Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА И МЕДИИТЕ
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА И МЕДИИТЕ
07/11/2013 първо гласуване

  Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2014 г. с включен проект на Висшия съдебен съвет по чл.1 и проект на Висшия съдебен съвет по чл.2, № 302-01-33, внесен от Министерски съвет на 30.10.2013 г.
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване


  Комисията по културата и медиите на редовно заседание, проведено на 7 ноември 2013 г. обсъди Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2014 г. с включен проект на Висшия съдебен съвет по чл.1 и проект на Висшия съдебен съвет по чл.2, № 302-01-33, внесен от Министерски съвет на 30.10.2013 г.
  В Законопроекта за Държавния бюджет`2014 г. е посочено, че планираните за периода 2014-2016 г. консолидирани бюджетни разходи са обвързани със стратегическите цели и приоритети от основните функционални области и програми, които Правителството декларира в своята управленска програма.
  Видно е, че Бюджет`2014 е един определено социален бюджетен проект в сравнение с предшестващите го в последните няколко години и това става ясно от сериозния финансов ресурс в размер на 336 милиона лв. повече в него, предвижда за изпълнение на социалните ангажименти, поети от Правителството в сравнение с Бюджет`2013 г.
  В изпълнение на заложените в същата програма приоритети, развитието и закрилата на българската култура и духовността са заявени като важен национален приоритет за Бюджет`2014 г. Във въвеждащия текст на проекта за Бюджет`2014 за област „Култура“ се предвижда Министерството на културата да разработи и въведе устойчив финансов модел за оценка на труда на творците и да създаде стимули за повишаване на заетостта в сферата на културните и творчески индустрии. За общинските културни институти също е заявен стремеж за увеличение на средствата за компенсиране на увеличението на минималната работна залата през бюджетната година, като за музеите увеличението е 1,02 %, за библиотеките е с 1,04 % и за читалищата - 1,03 %. Заявени са и ангажименти в подпомагането на създаването и разпространението на национални и регионални радио- и телевизионни програми от БНР и БНТ, съгласно издадените им програмни лицензии по ЗРТ.
  Новосъздаденият фонд от 500 милиона лева за „Устойчиво развитие на регионите“ в Бюджет`2014, чрез който ще се финансират креативни проекти от местното самоуправление, е едно от предложенията в тазгодишния Бюджет, което носи надежда за ускоряване процеса на децентрализация и включване на много повече административен и интелектуален капацитет и в сферата на проекти, имащи отношение към развитието на регионалната политика.
  Членовете на Комисията обаче отбелязаха, че рамката на Бюджет`2014 г. за Министерството на културата е намалена от 122 375,1 хил.лв. през 2013 г. на 120 739 000 лв. за 2014 г. Намалени са и бюджетите на БНТ- от 70 128 000 лв. на 65 147 000 лв. за 2014 г. ; за БНР бюджет`2014 е равен на бюджет 2013 - 42 112 000 лв. в Бюджет`2013, като не се отчитат новите услови, произтичащи от въвеждането на цифровизацията. Няма увеличение и в средствата на БТА - 4 085 000 лв. Намалени са с около 100 000 лв. и средствата на СЕМ, чийто бюджет е 1 307 000 лв. за 2014 г. Средствата за други дейности в културата, които се финансират чрез общинските бюджети, не са достатъчни за нормалното функциониране на регионалните музеи и галерии, общински културни инициативи и фестивали с десетилетна история. Въпреки, че средствата за допълваща субсидия за българските читалища се удвояват спрямо 2012 и 2013 г. от 2 на 4 милиона и минимално увеличения стандарт за издръжка на българските читалища, в условията на икономическа криза те трудно оцеляват и Бюджет`2014 не помага достатъчно в усилията за оцеляването им.
  На основание чл.86, ал.1 от Закона за публичните финанси при разглеждане на законопроекта за държавния бюджет Народното събрание изслуша министъра на културата г-н Стоянович и представителите на Министерството на финансите Радка Спасова – н-к отдел в дирекция „Държавни разходи“, Жени Начева - н-к отдел в дирекция „Финанси на общините, Георги Керезов - гл. експерт в дирекция „Държани разходи. Изслушани бяха генералния директор на БТА г-н Максим Минчев, председателят на СЕМ - г-н Георги Лозанов, членът на УС на БНР – г-н Христин Стрижлев, и.д. генералния директор на БНТ - г-жа Анета Милкова.
  В работата на Комисията участваха и представители на неправителствените и професионални организации в сферата на културата.
  В дебатите със свои изказвания участваха депутатите Стефан Данаилов, Станислав Станилов, Светлана Ангелова, Антон Кутев, Красимир Велчев, Гинче Карамитрева, Лъчезар Иванов, Ирен Соколова, Ирена Коцева, Мартин Захариев.
  След проведените дебати Комисията по културата и медиите с 8 гласа „за“, 8 гласа – „против“ и 2 гласа „въздържал се“ прие следното:
  1. Комисията по културата и медиите предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2014 г. с включен проект на Висшия съдебен съвет по чл.1 и проект на Висшия съдебен съвет по чл.2, № 302-01-33, внесен от Министерски съвет на 30.10.2013 г.

  2. Комисията по културата и медиите предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2014 г. със становище на Министерския съвет по чл.1 и чл. 2.  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  Проф. Стефан Данаилов
  Форма за търсене
  Ключова дума