Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ
КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ
25/06/2014 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 402-01-28, внесен от Министерски съвет на 11. 06. 2014 г.
  На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 25 юни 2014 г., бе обсъден законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 402-01-28, внесен от Министерски съвет на 11. 06. 2014 г.
  На заседанието присъстваха г-н Антон Гинев – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, г-жа Красимира Стоянова – директор на Дирекция "Правна" в Минстерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, г-н Тихомир Димитров – главен секретар на Министерство на инвестиционното проектиране и експерти от същото министерство.

  Законопроектът беше представен от г-н Тихомир Димитров.
  С част от предлаганите промени се уточняват правомощията на министъра на регионалното развитие относно допускането и одобряването на устройствени планове, одобряването на проекти и издаването на разрешение за строеж за републиканските пътища, железопътните магистрали и железопътните линии – І и ІІ категория.
  Други текстове от законопроекта предвиждат постигане на съответствие със Закона за електронните съобщения, който в частта изграждането на електронни съобщителни мрежи се явява специален спрямо Закона за устройство на територията. Законът за електронните съобщения съдържа подробна уредба по отношение на строителството на тези мрежи, както и правата за преминаване и ползване, учредяване на сервитути при изграждането на електронни съобщителни мрежи.
  В законопроекта са предвидени и промени, които целят постигане на съответствие с текстовете, предвидени в Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, относно допускането на регулиране на територията и акваторията на пристанищата и специализираните пристанищни обекти. Създава се изрична разпоредба за органа, компетентен да разреши изработването на подробен устройствен план като част от генералния план на пристанище за обществен транспорт.
  С предвидените изменения в Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България прецизира разпоредбата на чл. 112а, ал. 1., като по този начин се преодолява и неточното й тълкуване.

  Въз основа на проведените дебати и изказаните мнения, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, с 9 гласа “ЗА” и 7 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 402-01-28, внесен от Министерски съвет на 11. 06. 2014 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ,
  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  И СЪОБЩЕНИЯ:

  КАМЕН КОСТАДИНОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума