Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ
КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ
25/06/2014 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване, № 402-01-19, внесен от Министерски съвет на 08.05.2014 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ

  ДОКЛАД

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване, № 402-01-19, внесен от Министерски съвет на 08.05.2014 г.
  На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 25.06.2014 г., бе обсъден законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване, № 402-01-19, внесен от Министерски съвет на 08.05.2014 г.
  На заседанието присъстваха: г-н Антон Гинев – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, г-н Минчо Цветков – главен директор на Главна Дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ и г-жа Красимира Стоянова – директор на дирекция „Правна“ в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
  Законопроектът бе представен от г-жа Красимира Стоянова.
  С проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване (ЗГВ) се изпълняват препоръки, дадени в резултат от проведените сертификационни проверки от страна на Европейската агенция за авиационна безопасност (ЕААБ) на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”. В тази връзка с изменението в чл. 143, ал. 3, т. 12 се премахва препратка към отменен регламент на Европейския съюз.
  Със законопроекта се въвежда административно-наказателна разпоредба, която предвижда налагане на административни наказания за неизпълнение на Регламент (ЕС) № 255/2010 на Комисията от 25 март 2010 г. за определяне на общи правила за управление на потоците въздушно движение. Въвеждането на подобни санкции се налага с оглед обстоятелството, че на 20 февруари 2014 г. Европейската комисия стартира процедура за нарушение по чл. 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз срещу Република България за неизпълнение на задълженията й съгласно чл. 15 от горецитирания регламент.
  Законопроектът предвижда летищният оператор на летище с годишен трафик над 5 милиона превозени пътници или на летище с най-голям брой пътнически превози на територията на Република България, който при спазване на съответната законова процедура определя размера и събира летищните такси, да има правото да отсрочва или да разсрочва вземания за такива такси при условията и реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
  Въз основа на проведените дебати и изказаните мнения Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения с 5 гласа „ЗА”, 1 глас „ПРОТИВ” и 10 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване, № 402-01-19, внесен от Министерски съвет на 08.05.2014 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ,
  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  И СЪОБЩЕНИЯ:

  КАМЕН КОСТАДИНОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума