Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ
КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ
25/06/2014 второ гласуване

  Общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт, № 453-19-21, изготвен на основание чл. 77, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание въз основа на приетите на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт, № 302-01-15, внесен от Министерски съвет на 03.09.2013 г. и законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт, № 454-01-36, внесен от Георги Свиленски и група народни представители на 20.03.2014 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ


  Д О К Л А Д

  Второ гласуване

  Относно: Общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт, № 453-19-21, изготвен на основание чл. 77, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание въз основа на приетите на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт, № 302-01-15, внесен от Министерски съвет на 03.09.2013 г. и законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт, № 454-01-36, внесен от Георги Свиленски и група народни представители на 20.03.2014 г.
  Проект


  ЗАКОН

  за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт

  (Обн., ДВ, бр. 97 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 47 и 96 от 2002 г., бр. 70 и 115 от
  2004 г., бр. 77 и 88 от 2005 г., бр. 36, 37, 62, 92 и 108 от 2006 г., бр. 22, 35, 74 и 81 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 47 от 2011 г. и бр. 15 и 68 от 2013 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 13, ал. 1 думата „трима” се заменя с „петима”.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 1 и предлага той да бъде отхвърлен.

  § 2. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думата „лицензирани” се заличава.
  2. В ал. 2 думите „лицензия за железопътни превози и” се заличават.
  3. Създават се нови алинеи 3 и 4:
  „(3) Железопътно предприятие, което не притежава лиценз за извършване на товарни превози има право на достъп до първата гара от железопътната инфраструктура, необходима за извършване на дейностите на дружества и предприятия по чл. 2, т. 3.
  (4) Достъпът по ал. 3 се осъществява при наличие на сертификат за безопасност, договор за застраховка гражданска отговорност и договор с управителя на железопътната инфраструктура.“
  4. Досегашните алинеи 3 и 4 стават съответно ал. 5 и 6.
  Предложение от народния представител Георги Свиленски
  В § 2 т. 1 и 2 да отпаднат.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 2, който става § 1 и предлага следната редакция:
  § 1. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създават се нови ал. 3 и 4:
  „(3) Железопътно предприятие, което не притежава лицензия за извършване на товарни превози, има право на достъп до първата гара от железопътната инфраструктура, необходима за извършване на дейностите на дружества и предприятия по чл. 2, т. 3.
  (4) Достъпът по ал. 3 се осъществява при наличие на сертификат за безопасност, договор за застраховка гражданска отговорност и договор с управителя на железопътната инфраструктура.“
  2. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 5 и 6.

  § 3. В чл. 33, ал. 1 се създава изречение второ:
  „Лицензия не се изисква в случаите по чл. 37а.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3, който става § 2.

  § 4. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 запетаята след думата „превози” се заличава и се добавя „и/или”;
  2. Създава се нова ал. 3:
  „(3) При отнемане или след изтичане на срока на сертификата за безопасност достъпът по чл. 31, ал. 4 се прекратява.”
  3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея след думите „ал. 2” се добавя „и ал. 3” и думата „превозвачът” се заменя с „железопътното предприятие”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4, който става § 3.

  § 5. В чл. 37 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 7:
  „(7) Лицензия за извършване на железопътни превози на пътници и/или товари, издадена в Република България или в друга държава – членка на Европейския съюз, е валидна на територията на държавите – членки на Европейския съюз.”
  2. Досегашните ал. 7, 8 и 9 стават съответно ал. 8, 9 и 10.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5, който става § 4.

  § 6. Създава се чл. 37а:
  „Чл. 37а. Лицензия не се изисква за извършване на дейности по чл. 2, т. 3 за железопътен превоз на товари от дружества и предприятия за техни нужди.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6, който става § 5.

  § 7. Създава се нов чл. 48:
  „Чл. 48. Железопътното предприятие е търговец, притежаващ лицензия за извършване на железопътни превози, валидна на територията на държавите – членки на Европейския съюз, както и търговец с предмет на дейност превоз на пътници и/или товари с железопътен транспорт, като предприятието осигурява локомотивна тяга. Железопътно предприятие е и търговец, който осигурява само локомотивната тяга.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7, който става § 6.

  § 8. Досегашният чл. 48 става чл. 48а и ал. 1 се изменя така:
  „(1) Железопътeн превозвач е железопътно предприятие, лицензирано за извършване на железопътни превози на пътници и/или товари.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8, който става § 7.

  § 9. В чл. 50, ал. 1, т. 1 се изменя така:
  „1. за железопътен превозвач – заверено копие от сертификата за безопасност и лицензията; за железопътно предприятие, извършващо превоз на товари по чл. 31, ал. 3 – заверено копие от сертификата за безопасност;”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9, който става § 8.

  § 10. В чл. 62, ал. 8 думата „Учебната програма” се заменят с „При регистрация на лицата по ал. 6 учебната програма”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10, който става § 9 .

  § 11. В чл. 115и се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3 думите „Изпълнителна агенция „Железопътна администрация” се заменят с „железопътните превозвачи или управителя на железопътната инфраструктура”.
  2. Създава се ал. 4:
  „(4) В своята организация и при вземане на решения специализираното звено по ал. 3 е независимо от Изпълнителна агенция „Железопътна администрация”, управителя на железопътната инфраструктура, железопътните превозвачи, както и от всяко друго лице, чиито интереси биха могли да са в противоречие с функциите на звеното.”

  Предложение на народния представител Георги Свиленски
  В § 11 т. 1 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 11, който става § 10 и предлага следната редакция:
  § 10. В чл. 115и се създава ал. 4:
  „(4) В своята организация и при вземане на решения специализираното звено по ал. 3 е независимо от Изпълнителна агенция „Железопътна администрация”, управителя на железопътната инфраструктура, железопътните превозвачи, както и от всяко друго лице, чиито интереси биха могли да са в противоречие с функциите на звеното.”

  § 12. В чл. 115к се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 т. 2 и 3 се изменят така:
  „2. произшествия и инциденти по своя преценка, които при различна обстановка са можели да доведат до последиците на тежките железопътни произшествия, включително технически повреди в структурните подсистеми или в елементите на железопътната система;
  3. по своя преценка - произшествия и инциденти извън тези по т. 1
  и 2.”
  2. В ал. 2 думите „а при необходимост и Изпълнителна агенция „Железопътна администрация” се заличават.
  3. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Ръководителят на специализираното звено изготвя проект на доклад, който се предоставя за становища и коментари на управителя на железопътната инфраструктура, железопътния превозвач, Изпълнителна агенция „Железопътна администрация”, участващите аварийни служби, представители на персонала, както и на всички други заинтересовани страни.”
  4. В ал. 4 накрая се добавя „и се изпраща на всички засегнати от произшествието или инцидента страни, както и до компетентните органи на други държави - членки на Европейския съюз”.
  5. В ал. 5 думата „Служителите” се заменя с „Инспекторите по разследване”.
  6. В ал. 6 думата „Служителите” се заменя с „Инспекторите по разследване”.
  7. Алинея 7 се изменя така:
  „(7) Изпълнителна агенция „Железопътна администрация” предоставя на специализираното звено информация и документи за конкретно разследване.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12, който става § 11.

  § 13. В чл. 115л се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „Изпълнителна агенция „Железопътна администрация” се заменят с „управителя на железопътната инфраструктура и от железопътните превозвачи”.
  2. В ал. 2 след думите „незабавно” се добавя „специализираното звено и”.
  3. Алинея 3 се отменя.

  Предложение на народния представител Георги Свиленски
  В § 13 т. 1 и 3 да отпаднат.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 13, който става § 12 и предлага следната редакция:
  § 12. В чл. 115л, ал. 2 след думите „незабавно” се добавя „специализираното звено и”.

  § 14. В чл. 115н, ал. 1 думите „и Изпълнителна агенция „Железопътна администрация” съгласуват действията си и обменят” се заменят със „съгласува действията си и обменя”.

  Предложение на народния представител Георги Свиленски
  В § 14 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 14 да бъде отхвърлен.
  § 15. В чл. 128 се създава ал. 5:
  „(5) При нарушение на задължение, свързано с поддържането на система за управление на безопасността, включително по отношение на спазването на техническите изисквания към вложените материали и резервни части и спазването на изискванията при договаряне на услуги спрямо потребители, клиенти, служители и трети страни, при което се намалява нивото на безопасност, на железопътния превозвач или на управителя на железопътната инфраструктура се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 50 000 лв.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15, който става § 13.

  § 16. В чл. 139 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 4 се изменя така:
  „4. за непредоставяне на билет или друг вид превозен документ и за непредоставяне на информация - в съответствие с чл. 9 от Регламент (ЕО)
  № 1371/2007 - в размер от 2000 до 5000 лв.;”
  2. Създават се т. 27 и 28:
  „27. при непоемане или отказ от поемане на отговорност спрямо пътниците и техния багаж, в съответствие с чл. 11 от Регламент (ЕО)
  № 1371/2007 - в размер от 2000 до 5000 лв.;
  28. за неизпълнение на задълженията по чл. 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1371/2007 - в размер от 25 000 до 50 000 лв.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16, който става § 14.

  § 17. В § 1 от Допълнителните разпоредби се създават т. 42 и 43:
  „42. „Железопътна услуга за регионални превози” е транспортна услуга за превоз на пътници и/или товари, предназначена за задоволяване на транспортните потребности само на даден регион.
  43. „Железопътна услуга за градски или крайградски превози” е транспортна услуга за превоз на пътници, предназначена за задоволяване на транспортните потребности само в границите на едно населено място или само между едно населено място и околните райони.”
  Предложение на народния представител Георги Свиленски
  В § 17 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 17 да бъде отхвърлен.

  Заключителна разпоредба
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 18. В Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (обн., ДВ, бр. 55 от 2003 г.; попр., бр. 59 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 107 от 2003 г., бр. 39 и 52 от
  2004 г., бр. 31 и 87 от 2005 г., бр. 24, 38 и 59 от 2006 г., бр. 11 и 41 от 2007 г., бр. 16 от 2008 г., бр. 23, 36, 44 и 87 от 2009 г., бр. 25, 59, 73 и 77 от 2010 г., бр. 39 и 92 от 2011 г. и бр. 26, 53 и 82 от 2012 г., бр. 109 от 2013 г.) в приложението към чл. 9, ал. 1, т. 2 точка 31 се изменя така:
  „31. „Извършване на железопътен превоз на пътници и/или товари.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18, който става § 15.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ,
  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  И СЪОБЩЕНИЯ:


  КАМЕН КОСТАДИНОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума