Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ
КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ
25/06/2014 второ гласуване

  Законопроект за ратифициране на актовете на XXV конгрес на Всемирния пощенски съюз, № 402-02-11, внесен от Министерски съвет на 23. 05. 2014 г.
  Относно: Законопроект за ратифициране на актовете на XXV конгрес на Всемирния пощенски съюз, № 402-02-11, внесен от Министерски съвет на 23. 05. 2014 г.

  На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 25.06.2014 г., бе обсъден законопроект за ратифициране на актовете на XXV конгрес на Всемирния пощенски съюз, № 402-02-11, внесен от Министерски съвет на 23. 05. 2014 г.
  От страна на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията заседанието присъства г-жа Калина Димитрова, директор на дирекция „Съобщения“.
  Законопроектът беше представен от вносителят.
  Всемирният пощенски съюз (ВПС) е междуправителствена организация от системата на Организацията на обединените нации, специализирана в областта на пощенските услуги. В рамките на ВПС взаимоотношенията между страните членки се уреждат чрез актовете на съюза. Тези актове се изменят, допълват и приемат от всеки проведен конгрес, който съгласно чл. 14, ал. 1 на устава е върховен орган на ВПС.
  Проектът на Закон за ратифициране на актовете на ХХV конгрес на Всемирния пощенски съюз има за цел да се изпълнят разпоредбите на чл. 85, ал. 1, т. 2, 4, 5, 7 и 8 от Конституцията на Република България, като се осъществи ратификация на следните актове на Всемирния пощенски съюз, приети от ХХV Конгрес на Съюза:
  - Общ правилник на ВПС;
  - Всемирна пощенска конвенция и заключителен протокол към нея;
  - Споразумение за услугите по пощенските плащания.
  Актът, който съдържа всички разпоредби, регламентиращи както прилагането на устава, така и цялостната структура и организация на дейността на съюза, а също правилата за избор и работа на неговите постоянни и други работни органи, е Общият правилник. По решение на ХХV Конгрес на ВПС Общият правилник беше приет в изцяло преработена форма, като действалите до момента разпоредби бяха прегрупирани и подредени съобразно естеството на регламентираните от тях въпроси. С оглед на по-нататъшното развитие на съюза основните изменения и допълнения, внесени в този акт, се отнасят единствено до разпоредбите, регламентиращи статута на наблюдателите, допускани за участие без право на глас в работата на конгреса и неговите комисии, както и в дейността на пленарните заседания на двата ръководни органа – Административния съвет и Съвета по пощенска експлоатация.
  Всемирната пощенска конвенция е акт, задължителен за изпълнение от всички страни – членки на ВПС. Тя съдържа цялата регламентация, урежда единните правила за осъществяването на взаимодействието и за регулирането на взаимоотношенията, включително финансовите, между страните членки и преди всичко между техните избрани пощенски оператори, които съгласно член 2 от този акт са задължени да изпълняват актовете на ВПС, като участват в осъществяването и експлоатацията на международните пощенски услуги за писмовните и за колетните пощенски пратки.
  Заключителният протокол към Всемирната пощенски конвенция съдържа изричните уговорки, които са формулирани от съответните страни членки и са свързани с конкретните условия и начини на прилагане от тях на определени членове на Всемирната пощенска конвенция.
  Споразумението за услугите по пощенските плащания е многостранен акт, който урежда изискванията и правилата за извършване на международните пощенски паричнопреводни услуги в рамките на ВПС. Този акт не е задължителен и се изпълнява само от присъединилите се към него страни – членки на съюза.
  В съответствие с правомощията си съгласно цитираното по-горе решение на Министерския съвет ръководителят на делегацията на Република България подписа с резерва за последваща ратификация актовете, приети от ХХV Конгрес на ВПС.
  Приемането на проекта на Закон за ратифициране на актовете на ХХV Конгрес на Всемирния пощенски съюз ще доведе до: потвърждаване на участието на Република България в осигуряването на единна световна пощенска територия, основана и регламентирана чрез актовете на ВПС; създаване на правна основа за уреждане на взаимоотношенията между Република България и нейния избран пощенски оператор и останалите страни – членки на ВПС, и техните избрани пощенски оператори при организирането и осъществяването на международните пощенски услуги; осигуряване на изпълнението на ангажиментите на Република България, свързани с прилагането на актовете на Съюза както от страна на органите, провеждащи държавната политика и осъществяващи регулирането на пощенските услуги, така и от страна на избрания пощенския оператор, задължен съгласно чл. 27 от Закона за пощенските услуги да изпълнява актовете на ВПС, които са ратифицирани от Народното събрание на Република България; гарантиране на правото на потребителите да ползват международни пощенски услуги от и към всички 192 страни – членки на ВПС; потвърждаване на правото на избрания пощенски оператор на Република България да урежда разплащанията си с избраните пощенски оператори на останалите страни – членки на ВПС, за обработен пощенски трафик на базата на единните и най-благоприятни правила, процедури и цени, регламентирани в актовете на ВПС; гарантиране на правото на Република България да участва в качеството си на страна членка в цялостната дейност на ВПС, неговите ръководни органи и работните структури към тях.

  След изказаните мнения Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения единодушно с 15 гласа „За”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за ратифициране на актовете на XXV конгрес на Всемирния пощенски съюз, № 402-02-11, внесен от Министерски съвет на 23. 05. 2014 г.

  На основание чл. 76, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения предлага да бъде приет и на второ гласуване следния:
  Проект

  З А К О Н


  ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА АКТОВЕТЕ НА XXV КОНГРЕС НА
  ВСЕМИРНИЯ ПОЩЕНСКИ СЪЮЗ

  Член единствен. Ратифицира Общия правилник на Всемирния пощенски съюз, Всемирната пощенска конвенция и Заключителен протокол към нея и Споразумението за услугите по пощенските плащания, приети от XXV конгрес на Всемирния пощенски съюз и подписани на 11 октомври 2012 г. в Доха.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ
  ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ:

  КАМЕН КОСТАДИНОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума