Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ
КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ
05/06/2014 второ гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, № 454-01-33, внесен от Камен Костадинов и група народни представители на 07.03.2014 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ


  Д О К Л А Д

  Второ гласуване

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, № 454-01-33, внесен от Камен Костадинов и група народни представители на 07.03.2014 г.

  Проект
  ЗАКОН

  за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения

  (Обн., ДВ, бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. и доп., бр. 109 от 20.12.2007 г., в сила от 1.01.2008 г., изм., бр. 36 от 4.04.2008 г., изм. и доп., бр. 43 от 29.04.2008 г., изм., бр. 69 от 5.08.2008 г., изм. и доп., бр. 17 от 6.03.2009 г., бр. 35 от 12.05.2009 г., в сила от 12.05.2009 г., бр. 37 от 19.05.2009 г., в сила от 19.05.2009 г., бр. 42 от 5.06.2009 г.; Решение № 3 от 4.06.2009 г. на Конституционния съд на РБ - бр. 45 от 16.06.2009 г.; изм., бр. 82 от 16.10.2009 г., в сила от 16.10.2009 г., бр. 89 от 10.11.2009 г., в сила от 10.11.2009 г., изм. и доп., бр. 93 от 24.11.2009 г., бр. 12 от 12.02.2010 г., бр. 17 от 2.03.2010 г., в сила от 10.05.2010 г., бр. 27 от 9.04.2010 г., в сила от 9.04.2010 г., изм., бр. 97 от 10.12.2010 г., в сила от 10.12.2010 г., изм. и доп., бр. 105 от 29.12.2011 г., в сила от 29.12.2011 г., бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 1.07.2012 г., изм., бр. 44 от 12.06.2012 г., в сила от 1.07.2012 г., бр. 82 от 26.10.2012 г. в сила от 26.11.2012 г., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г., доп., бр. 27 от 15.03.2013 г., бр. 28 от 19.03.2013 г., изм., бр. 52 от 14.06.2013 г., в сила от 14.06.2013 г., бр. 66 от 26.07.2013 г., в сила от 26.07.2013 г., бр. 70 от 9.08.2013 г., в сила от 9.08.2013 г., доп., бр. 11 от 7.02.2014 г., в сила от 7.02.2014 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на законa.

  § 1. В чл. 78 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) В случай че комисията установи неизпълнение на задължения, произтичащи от приложимите общи изисквания, условията на издадени разрешения за ползване на ограничен ресурс и/или на наложени специфични задължения, комисията:
  1. уведомява предприятието, осъществяващо електронни съобщения, за установеното неизпълнение в 7-дневен срок след установяването, като определя срок за изразяване на становище. След изтичането на срока за становище, комисията с решение изисква в определен от нея срок преустановяване на неизпълнението и/или отстраняване на неговите последици и/или привеждане дейността на предприятието в съответствие с посочените актове или
  2. с решение изисква незабавно преустановяване на неизпълнението, като дава задължителни указания за преустановяване на неизпълнението и/или отстраняване на неговите последици и за привеждане дейността на предприятието в съответствие с посочените актове.”
  2. Алинея 2 се отменя.
  3. Създават се ал. 5 и 6:
  „(5) Обжалването на решението на комисията по ал. 1 не спира неговото изпълнение, освен ако съдът постанови друго.
  (6) Производството по ал. 1-4 се прилага независимо от административно-наказателната отговорност на предприятието, която се реализира по общия ред.”

  Предложение от народния представител Борислав Гуцанов

  В § 1 относно чл. 78 се правят следните изменения и допълнения:
  а) Точка 1 се изменя така:
  „1. Алинея 1 се изменя така:
  (1) В случай че комисията счита, че има неизпълнение на задължения, произтичащи от приложимите общи изисквания, условията на издадени разрешения за ползване на ограничен ресурс и/или на наложени специфични задължения, комисията уведомява предприятието, осъществяващо електронни съобщения в 7-дневен срок, като определя разумен срок за изразяване на становище. След изтичането на срока за становище и в случай, че комисията приеме, че е налице неизпълнение, комисията с решение:
  1. изисква в определен от нея подходящ срок, но не по-кратък от 14 дни, преустановяване на неизпълнението и/или отстраняване на неговите последици и/или привеждане дейността на предприятието в съответствие с посочените актове или
  2. изисква незабавно преустановяване на неизпълнението, като дава задължителни указания за преустановяване на неизпълнението и/или отстраняване на неговите последици и за привеждане дейността на предприятието в съответствие с посочените актове.“
  б) Точка 3 се изменя така:
  „3. Създават се ал. 5, 6 и 7:
  (5) Комисията включва разпореждане за предварително изпълнение, при условията на чл. 60 от Административно процесуалния кодекс, при издаване на решенията по ал. 1.
  (6) В случай, че в определения от комисията срок по ал. 1 предприятието, осъществяващо електронни съобщения не преустанови неизпълнението и/или не отстрани неговите последици и/или не приведе дейността си в съответствие с посочените актове, комисията може съгласно предвиденото в този закон:
  1. да наложи дневни санкции в размера, определен в този закон или
  2. да пристъпи към реализиране на предвидената в този закон административно-наказателна отговорност.
  (7) Когато е налице съществено нарушение и наложените санкции по ал. 6, т. 1 или по ал. 6, т. 2 са неефективни и не водят до преустановяване на неизпълнението и/или до отстраняване на неговите последици и/или до привеждане на дейността на предприятието в съответствие с посочените актове, комисията, при спазване на принципа за пропорционалност, налага едновременно санкциите по ал. 6, т. 1 и т. 2.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от народния представител Александър Паунов

  По § 1:
  Точка 3 се променя, както следва:
  „3. Създава се ал. 5 със следното съдържание:
  (5) Комисията включва разпореждане за предварително изпълнение, при условията на чл. 60 от Административно процесуалния кодекс, при издаване на решенията по ал. 1.“

  Предложението бе оттеглено.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 1 и предлага следната редакция:

  § 1. В чл. 78 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) В случай че комисията установи неизпълнение на задължения, произтичащи от приложимите общи изисквания, условията на издадени разрешения за ползване на ограничен ресурс и/или на наложени специфични задължения, комисията уведомява предприятието, осъществяващо електронни съобщения, за установеното неизпълнение, като определя разумен срок за изразяване на становище. След изтичане на срока за становище комисията с решение:
  1. изисква в определен от нея разумен срок преустановяване на неизпълнението и/или отстраняване на неговите последици и/или привеждане дейността на предприятието в съответствие с решението или
  2. изисква незабавно преустановяване на неизпълнението, като дава задължителни указания за преустановяване на неизпълнението и/или отстраняване на неговите последици и за привеждане дейността на предприятието в съответствие с решението.“
  2. Алинея 2 се отменя.
  3. Създават се ал. 5, 6 и 7:
  „(5) При издаване на решенията по ал. 1 комисията включва разпореждане за предварително изпълнение при условията на чл. 60 от Административно- процесуалния кодекс.
  (6) В случай че в определения от комисията срок по ал. 1 предприятието, осъществяващо електронни съобщения, не преустанови неизпълнението и/или не отстрани неговите последици и/или не приведе дейността си в съответствие с решението, комисията може съгласно предвиденото в този закон да:
  1. наложи дневни имуществени санкции в определения в този закон размер или
  2. пристъпи към реализиране на предвидената в този закон административнонаказателна отговорност.
  (7) Когато е налице съществено нарушение и наложените санкции по ал. 6, т. 1 или 2 са неефективни и не водят до преустановяване на неизпълнението и/или до отстраняване на неговите последици и/или до привеждане на дейността на предприятието в съответствие с решението, комисията при спазване на принципа за пропорционалност налага едновременно санкциите по ал. 6, т. 1 и 2.“

  Предложение от народните представители Камен Костадинов и Георги Свиленски

  Създава се § 1а:
  „§ 1а. В чл. 83, ал. 2 се правят следните изменения:
  1. Точка 1 се изменя така:
  „1. документ за регистрация на чуждестранното лице – заявител съобразно националното му законодателство, когато е приложимо”.
  2. Точка 3 се отменя.“
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 2 със следната редакция:
  § 2. В чл. 83, ал. 2 се правят следните изменения:
  1. Точка 1 се изменя така:
  „1. документ за регистрация на чуждестранното лице – заявител, съобразно националното му законодателство, когато е приложимо;“.
  2. Точка 3 се отменя.

  Предложение от народния представител Александър Паунов
  Създава се нов § 2, както следва:
  „§ 2. Създава се нов чл. 330 а:
  Чл. 330а. (1) Който не изпълни задължителните указания на комисията по чл. 61, ал. 1 се наказва с глоба или имуществена санкция в размер от 5000 до 50 000 лв.
  (2) Който не изпълни задължителните указания на комисията по чл. 241, ал. 1, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер от 2000 до 20 000 лв.”
  Предложението бе оттеглено.

  § 2. В чл. 331 се правят следните изменения:
  1. В ал. 3 думите „влязло в сила“ се заличават.
  2. В ал. 4 думите „влязло в сила“ се заличават.
  3. В ал. 5 думите „влязло в сила“ се заличават.
  4. В ал. 7 думите „влязло в сила” се заличават.
  5. В ал. 8 думите „влязло в сила” се заличават.

  Предложение от народния представител Борислав Гуцанов
  В § 2 относно изменение на чл. 331 от Закона за електронните съобщения т. 1, т. 2 и т. 3 се заличават, а т. 4. и т. 5 стават съответно т. 1 и т. 2.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от народния представител Александър Паунов
  Параграф 2 става § 3 и се изменя така:
  „§ 3. В чл. 331 се правят следните изменения:
  1. Алинея 3, ал. 4 и ал. 5 се отменят;
  2. В ал. 7 думите „влязло в сила“ се заличават;
  3. В ал. 8 думите „влязло в сила“ се заличават.“
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 2, който става § 3 и предлага следната редакция:
  § 3. В чл. 331, ал. 7 и 8 думите „влязло в сила” се заличават.

  § 3. Създава се чл. 331а:
  „Чл. 331а (1) За неизпълнение на решение, подлежащо на предварително изпълнение по чл. 35, ал. 6 или на решение по чл. 78, комисията:
  1. налага санкцията за неизпълнение на съответното задължение, предвидена в тази глава или
  2. налага имуществена санкция в размер от 500 лв. до 5000 лв. дневно.
  (2) Имуществената санкция по ал. 1, т. 2 се налагат до изпълнение на решението на комисията по реда на глава седемнадесета от АПК.
  (3) Наложените имуществени санкции по ал. 1, т. 2 подлежат на обжалване по реда на глава Седемнадесета, раздел VІ от АПК.”

  Предложение от народния представител Борислав Гуцанов

  Параграф 3 относно нов чл. 331а се изменя така:
  „§ 3.Създава се чл. 331а:
  Чл. 331а (1) За неизпълнение на решение по чл. 78 комисията налага имуществена санкция в размер от 500 лв. до 5000 лв. дневно.
  (2) Имуществената санкция по ал. 1 се налагат до изпълнение на решението на комисията по реда на глава седемнадесета от АПК.
  (3) Наложените имуществени санкции по ал. 1, подлежат на обжалване по реда на глава седемнадесета, раздел VІ от АПК.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от народния представител Александър Паунов
  Параграф 3 става § 4.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 3, който става § 4 и предлага следната редакция:
  § 4.Създава се чл. 331а:
  „Чл. 331а. (1) За неизпълнение на решение по чл. 78 комисията налага имуществена санкция в размер от 500 лв. до 5000 лв. дневно.
  (2) Имуществената санкция по ал. 1 се налага до изпълнение на решението на комисията по реда на глава седемнадесета от Административнопроцесуалния кодекс.
  (3) Наложените имуществени санкции по ал. 1 подлежат на обжалване по реда на глава седемнадесета, раздел VІ от Административнопроцесуалния кодекс.”

  Предложение от народния представител Борислав Гуцанов

  Създава се нов § 4:
  „§ 4. Създава се нов чл. 331б, както следва:
  Чл. 331б (1) Имуществените санкции за неизпълнение на решения на комисията, които не са влезли в сила се набират в създадена сметка със специално предназначение, открита от комисията. Разходите за откриване и обслужване на сметката се поемат от предприятието.
  (2) В случай че решението на комисията бъде отменено с влязло в сила, съдебно решение, имуществените санкции по ал. 1 се възстановяват на предприятието, което ги е заплатило, в 14-дневен срок от отмяната на решението на комисията.”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде § 5 със следната редакция:
  „§ 5. Създава се чл. 331б:
  „Чл. 331б. (1) Имуществените санкции за неизпълнение на решения на комисията, които не са влезли в сила, се набират в създадена банкова сметка със специално предназначение, открита от комисията. Разходите за откриване и обслужване на сметката се поемат от предприятието.
  (2) В случай че решението на комисията бъде отменено с влязло в сила съдебно решение, имуществените санкции по ал. 1 се възстановяват на предприятието, което ги е заплатило, в 14-дневен срок от отмяната на решението на комисията.”

  Предложение от народните представители Камен Костадинов и Георги Свиленски

  Създава се § 4:
  „§ 4. Член 334б, ал. 1 се изменя така:
  „(1) На предприятие, предоставящо услугата роуминг чрез обществени електронни съобщителни мрежи, което наруши изисквания на Регламент (ЕС) № 531/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юни 2012 г. относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза (ОВ, L 172/10 от 30 юни 2012 г.), се налагат имуществени санкции, както следва:
  1. за нарушение на чл. 3 от регламента - в размер от 400 000 до 2 000 000 лв.;
  2. за нарушение на чл. 4 от регламента - в размер от 10 000 до 100 000 лв.;
  3. за нарушение на чл. 5, параграф 1 от регламента - в размер от 10 000 до 100 000 лв.;
  4. за нарушение на чл. 7 от регламента - в размер от 400 000 до 2 000 000 лв.;
  5. за нарушение на чл. 8, параграф 2 от регламента - в размер от 50 000 до 2 000 000 лв.;
  6. за нарушение на чл. 8, параграфи 1, 3, 4 и 5 от регламента - в размер от 10 000 до 100 000 лв.;
  7. за нарушение на чл. 9 от регламента - в размер от 400 000 до 2 000 000 лв.;
  8. за нарушение на чл. 10, параграф 1 от регламента - в размер от 10 000 до 100 000 лв.;
  9. за нарушение на чл. 10, параграфи 2, 3, 4 и 5 от регламента - в размер от 50 000 до 2 000 000 лв.;
  10. за нарушение на чл. 10, параграф 6 от регламента - в размер от 10 000 до 100 000 лв.;
  11. за нарушение на чл. 11 от регламента - в размер от 10 000 до 100 000 лв.;
  12. за нарушение на чл. 12 от регламента - в размер от 400 000 до 2 000 000 лв.;
  13. за нарушение на чл. 13, параграф 2 от регламента - в размер от 50 000 до 2 000 000 лв.;
  14. за нарушение на чл. 13, параграфи 1, 3, 4, 5 и 6 от регламента - в размер от 10 000 до 100 000 лв.;
  15. за нарушение на чл. 14 от регламента - в размер от 10 000 до 100 000 лв.;
  16. за нарушение на чл. 15 от регламента - в размер от 10 000 до 100 000 лв.;”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде § 6 със следната редакция:
  § 6. В чл. 334б ал. 1 се изменя така:
  „(1) На предприятие, предоставящо услугата роуминг чрез обществени електронни съобщителни мрежи, което наруши изисквания на Регламент (ЕС) № 531/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юни 2012 г. относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза (ОВ, L 172/10 от 30 юни 2012 г.), се налагат имуществени санкции, както следва:
  1. за нарушение на чл. 3 от регламента - в размер от 400 000 до 2 000 000 лв.;
  2. за нарушение на чл. 4 от регламента - в размер от 10 000 до 100 000 лв.;
  3. за нарушение на чл. 5, параграф 1 от регламента - в размер от 10 000 до 100 000 лв.;
  4. за нарушение на чл. 7 от регламента - в размер от 400 000 до 2 000 000 лв.;
  5. за нарушение на чл. 8, параграф 2 от регламента - в размер от 50 000 до 2 000 000 лв.;
  6. за нарушение на чл. 8, параграфи 1, 3, 4 и 5 от регламента - в размер от 10 000 до 100 000 лв.;
  7. за нарушение на чл. 9 от регламента - в размер от 400 000 до 2 000 000 лв.;
  8. за нарушение на чл. 10, параграф 1 от регламента - в размер от 10 000 до 100 000 лв.;
  9. за нарушение на чл. 10, параграфи 2, 3, 4 и 5 от регламента - в размер от 50 000 до 2 000 000 лв.;
  10. за нарушение на чл. 10, параграф 6 от регламента - в размер от 10 000 до 100 000 лв.;
  11. за нарушение на чл. 11 от регламента - в размер от 10 000 до 100 000 лв.;
  12. за нарушение на чл. 12 от регламента - в размер от 400 000 до 2 000 000 лв.;
  13. за нарушение на чл. 13, параграф 2 от регламента - в размер от 50 000 до 2 000 000 лв.;
  14. за нарушение на чл. 13, параграфи 1, 3, 4, 5 и 6 от регламента - в размер от 10 000 до 100 000 лв.;
  15. за нарушение на чл. 14 от регламента - в размер от 10 000 до 100 000 лв.;
  16. за нарушение на чл. 15 от регламента - в размер от 10 000 до 100 000 лв.”

  Предложение от народния представител Александър Паунов
  Създава се нов § 5 със следното съдържание:
  „§ 5. В чл. 335 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) За нарушение на решение на комисията – индивидуален административен акт, се налага глоба или имуществена санкция в размер от 1000 до 10 000 лв.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде § 7 със следната редакция:
  „§ 7. В чл. 338 думите „и 3“ се заличават.“


  Предложение от народните представители Камен Костадинов и Георги Свиленски

  Създава се § 5:
  „§ 5. Параграф 1а от Допълнителните разпоредби се отменя.“
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде § 8 със следната редакция:
  „§ 8. Параграф 1а от допълнителните разпоредби се отменя.“


  Предложение от народните представители Камен Костадинов и Георги Свиленски

  Създава се подразделение с наименование „Допълнителна разпоредба“ с § 6:

  „ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
  § 6. Параграф 4, относно чл. 334б съдържа мерки по прилагането на Регламент (ЕС) № 531/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юни 2012 г. относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза (ОВ, L 172/10 от 30 юни 2012 г.).“
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде подразделение „Допълнителна разпоредба“ с § 9:

  „ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
  § 9. Параграф 4, относно чл. 334б съдържа мерки по прилагането на Регламент (ЕС) № 531/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юни 2012 г. относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза (ОВ, L 172/10 от 30 юни 2012 г.).“

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ,
  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  И СЪОБЩЕНИЯ:

  КАМЕН КОСТАДИНОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума