Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ
КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ
29/05/2014 второ гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, № 454 – 01 – 14, внесен от народните представители Камен Костадинов, Ердинч Хайрула и Георги Свиленски на 06. 02. 2014 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ

  ДОКЛАД
  II гласуване
  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, № 454 – 01 – 14, внесен от народните представители Камен Костадинов, Ердинч Хайрула и Георги Свиленски на 06. 02. 2014 г.

  проект

  Закон
  за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози
  (обн., ДВ, бр. 82 от 1999 г.; изм., бр. 11 и 45 от 2002 г., бр. 99 от 2003 г., бр. 70, 88, 92, 95, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 85, 92 и 102 от 2006 г., бр. 42, 80 и 109 от 2007 г., бр. 102 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 41 от 2010 г., бр. 17 от 2011 г., бр. 38, 50, 60, 99 и 103 от 2012 г., бр. 15, 23, 66 и 109 от 2013 г., бр. 11 от 2014 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  Комисията предлага да се създадат нови § 1 и § 2:
  §1. В чл. 6, ал. 1 изречение второ се изменя така: „Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ води регистър на моторните превозни средства към лицензите на Общността и лицензите за извършване на превоз на пътници или товари на територията на Република България.“

  §2. В чл. 7 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 се създават изречение второ и трето: „За всяко моторно превозно средство, с което превозвачът извършва дейността, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощени от него длъжностни лица издават съответно заверено копие на лиценза на Общността или удостоверение за обществен превоз на моторно превозно средство. Завереното копие и удостоверението се издават, ако моторното превозно средство е с българска регистрация и превозвачът е доказал финансова стабилност за него по реда, определен с наредбата по ал. 3.“
  2. В ал. 7 след думите „Република България“ се добавя „за което превозвачът представя декларация по образец, определен с наредбата по ал. 3“.
  § 1. В чл. 8 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2 цифрата „5“ се заменя с „10“.
  2. В ал. 3 цифрата „5“ се заменя с „10“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1, който става § 3.

  Комисията предлага да се създадат § 4 и 5:
  §4. В чл. 9, ал. 1, т. 2 след думите „чл. 11” се добавя „ал. 1”.

  §5. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Когато се установи, че в следствие на промяна на показателя за финансова стабилност, определен с наредбата по чл. 7, ал. 3, броят на издадените заверени копия на лиценза на Общността или на удостоверенията за обществен превоз на моторно превозно средство е по-голям от броя на автомобилите с българска регистрация, с които превозвачът извършва дейността и/или за които може да докаже финансова стабилност, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него лице с писмена заповед отнема съответния брой заверени копия на лиценза на Общността или удостоверения за обществен превоз на моторно превозно средство.“

  Предложение от народните представители Петър Мутафчиев и Станислав Владимиров
  Създава се § 1а:
  § 1а. В чл. 12а, ал. 2, цифрата „5” се заменя с „8”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от народните представители Захари Георгиев, Георги Свиленски и Борислав Гуцанов
  Създава се § 1б:
  § 1б. В чл. 17 се създава ал. 8:
  „(8) Областният управител разрешава разширение на общинската транспортна схема в съседни общини при необходимост от ежедневни работни пътувания в рамките на една икономическа агломерация.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от народните представители Петър Мутафчиев и Станислав Владимиров
  Създава се § 1в:
  § 1в. В чл. 24, ал. 2, числото „10” се заменя с „15”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създадат § 6, § 7 и § 8:
  § 6. В чл. 12а, ал. 2, цифрата „5” се заменя с „8”.

  § 7. В чл. 17 се създава ал. 8:
  „(8) Областният управител разрешава разширение на общинската транспортна схема в съседни общини при необходимост от ежедневни работни пътувания в рамките на една икономическа агломерация.”

  § 8. В чл. 24, ал. 2, числото „10” се заменя с „15”.

  § 2. В чл. 24а се правят следните изменения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Разрешението по ал. 1 се издава на превозвач, който е регистриран по реда на този закон и няма задължения за данъци или осигурителни вноски, освен когато са отсрочени или разсрочени по законов ред. Изискването за липса на задължения се отнася и за водача, извършващ таксиметрови превози от името на регистриран превозвач за своя сметка.“
  2. В ал. 3 думите „12 месеца“ се заменят с „3 години“.

  Предложение от народните представители Петър Мутафчиев и Станислав Владимиров
  В чл. 24а, ал. 5 след думата „определят” се добавя „минимални и”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 2, който става § 9 и предлага следната редакция:
  § 9. В чл. 24а се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Разрешението по ал. 1 се издава на превозвач, който е регистриран по реда на този закон и няма задължения за данъци или осигурителни вноски, освен когато са отсрочени или разсрочени по законов ред. Изискването за липса на задължения се отнася и за водача, извършващ таксиметрови превози от името на регистриран превозвач за своя сметка.“
  2. В ал. 3 думите „12 месеца“ се заменят с „3 години“.
  3. В ал. 5 след думата „определят” се добавя „минимални и”.


  Предложение от н. п. Камен Костадинов
  Създава се § 2а:
  § 2а. В чл. 36 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 1 се изменя така:
  „1. индивидуален или колективен билет, карта или абонаментна карта (на хартиен или електронен носител) – при превоз по автобусни линии;“
  2. В ал. 2 накрая се добавя „или картата“.
  3. Създават се ал. 3, 4 и 5:
  „(3) За превозите извършени с трамваен и тролейбусен транспорт, и метро се използват превозните документи по този раздел.
  (4) При превоз по автобусни линии, превозните документи по ал. 1, т. 1 може да се издават от друго лице, което не е превозвач, в случаите на сключен договор с превозвача за издаване на превозни документи от името на превозвача или от възложителя на превоза.
  (5) Лицето по ал. 4 може да бъде физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец по реда на Търговския закон или лице, регистрирано като търговец по съответното законодателство на държава-членка на Европейския съюз или държава страна по Споразумението за европейското икономическо пространство.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от н. п. Камен Костадинов
  Създава се § 2б:
  § 2б. В чл. 39 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) За превози по автобусни линии се използват превозни документи:
  1. билети, издадени по реда на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (Обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г., доп., бр. 7 от 2007 г., изм., бр. 79 от 2007 г., изм. и доп., бр. 77 от 2009 г., бр. 49 от 2010 г., бр. 48 от 2011 г., бр. 64 от 2011 г., бр. 7, 27 и 54 от 2012 г., доп., бр. 78 от 2012 г., изм. и доп., бр. 102 от 2012 г., бр. 40 от 2013 г., изм., бр. 93 от 2013 г., изм. и доп., бр. 111 от 2013 г.) от:
  а) електронни касови апарати с фискална памет;
  б) фискални принтери;
  в) фискални устройства, вградени в автомати за самообслужване, като билета се издава на хартиен носител;
  г) интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност.
  2. билети – бланкови, листови и ролни, издадени по реда на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа (Обн., ДВ, бр. 101 от 1994 г., изм. и доп., бр. 38 от 1995 г., изм., бр. 73 от 1998 г., бр. 8 от 2001 г., изм. и доп., бр. 54 от 2008 г. и бр. 22 от 2011 г.);
  3. електронни билети;
  4. карти и абонаментни карти на хартиен носител, издадени по реда на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа (Обн., ДВ, бр. 101 от 1994 г., изм. и доп., бр. 38 от 1995 г., изм., бр. 73 от 1998 г., бр. 8 от 2001 г., изм. и доп., бр. 54 от 2008 г. и бр. 22 от 2011 г.);
  5. карти и абонаментни карти на електронен носител.

  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Превозните документи по ал. 1 съдържат най-малко следните реквизити:
  1. за превози по градски линии:
  а) наименование на издателя на превозния документ;
  б) надпис „Билет за пътуване“, съответно „Карта за пътуване“;
  в) номер на билета/картата;
  г) превозна цена;
  д) дата на издаване на билета – за превозните документи по ал. 1, т. 1;
  2. за превози по междуселищни линии:
  а) наименование на издателя на превозния документ;
  б) надпис „Билет за пътуване“, съответно „Карта за пътуване“;
  в) номер на билета/картата;
  г) превозна цена;
  д) дата на издаване на билета – за превозните документи по ал. 1, т. 1;
  е) маршрут;
  ж) отстъпка от превозната цена за случаите, предвидени в закон или в подзаконов нормативен акт;
  з) датата на пътуване и часа на тръгване – за превозните документи по ал. 1, т. 1 и 2;
  и) номер на мястото на пътника– за превозните документи по ал. 1, т. 1 и 2.
  3. за превози по международни линии
  а) наименование на издателя на превозния документ;
  б) надпис „Билет за пътуване“;
  в) номер на билета;
  г) превозна цена;
  д) дата на издаване на билета – за превозните документи по ал. 1, т. 1;
  е) маршрут;
  ж) отстъпка от превозната цена за случаите, предвидени в закон или в подзаконов нормативен акт;
  з) датата на пътуване и часа на тръгване;
  и) номер на мястото на пътника.

  3. Създават се нови ал. 3 и 4:
  „(3) Превозната цена на листови и ролни билети, карти и абонаментни карти на хартиен носител, издавани по реда на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа е трайно вписан при отпечатването реквизит.
  (4) Продажбите на превозните документи по ал. 1, т. 3 и 5 се регистрират и отчитат по реда на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.”
  4. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 5 и 6.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създадат § 10 и § 11:
  § 10. В чл. 36 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 1 се изменя така:
  „1. индивидуален или колективен билет, карта или абонаментна карта (на хартиен или електронен носител) – при превоз по автобусни линии;“
  2. В ал. 2 накрая се добавя „или картата“.
  3. Създават се ал. 3, 4 и 5:
  „(3) За превозите, извършени с трамваен и тролейбусен транспорт и метро, се използват превозните документи по този раздел.
  (4) При превоз по автобусни линии превозните документи по ал. 1, т. 1 може да се издават от друго лице, което не е превозвач, в случаите на сключен договор с превозвача за издаване на превозни документи от името на превозвача или от възложителя на превоза.
  (5) Лицето по ал. 4 може да бъде община или общинско предприятие, физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец по реда на Търговския закон, или лице, регистрирано като търговец по съответното законодателство на държава-членка на Европейския съюз, или на държава - страна по Споразумението за европейското икономическо пространство.”

  § 11. В чл. 39 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) За превози по автобусни линии се използват превозни документи:
  1. билети, издадени по реда на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (Обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г., доп., бр. 7 от 2007 г., изм., бр. 79 от 2007 г., изм. и доп., бр. 77 от 2009 г., бр. 49 от 2010 г., бр. 48 от 2011 г., бр. 64 от 2011 г., бр. 7, 27 и 54 от 2012 г., доп., бр. 78 от 2012 г., изм. и доп., бр. 102 от 2012 г., бр. 40 от 2013 г., изм., бр. 93 от 2013 г., изм. и доп., бр. 111 от 2013 г.) от:
  а) електронни касови апарати с фискална памет;
  б) фискални принтери;
  в) фискални устройства, вградени в автомати за самообслужване, като билетът се издава на хартиен носител;
  г) интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност;
  2. билети – бланкови, листови и ролни, издадени по реда на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа (Обн., ДВ, бр. 101 от 1994 г., изм. и доп., бр. 38 от 1995 г., изм., бр. 73 от 1998 г., бр. 8 от 2001 г., изм. и доп., бр. 54 от 2008 г. и бр. 22 от 2011 г.);
  3. електронни билети;
  4. карти и абонаментни карти на хартиен носител, издадени по реда на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа;
  5. карти и абонаментни карти на електронен носител.”
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Превозните документи по ал. 1 съдържат най-малко следните реквизити:
  1. за превози по градски линии:
  а) наименование на издателя на превозния документ;
  б) надпис „Билет за пътуване“, съответно „Карта за пътуване“;
  в) номер на билета/картата;
  г) превозна цена;
  д) дата на издаване на билета – за превозните документи по ал. 1, т. 1;
  2. за превози по междуселищни линии:
  а) наименование на издателя на превозния документ;
  б) надпис „Билет за пътуване“, съответно „Карта за пътуване“;
  в) номер на билета/картата;
  г) превозна цена;
  д) дата на издаване на билета – за превозните документи по ал. 1, т. 1;
  е) маршрут;
  ж) отстъпка от превозната цена за случаите, предвидени в закон или в подзаконов нормативен акт;
  з) датата на пътуване и часа на тръгване – за превозните документи по ал. 1, т. 1 и 2;
  и) номер на мястото на пътника– за превозните документи по ал. 1, т. 1 и 2.
  3. за превози по международни линии
  а) наименование на издателя на превозния документ;
  б) надпис „Билет за пътуване“;
  в) номер на билета;
  г) превозна цена;
  д) дата на издаване на билета – за превозните документи по ал. 1, т. 1;
  е) маршрут;
  ж) отстъпка от превозната цена за случаите, предвидени в закон или в подзаконов нормативен акт;
  з) датата на пътуване и часа на тръгване;
  и) номер на мястото на пътника.”
  3. Създават се нови ал. 3 и 4:
  „(3) Превозната цена на листови и ролни билети, карти и абонаментни карти на хартиен носител, издавани по реда на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа, е трайно вписан при отпечатването реквизит.
  (4) Продажбите на превозните документи по ал. 1, т. 3 и 5 се регистрират и отчитат по реда на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.”
  4. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 5 и 6.

  § 3. В чл. 106а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създава т. 6:
  „6. временно спиране на дейността на превозвача по извършване на обществен превоз на пътници или товари:
  а) при смърт или при невъзможност ръководителят на транспортната дейност да изпълнява възложената му работа поради болест, довела до трайна неработоспособност – за срок до 3 месеца;
  б) когато ръководителят на транспортната дейност е престанал да отговаря на изискванията за добра репутация или за професионална компетентност – за срок до един месец;
  в) когато превозвачът е престанал да отговаря на изискванията за финансова стабилност или за установяване на територията на Република България – за срок до три месеца.“
  2. В ал. 2, в текста преди т. 1 думите „ал. 1“ се заменят с „ал. 1, т. 1 – 5“.

  Предложение от н. п. Камен Костадинов
  В § 3, относно чл. 106а се правят следните изменения и допълнения :
  1. Създава се нова т. 1:
  1. В ал. 1, т. 3 се създава буква „д”:
  „д) превоз по автобусна линия, за която превозвачът не е сключил договор с възложителя за възлагането й по чл. 19, ал. 5 - до заплащане на парична гаранция или до заплащане на наложената с наказателно постановление глоба за извършеното нарушение.“
  2. Досегашните т. 1 и 2 стават т. 2 и 3.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 3, който става § 12 и предлага следната редакция:
  § 12. В чл. 106а се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 3 се създава буква „д”:
  „д) превоз по автобусна линия, за която превозвачът не е сключил договор с възложителя за възлагането й по чл. 19, ал. 5 - до заплащане на парична гаранция или до заплащане на наложената с наказателно постановление глоба за извършеното нарушение;“
  б) създава се т. 6:
  „6. временно спиране на дейността на превозвача по извършване на обществен превоз на пътници или товари:
  а) при смърт или при невъзможност ръководителят на транспортната дейност да изпълнява възложената му работа поради болест, довела до трайна неработоспособност – до отстраняване на несъответствието, но не повече от три месеца;
  б) когато ръководителят на транспортната дейност е престанал да отговаря на изискванията за добра репутация или за професионална компетентност – до отстраняване на несъответствието, но не повече от един месец;
  в) когато превозвачът е престанал да отговаря на изискванията за финансова стабилност или за установяване на територията на Република България – до отстраняване на несъответствието, но не повече от три месеца.“
  2. В ал. 2 се създава т. 5:
  „5. отнемане на заверените копия на лиценза на Общността – в случаите по ал. 1, т. 6.“

  Предложение от н. п. Камен Костадинов
  Създава се § 4:
  § 4. В § 1 от допълнителните разпоредби се създават т. 43, 44, 45, 46 и 47:
  „43. „Билет“ е превозен документ за еднократно пътуване с едно превозно средство или за комбинирано пътуване за определено време и представлява писмен договор между превозвача и пътника.
  44. „Карта“ е превозен документ за няколко еднократни пътувания и представлява писмен договор между превозвача и пътника.
  45. „Електронен билет“ е превозен документ, който се издава от електронна система и се изпраща в електронен формат на пътника след заплащане стойността на билета при превози по междуселищни или международни линии, или може да бъде зареден в карта на електронен носител след заплащане на стойността и се таксува чрез валидатор при превози по градски линии и представлява писмен договор между превозвача и пътника.
  46. „Абонаментна карта на хартиен носител“ e персонализиран или неперсонализиран превозен документ за един пътник за многократно пътуване, без ограничение, в рамките на маршрута и срокът на валидност, издава се за определен период от време и представлява писмен договор между превозвача и пътника.
  47. „Абонаментна карта на електронен носител“ е персонализиран или неперсонализиран превозен документ за един пътник за многократно пътуване, без ограничение, в рамките на маршрута и срокът на валидност, който се таксува чрез валидатор и представлява писмен договор между превозвача и пътника.”
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Комисията предлага да се създаде § 13:
  § 13. В § 1 от допълнителните разпоредби се създават т. 43, 44, 45, 46, 47 и 48:
  „43. „Билет“ е превозен документ за еднократно пътуване с едно превозно средство или за комбинирано пътуване за определено.
  44. „Карта“ е превозен документ за няколко еднократни пътувания.
  45. „Електронен билет“ е превозен документ, който се издава от електронна система и се изпраща в електронен формат на пътника след заплащане стойността на билета при превози по междуселищни или международни линии, или може да бъде зареден в карта на електронен носител след заплащане на стойността и се таксува чрез валидатор при превози по градски линии.
  46. „Абонаментна карта на хартиен носител“ e персонализиран или неперсонализиран превозен документ за един пътник за многократно пътуване, без ограничение, в рамките на маршрута и срокът на валидност, издава се за определен период от време.
  47. „Абонаментна карта на електронен носител“ е персонализиран или неперсонализиран превозен документ за един пътник за многократно пътуване, без ограничение, в рамките на маршрута и срокът на валидност, който се таксува чрез валидатор.
  48. „Икономическа агломерация” е територия, която с устройствен план, концепция или схема за пространствено развитие е определена преимуществено за индустриална или бизнес зона.

  Предложение от н. п. Камен Костадинов
  Създава се подразделение с наименование „Заключителна разпоредба” с § 5:
  ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
  § 5. § 2а, § 2б, § 3, относно чл. 106а ал. 1, т. 3, буква ”д” и § 4 влизат в сила от 1 юли 2014 г.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създадe подразделение Преходни и заключителни разпоредби и § 14, § 15 и § 16:

  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  § 14. Лицензите на Общността и лицензите за извършване на обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България, издадени до влизането в сила на този закон, запазват действието си до изтичането на срока, за който са издадени.
  § 15. Разрешенията за таксиметров превоз на пътници, издадени до влизането в сила на този закон, запазват действието си до изтичането на срока, за който са издадени.
  § 16. Параграфи 10, 11, § 12, т. 1, буква „а” и § 13 - относно § 1, т. 43, 44, 45, 46 и 47, влизат в сила от 1 юли 2014 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ,
  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  И СЪОБЩЕНИЯ

  КАМЕН КОСТАДИНОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума