се добавя „и/или допълнително обучение”;
  б) изречение второ се заличава.
  Предложение от народните представители Георги Свиленски, Петър Мутафчиев, Захари Георгиев, Минчо Минчев, Александър Паунов, Борислав Гуцанов и Татяна Буруджиева.
  § 12 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от народните представители Ивайло Московски, Иван Вълков, Цветомир Михов, Павел Христов, Емануела Спасова и Атанас Ташков
  § 12 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от н. п. Станислав Иванов
  § 12 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 12 да бъде отхвърлен.

  § 13. В чл. 167, ал. 2, т. 3 думите „или снетите от отчет моторни превозни средства” се заменят с „моторни превозни средства или моторните превозни средства с прекратена регистрация”.
  Предложение от народните представители Георги Свиленски, Петър Мутафчиев, Захари Георгиев, Минчо Минчев, Александър Паунов, Борислав Гуцанов и Татяна Буруджиева.
  § 13 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от народните представители Ивайло Московски, Иван Вълков, Цветомир Михов, Павел Христов, Емануела Спасова и Атанас Ташков
  § 13 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от н. п. Станислав Иванов
  § 13 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 13 да бъде отхвърлен.

  § 14. В чл. 171, т. 6 след думата „разрешение се добавя „или удостоверение за регистрация” и думите „чл. 148, чл. 152, ал. 1, т. 3 и чл. 157, ал. 3” се заменят с „чл. 148 и чл. 152, ал. 1, т. 3”.
  Предложение от народните представители Георги Свиленски, Петър Мутафчиев, Захари Георгиев, Минчо Минчев, Александър Паунов, Борислав Гуцанов и Татяна Буруджиева.
  § 14 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от народните представители Ивайло Московски, Иван Вълков, Цветомир Михов, Павел Христов, Емануела Спасова и Атанас Ташков
  § 14 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от н. п. Станислав Иванов
  § 14 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 14 да бъде отхвърлен.

  § 15. В чл. 174 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3 след думите „концентрацията на алкохол в кръвта му” се добавя „или за изследване с доказателствен анализатор за концентрация на алкохол в издишания въздух”.
  2. В ал. 4 след думата „алкохол” се поставя запетая и се добавя „наркотично” и думите „се определя от министъра на здравеопазването, от министъра на вътрешните работи и от министъра на правосъдието” се заменят със „се определя със съвместна наредба на министъра на здравеопазването, министъра на вътрешните работи и министъра на правосъдието”.
  Предложение от народните представители Георги Свиленски, Петър Мутафчиев, Захари Георгиев, Минчо Минчев, Александър Паунов, Борислав Гуцанов и Татяна Буруджиева.
  § 15 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от н. п. Станислав Иванов
  § 15 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 15 да бъде отхвърлен.

  § 16. В чл. 177 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 т. 5 се отменя.
  2. Създава се ал. 5:
  „(5) Собственик, който преди прехвърляне собствеността на пътно превозно средство на лице без постоянен адрес в Република България, не изпълни задължението си да прекрати регистрацията на превозното средство и не върне табелите с регистрационен номер в службата, където са издадени, се наказва с глоба 300 лв.”
  Предложение от народните представители Георги Свиленски, Петър Мутафчиев, Захари Георгиев, Минчо Минчев, Александър Паунов, Борислав Гуцанов и Татяна Буруджиева.
  § 16 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от народните представители Ивайло Московски, Иван Вълков, Цветомир Михов, Павел Христов, Емануела Спасова и Атанас Ташков
  § 16 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от н. п. Станислав Иванов
  § 16 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 16 да бъде отхвърлен.

  § 17. В чл. 178, ал. 1 т. 6 се отменя.
  Предложение от народните представители Георги Свиленски, Петър Мутафчиев, Захари Георгиев, Минчо Минчев, Александър Паунов, Борислав Гуцанов и Татяна Буруджиева.
  § 17 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от народните представители Ивайло Московски, Иван Вълков, Цветомир Михов, Павел Христов, Емануела Спасова и Атанас Ташков
  § 17 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от н. п. Станислав Иванов
  § 17 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 17 да бъде отхвърлен.

  § 18. В чл. 178б се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думата „средство” се добавя „и/или допълнително обучение на водачите на моторни превозни средства за частично възстановяване броя на контролните точки за отчет на извършваните нарушения по чл. 157, ал. 1” и думите „разрешение по чл. 152, ал. 3” се заменят с „удостоверение за регистрация”.
  2. В ал. 2 накрая се добавя „и/или на допълнително обучение на водачите на моторни превозни средства за частично възстановяване броя на контролните точки за отчет на извършваните нарушения по чл. 157, ал. 1”.
  3. В ал. 4:
  а) в основния текст думата „разрешение” се заменя с „удостоверение за регистрация”;
  б) в т. 1 след думата „правоспособност” се добавя „и/или на водачите на моторни превозни средства, подлежащи на допълнително обучение за частично възстановяване броя на контролните точки за отчет на извършваните нарушения по чл. 157, ал. 1”;
  в) в т. 2 след думата „средство” се добавя „и/или на водачите на моторни превозни средства, подлежащи на допълнително обучение за частично възстановяване броя на контролните точки за отчет на извършваните нарушения по чл. 157, ал. 1”.
  4. В ал. 5:
  а) в основния текст след думата „средство” се добавя „и/или за допълнително обучение на водачите на моторни превозни средства за частично възстановяване броя на контролните точки за отчет на извършваните нарушения по чл. 157, ал. 1”;
  б) в т. 1 думите „за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност” се заличават.
  5. В ал. 6:
  а) в основния текст след думата „средство” се добавя „и/или на водачите на моторни превозни средства, подлежащи на допълнително обучение за частично възстановяване броя на контролните точки за отчет на извършваните нарушения по чл. 157, ал. 1”;
  б) в т. 1 думите „за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност” се заличават.
  6. В ал. 7 след думата „средство” се добавя „и/или за провеждане на допълнително обучение на водачите на моторни превозни средства за частично възстановяване броя на контролните точки за отчет на извършваните нарушения по чл. 157, ал. 1”.
  Предложение от народните представители Георги Свиленски, Петър Мутафчиев, Захари Георгиев, Минчо Минчев, Александър Паунов, Борислав Гуцанов и Татяна Буруджиева.
  § 18 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от народните представители Ивайло Московски, Иван Вълков, Цветомир Михов, Павел Христов, Емануела Спасова и Атанас Ташков
  § 18 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от н. п. Станислав Иванов
  § 18 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 18 да бъде отхвърлен.

  § 19. В чл. 180 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Наказанието по ал. 1 се налага и на собственика на моторно превозно средство с алармена инсталация, която се включва без основателна причина или сигналите на която наподобяват на тези, подавани от пътните превозни средства със специален режим на движение.”
  2. Създават се ал. 3 и 4:
  „(3) Наказание с глоба 100 лв. се налага на праводател, който не изпълни задължението си по чл. 145, ал. 1 и не представи копие на договора за покупко-продажба в определения срок на службата, издала регистрационния номер на отчужденото пътно превозно средство.
  (4) Наказание с глоба 150 лв. се налага на приобретател, който не изпълни задължението си по чл. 145, ал. 2 и не регистрира пътното превозно средство в определения срок.”
  Предложение от народните представители Георги Свиленски, Петър Мутафчиев, Захари Георгиев, Минчо Минчев, Александър Паунов, Борислав Гуцанов и Татяна Буруджиева.
  § 19 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от народните представители Ивайло Московски, Иван Вълков, Цветомир Михов, Павел Христов, Емануела Спасова и Атанас Ташков
  § 19 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от н. п. Станислав Иванов
  § 19 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 19 да бъде отхвърлен.

  § 20. Член 188 се изменя така:
  „Чл. 188. (1) Наказателноотговорни за нарушения по този закон са лицата, посочени в съответните норми от административнонаказателните състави.
  (2) Когато извършителят на нарушението не е известен на контролните органи, собственикът на моторното превозно средство в
  7-дневен срок от поканата попълва декларация по образец и посочва данни за водача, управлявал превозното средство по време на извършване на нарушението. Ако собственикът не попълни декларация, актът за установяване на административно нарушение и наказателното постановление се издават срещу собственика - физическо лице, или срещу законния представител на собственика – юридическо лице.
  (3) За нарушения, установени и заснети с технически средства или системи, когато не е попълнена декларацията по ал. 2, наказанието се налага на:
  1. собственика, когато нарушението е извършено с пътно превозно средство - собственост на физическо лице;
  2. законния представител на юридическото лице, когато нарушението е извършено с пътно превозно средство - собственост на юридическо лице.
  3. лицето, отразено като ползвател в свидетелството за регистрация на моторното превозно средство или в регистъра на превозните средства.”
  Предложение от народните представители Георги Свиленски, Петър Мутафчиев, Захари Георгиев, Минчо Минчев, Александър Паунов, Борислав Гуцанов и Татяна Буруджиева.
  § 20 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от народните представители Ивайло Московски, Иван Вълков, Цветомир Михов, Павел Христов, Емануела Спасова и Атанас Ташков
  § 20 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от н. п. Станислав Иванов
  § 20 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 20 да бъде отхвърлен.

  § 21. В чл. 189 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) При нарушение, установено и заснето с техническо средство или система, се издава електронен фиш за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение. Електронният фиш се издава в срок до 3 месеца от установяване на нарушението и съдържа данни за: териториалната структура на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия е установено нарушението, мястото, датата и часа на извършване на нарушението, датата на издаване, регистрационния номер на моторното превозно средство, данните на лицето по чл. 188, ал. 3, описание на нарушението, нарушените разпоредби, размера на глобата, срока, номера на сметката за плащане. Образецът на електронния фиш се утвърждава от министъра на вътрешните работи.”
  2. Създава се ал. 17:
  „(17) Собственикът на пътното превозно средство може да предостави електронен адрес за кореспонденция във връзка с нарушения по този закон. Кореспонденцията по електронен път се осъществява с квалифициран електронен подпис.”
  Предложение от народните представители Георги Свиленски, Петър Мутафчиев, Захари Георгиев, Минчо Минчев, Александър Паунов, Борислав Гуцанов и Татяна Буруджиева.
  § 21 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от народните представители Ивайло Московски, Иван Вълков, Цветомир Михов, Павел Христов, Емануела Спасова и Атанас Ташков
  § 21 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от народните представители Ивайло Московски, Иван Вълков, Цветомир Михов, Павел Христов, Емануела Спасова и Атанас Ташков

  Създава се нов § 21 със следното съдържание:
  § 21. В чл. 189, ал. 8, се създава изречение трето: „В седемдневен срок от получаване на жалбата наказващият орган я изпраща заедно с цялата преписка на съответния районен съд, като в съпроводителното писмо посочва и доказателствата в подкрепа на обжалвания електронен фиш, както и информация за наименованието на пътя, действащото ограничение на скоростта и пътен знак, посоката на движение на автомобила, разположението на техническото средство, неговия вид, годност, последен технически преглед (последна проверка на средството за измерване).”
  Комисията подкрепя предложението по принцип.

  Предложение от н. п. Станислав Иванов
  § 21 се изменя така:
  „§ 21. В чл. 189, ал. 8, се създава изречение трето: „В седемдневен срок от получаване на жалбата наказващият орган я изпраща заедно с цялата преписка на съответния районен съд, като в съпроводителното писмо посочва и доказателствата в подкрепа на обжалвания електронен фиш, както и информация за наименованието на пътя, действащото ограничение на скоростта и пътен знак, посоката на движение на автомобила, разположението на техническото средство, неговия вид, годност, последен технически преглед (последна проверка на средството за измерване).”
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 21, който става § 3:
  § 3. В чл. 189 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 4 след думите „заснето с” се добавя „автоматизирано”;
  2. В ал. 8 се създава изречение трето: „В 7-дневен срок от получаване на жалбата директорът на съответната структура на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия е установено нарушението, я изпраща заедно с цялата преписка на съответния районен съд, като в съпроводителното писмо посочва и доказателствата в подкрепа на обжалвания електронен фиш, както и информация за наименованието на пътя, действащото ограничение на скоростта по чл. 21 или въведено ограничение с пътен знак, посоката на движение на автомобила, схема на разположението на автоматизираното техническо средство, неговия вид, дата на последна метрологична проверка.”
  3. В ал. 15 след думите „Изготвените с” се добавя „автоматизирани”.

  § 22. Създават се чл. 189а, 189б, 189в и 189г:
  „Чл. 189а. (1) В случаите на нарушение, извършено с пътно превозно средство, регистрирано в друга държава - членка на Европейския съюз, Министерството на вътрешните работи извършва автоматизирано търсене в националните бази данни за регистрацията на пътни превозни средства на съответната държава - членка на Европейския съюз, с цел установяване на собственика или притежателя на свидетелството за регистрация на превозното средство, с което е извършено нарушението.
  (2) След установяване самоличността на собственика или притежателя на свидетелството за регистрация на пътното превозно средство, с което е извършено нарушението, МВР изпраща уведомително писмо по образец, утвърден със заповед на министъра на вътрешните работи.
  (3) В уведомителното писмо по ал. 2 задължително се съдържат следните данни:
  1. вид на нарушението;
  2. дата, час и място на нарушението;
  3. правна квалификация на нарушението;
  4. предвидената санкция за нарушението;
  5. данни за уреда, който е използван за установяване на нарушението – в случаите, когато такъв е използван.
  (4) Уведомителното писмо по ал. 2 се изготвя на един от официалните езици на държавата - членка на Европейския съюз, където е регистрирано пътното превозно средство.
  (5) С уведомителното писмо Министерството на вътрешните работи дава срок за отговор на лицето в рамките на 60 дни от датата на получаване на писмото.
  (6) След получаване на отговора по ал. 5, в който собственикът на пътното превозно средство посочва данни за ползвателя му по време на извършване на нарушението, Министерството на вътрешните работи изпраща ново уведомително писмо до лицето, посочено от собственика като ползвател.
  (7) Министерството на вътрешните работи започва процедура по налагане на предвидената санкция по реда на чл. 189, ал. 4-14 в случаите, когато липсва отговор в дадения срок или лицето, на което е изпратено уведомителното писмо, е извършило нарушението.
  Чл. 189б. Редът по чл. 189а се прилага при установяване на едно или няколко от следните нарушения:
  1. по чл. 5, ал. 3, т. 1 – управление на пътно превозно средство под въздействието на алкохол, наркотици или други упойващи вещества;
  2. по чл. 6, т. 1 – преминаване при сигнал на светофара, който не разрешава преминаването;
  3. по чл. 12, ал. 2 - управление на моторно превозно средство по пътна лента, регулирана с поставени над лентата пътни светофари, подаващи сигнал за забрана на използването на пътната лента;
  4. по чл. 15, ал. 6 – управление на моторно превозно средство по пътна лента, сигнализирана за движение само на пътни превозни средства от редовните линии за обществен превоз на пътници, без да има право на това;
  5. по чл. 21, ал. 1 и 2 – превишаване на разрешената максимална скорост;
  6. по чл. 58, т. 3 – движение в лента за принудително спиране на автомагистрала;
  7. по чл. 104а – използване на мобилен телефон по време на управление на пътното превозно средство освен при наличие на устройство, позволяващо използването на телефона без участието на ръцете;
  8. по чл. 137а, ал. 1 – неизпълнение на задължението за използване на предпазен колан или носене на каска;
  9. по чл. 137б – превозване на деца в нарушение на изискванията на глава втора, раздел ХХV.
  Чл. 189в. Получените при извършване на автоматизираното търсене по чл. 189а, ал. 1 лични данни се обработват съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Закона за Министерството на вътрешните работи.
  Чл. 189г. Създава се национален център за контакт в Министерството на вътрешните работи за изпълнение на ангажиментите по Директива 2011/82/ЕС.”
  Предложение от народните представители Георги Свиленски, Петър Мутафчиев, Захари Георгиев, Минчо Минчев, Александър Паунов, Борислав Гуцанов и Татяна Буруджиева.
  В § 22, относно чл. 189а, ал. 7 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 22, който става § 4 и предлага следната редакция:
  § 4. Създават се чл. 189а, 189б, 189в, 189г и 189д:
  „Чл. 189а. (1) За нарушение, извършено с пътно превозно средство, регистрирано в друга държава - членка на Европейския съюз, се извършва автоматизирано търсене в националните бази данни за регистрацията на пътни превозни средства на съответната държава - членка на Европейския съюз, с цел установяване на собственика на пътното превозното средство, с което е извършено нарушението.
  (2) След установяване на собственика на пътното превозно средство, с което е извършено нарушението, се изпраща уведомително писмо по образец, утвърден със заповед на министъра на вътрешните работи.
  (3) Уведомителното писмо по ал. 2 задължително съдържа следните данни:
  1. нарушението;
  2. дата, час и място на нарушението;
  3. правна квалификация на нарушението;
  4. предвидената санкция за нарушението;
  5. данни за уреда, който е използван за установяване на нарушението – в случаите, когато такъв е използван.
  (4) Уведомителното писмо по ал. 2 се изготвя на един от официалните езици на държавата - членка на Европейския съюз, където е регистрирано пътното превозно средство.
  (5) С уведомителното писмо по ал. 2 се дава срок на собственика до 60 дни от датата на получаването му да заплати глобата или да посочи данни за ползвателя на пътното превозно средство, с което е извършено нарушението.
  (6) На лицето, посочено от собственика като ползвател на пътното превозно средство, се изпраща ново уведомително писмо по ал. 2 за извършеното нарушение.
  Чл. 189б. Редът по чл. 189а се прилага при установяване на едно или няколко от следните нарушения:
  1. управление на пътно превозно средство под въздействието на алкохол, наркотици или други упойващи вещества;
  2. преминаване при сигнал на светофара, който не разрешава преминаването;
  3. управление на пътно превозно средство по пътна лента, регулирана с поставени над лентата пътни светофари, подаващи сигнал за забрана на използването на пътната лента;
  4. управление на пътно превозно средство по пътна лента, сигнализирана за движение само на пътни превозни средства от редовните линии за обществен превоз на пътници, без да има право на това;
  5. превишаване на разрешената максимална скорост;
  6.движение в лента за принудително спиране на автомагистрала, без да има право за това;
  7. използване на мобилен телефон по време на управление на пътното превозно средство освен при наличие на устройство, позволяващо използването на телефона без участието на ръцете;
  8. неизпълнение на задължението за използване на предпазен колан или носене на каска;
  9. превозване на деца в нарушение на изискванията за използване на системите за обезопасяване.
  Чл. 189в. Получените при извършване на автоматизираното търсене по чл. 189а, ал. 1 лични данни се обработват съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Закона за Министерството на вътрешните работи.
  Чл. 189г. Министерството на вътрешните работи създава Национален център за контакт с цел улесняване на трансграничния обмен на информация относно пътнотранспортни нарушения, свързани с безопасността по пътищата.
  Чл. 189д. Министърът на вътрешните работи или оправомощено от него длъжностно лице представя на Европейската комисия на всеки две години доклад за напредъка на националните дейности за улесняване на трансграничния обмен на информация относно пътнотранспортни нарушения.

  § 23. В Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В § 2 ал. 1 се изменя така:
  „(1) „Пътните превозни средства с прекратена регистрация въз основа на подаден документ, че са приети за разкомплектуване, се считат за отпадъци по смисъла на § 1, т. 17 от Допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците.”
  2. В § 6:
  а) точка 42 се изменя така:
  „42. „Упойващо вещество” е всяко вещество, природно или синтетично, включено в Списък I и Списък II на Единната конвенция по упойващите вещества от 1961 г., както и всяко друго вещество, невключено в тези списъци, което има стимулиращо или депресивно въздействие върху централната нервна система, предизвиква халюцинации или нарушения на двигателната функция, мисловната дейност, поведението и възприятията на човека.”;
  б) в т. 63 накрая се поставя запетая и се добавя „без подпис на длъжностно лице”;
  в) създават се т. 65-71:
  „65. „Регистрация на пътно превозно средство” е административно разрешение за превозното средство да участва в пътното движение, включващо идентификацията на превозното средство, издаването на табели с регистрационен номер и свидетелство за регистрация на името на неговия собственик.
  66. „Държава членка по местонарушението” означава държавата членка, в която е извършено нарушението.
  67. „Държава членка на регистрация” означава държавата членка, в която е регистрирано превозното средство, с което е извършено нарушението.
  68. „Алкохол” е етилов алкохол (етанол).
  69. „Доказателствен анализатор за концентрация на алкохол в издишания въздух” е техническо средство, което отчита съдържанието на алкохол в издишания въздух и отчита наличието на остатъчен алкохол в горните дихателни пътища. Показанията от доказателствения анализатор се използват за доказване употребата на алкохол.
  70. „Управление под въздействието на алкохол” означава управление на пътно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда.
  71. „Управление под въздействието на упойващо вещество” означава управление на пътно превозно средство под въздействието на наркотици или други упойващи вещества.”
  3. Създава се § 6б:
  „§ 6б. Този закон въвежда изискванията на Директива 2011/82/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за улесняване на трансграничния обмен на информация относно пътнотранспортни нарушения, свързани с безопасността по пътищата (ОВ, L 288 от 05.11.2011 г.).”
  Предложение от народните представители Георги Свиленски, Петър Мутафчиев, Захари Георгиев, Минчо Минчев, Александър Паунов, Борислав Гуцанов и Татяна Буруджиева.
  В § 23 се правят следните изменения:
  1. т. 1 да отпадне;
  2. в т. 2, относно § 6 от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения:
  а) букви „а” и „б” да отпаднат;
  б) в буква „в” точки: 65, 68, 69, 70 и 71 да опаднат.
  Комисията подкрепя предложението по принцип.

  Предложение от народните представители Ивайло Московски, Иван Вълков, Цветомир Михов, Павел Христов, Емануела Спасова и Атанас Ташков
  В § 23 т. 2, относно §6 от Допълнителните разпоредби, се правят следните изменения и допълнения:
  1. подточка „б” да отпадне;
  2. създава се нова подточка „б” със следното съдържание:
  „б) създава се т. 63а:
  „т. 63а. Автоматизирани технически средства са:
  - стационарни – уреди, прикрепени към земята, одобрени и проверени като тип средство за измерване на скоростта съгласно Закона за измерванията;
  - мобилни – уреди, трайно прикрепени към превозно средство на контролен орган или временно разположени на участък от пътя, установяващи нарушение в присъствието на оператор, който поставя начало и край на работния процес, одобрени и проверени като тип средство за измерване на скоростта съгласно Закона за измерванията.”
  Комисията подкрепя предложението по принцип.

  Предложение от н. п. Станислав Иванов
  В § 23 се правят следните изменения и допълнения:
  1. т. 1 да отпадне;
  2. в т. 2, относно § 6 от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  а) букви „а” да отпадне;
  б) буква „б” се изменя така:
  „б) създава се т. 63а:
  „63а. Автоматизирани технически средства са:
  - стационарни – уреди, прикрепени към земята, одобрени и проверени като тип средство за измерване на скоростта съгласно Закона за измерванията;
  - мобилни – уреди, трайно прикрепени към превозно средство на контролен орган или временно разположени на участък от пътя, установяващи нарушение в присъствието на оператор, който поставя начало и край на работния процес, одобрени и проверени като тип средство за измерване на скоростта съгласно Закона за измерванията.”
  в) в буква „в” точки: 65, 68, 69, 70 и 71 да опаднат.
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 22, който става § 5 и предлага следната редакция:
  § 5. В допълнителните разпоредби се правят следните допълнения:
  1. В § 6 се създават т. 65, 66 и 67:
  „65. „Управление под въздействието на алкохол” е управление на пътно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда.
  66. „Управление под въздействието на упойващо вещество” е управление на пътно превозно средство под въздействието на наркотици или други упойващи вещества.
  67. „Автоматизирани технически средства” са:
  а) стационарни – уреди, прикрепени към земята, одобрени и проверени като тип средство за измерване на скоростта съгласно Закона за измерванията;
  б) мобилни – уреди, трайно прикрепени към превозно средство на контролен орган или временно разположени на участък от пътя, установяващи нарушение в присъствието на оператор, който поставя начало и край на работния процес, одобрени и проверени като тип средство за измерване на скоростта съгласно Закона за измерванията.”
  2. Създава се § 6б:
  „§ 6б. Този закон въвежда изискванията на Директива 2011/82/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за улесняване на трансграничния обмен на информация относно пътнотранспортни нарушения, свързани с безопасността по пътищата (ОВ, L 288/1 от 05 ноември 2011 г.).”

  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за наименованието на подразделението и предлага следната редакция:

  „ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ”

  § 24. В срок един месец от влизането в сила на този закон Министерството на вътрешните работи предава на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ документите във връзка с издадените и валидни към деня на влизането в сила на този закон разрешения за провеждане на допълнително обучение на водачите на моторни превозни средства за частично възстановяване броя на контролните точки за отчет на извършваните нарушения по чл. 157, ал. 1.
  Предложение от народните представители Георги Свиленски, Петър Мутафчиев, Захари Георгиев, Минчо Минчев, Александър Паунов, Борислав Гуцанов и Татяна Буруджиева.
  § 24 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от народните представители Ивайло Московски, Иван Вълков, Цветомир Михов, Павел Христов, Емануела Спасова и Атанас Ташков
  § 24 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.


  Предложение от н. п. Станислав Иванов
  § 24 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 24 да бъде отхвърлен.

  § 25. (1) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него длъжностно лице регистрира лицата, притежаващи валидни разрешения за извършване на теоретично и практическо обучение за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство, както и лицата, притежаващи валидни разрешения за провеждане на допълнително обучение на водачите на моторни превозни средства за частично възстановяване броя на контролните точки за отчет на извършваните нарушения по чл. 157, ал. 1, и им издава удостоверения за регистрация в срок до 6 месеца от влизането в сила на този закон.
  (2) Регистрацията по ал. 1 се извършва въз основа на подадено от притежателите на разрешенията заявление. За извършване на регистрацията по ал. 1 не се дължи държавна такса.
  Предложение от народните представители Георги Свиленски, Петър Мутафчиев, Захари Георгиев, Минчо Минчев, Александър Паунов, Борислав Гуцанов и Татяна Буруджиева.
  § 25 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от народните представители Ивайло Московски, Иван Вълков, Цветомир Михов, Павел Христов, Емануела Спасова и Атанас Ташков
  § 25 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от н. п. Станислав Иванов
  § 25 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 25 да бъде отхвърлен.

  § 26. До 7 ноември 2014 г. и на всеки две години след това министърът на вътрешните работи или упълномощено от него длъжностно лице представя на Европейската комисия доклад в съответствие с чл. 6 от Директива 2011/82/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за улесняване на трансграничния обмен на информация относно пътнотранспортни нарушения относно напредъка за националните дейности.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 26, който става § 6 и предлага следната редакция:
  § 6. Министърът на вътрешните работи или оправомощено от него длъжностно лице представя на Европейската комисия доклад за напредъка на националните дейности за улесняване на трансграничния обмен на информация за нарушенията по чл. 189б в срок до:
  1. 7 ноември 2014 г. - предварителен доклад;
  2. 6 май 2016 г. - изчерпателен доклад.

  § 27. Задължението по чл. 145, ал. 2, възникнало преди влизането в сила на този закон, се изпълнява по новия ред.
  Предложение от народните представители Георги Свиленски, Петър Мутафчиев, Захари Георгиев, Минчо Минчев, Александър Паунов, Борислав Гуцанов и Татяна Буруджиева.
  § 27 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от н. п. Станислав Иванов
  § 27 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 27 да бъде отхвърлен.

  § 28. Процедурите за издаване на разрешения за извършване на допълнително обучение за частично възстановяване броя на контролните точки за отчет на извършваните нарушения по чл. 157, ал. 1, започнали преди влизането в сила на този закон, се довършват по досегашния ред.
  Предложение от народните представители Георги Свиленски, Петър Мутафчиев, Захари Георгиев, Минчо Минчев, Александър Паунов, Борислав Гуцанов и Татяна Буруджиева.
  § 28 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от народните представители Ивайло Московски, Иван Вълков, Цветомир Михов, Павел Христов, Емануела Спасова и Атанас Ташков
  § 28 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от н. п. Станислав Иванов
  § 28 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 28 да бъде отхвърлен.

  Комисията предлага да се създаде нов § 7 със следното съдържание:
  § 7. Министърът на вътрешните работи в срок до 3 месеца от влизането в сила на този закон издава наредбата по чл. 165, ал. 3.

  § 29. Законът влиза в сила 3 месеца след обнародването му в „Държавен вестник”, с изключение на § 22, § 23, т. 2, буква „в” относно т. 66 и 67 и т. 3 и § 26, които влизат в сила от деня на обнародването.
  Предложение от народните представители Георги Свиленски, Петър Мутафчиев, Захари Георгиев, Минчо Минчев, Александър Паунов, Борислав Гуцанов и Татяна Буруджиева.
  § 29 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н. п. Станислав Иванов
  § 29 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 29, който става § 8 и предлага следната редакция:
  § 8. Разпоредбата на § 4 относно чл. 189д влиза в сила на 7 май 2016 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ,
  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  И СЪОБЩЕНИЯ:

  КАМЕН КОСТАДИНОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума