Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ
КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ
25/06/2014 второ гласуване

  Законопроект за денонсиране на Европейската конвенция за законовата защита на услуги, базирани на или представляващи условен достъп, № 402-01-24, внесен от Министерски съвет на 22. 05. 2014 г.
  На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 25.06.2014 г., бе обсъден законопроект за денонсиране на Европейската конвенция за законовата защита на услуги, базирани на или представляващи условен достъп, № 402-01-24, внесен от Министерски съвет на 22. 05. 2014 г.
  От страна на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията заседанието присъства г-жа Калина Димитрова, директор на дирекция „Съобщения“.
  Законопроектът беше представен от вносителят.
  Европейската конвенция за законовата защита на услуги, базирани на или представляващи условен достъп, е приета от Съвета на Европа на 24 януари 2001 г. и е влязла в сила на 1 юли 2003 г. Конвенцията е подписана от Република България на 21 ноември 2002 г., ратифицирана е със закон, приет от Народното събрание на 5 юни 2003 г. (ДВ, бр. 55 от 2003 г.), и е в сила за Република България от 1 ноември 2003 г.
  Денонсирането е промяна в правното основание, произтичащо от Договора за функциониране на Европейския съюз, по силата на което Съвета на Европейския съюз с решение упълномощава Европейския съюз да подпише Конвенцията за законова защита на услуги, базирани на или предоставящи условен достъп. През 2011 година по силата на това решение, правното основание е чл. 114 от Договора за функциониране на Европейския съюз или това е разпределение на компетентностите между институциите на Европейския съюз и държавите-членки в областта на функционирането и изграждането на единния вътрешен пазар.
  Съдът на Европейския съюз през 2013 година отменя това правно основание, като членът става 207 от Договора за функциониране на Европейския съюз, или това е Общата търговска политика, съгласно, която подобно право е от изключителна компетентност на Европейския съюз да подпише Конвенцията от името на държавите-членки, като спазвайки принципа на лоялното сътрудничество, отново произтичащ от базовите договори на Европейския съюз, държавите-членки са задължени да денонсират направените ратификации.
  Законът за ратифициране на Европейската конвенция за законовата защита на услуги, базирани на или предоставящи условен достъп е приет от Народното събрание на 5 юни 2013 година, като Конвенцията за условния достъп на практика произвежда съответната директива такава, от 1998 година. А защитените услуги, това са телевизионното излъчване, радиоизлъчването, услугите на информационното общество. В процеса на преговорите за присъединяване към Европейския съюз, ратифицирането на конвенцията от българската страна е отчетено от Европейската комисия като положителна мярка.
  Налице е ново решение на съвета за подписване на конвенцията от името на съюза, при новото правно основание, а именно чл. 207, от Договора за функциониране на Европейския съюз, или това е общата търговска политика.

  След изказаните мнения Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения единодушно с 13 гласа „За“, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за денонсиране на Европейската конвенция за законовата защита на услуги, базирани на или представляващи условен достъп, № 402-01-24, внесен от Министерски съвет на 22. 05. 2014 г.

  На основание чл. 76, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, Комисията по транспорт, информациоинни технологии и съобения предлага да бъде приет и на второ гласуване следния:

  ПРОЕКТ
  З А К О Н

  ЗА ДЕНОНСИРАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА ЗАКОНОВАТА ЗАЩИТА НА УСЛУГИ, БАЗИРАНИ НА ИЛИ ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ УСЛОВЕН ДОСТЪП

  Член единствен. Денонсира Европейската конвенция за законовата защита на услуги, базирани на или представляващи условен достъп, ратифицирана със закон (ДВ, бр. 55 от 2003 г.)


  ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

  Параграф единствен. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ
  ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ:

  КАМЕН КОСТАДИНОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума