Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ЖАЛБИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ
КОМИСИЯ ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ЖАЛБИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ
27/02/2014 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците, № 454-01-5, внесен от Адриан Христов Асенов и група народни представители на 29. 01. 2014 г.
  Д О К Л А Д


  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците, № 454-01-5, внесен от Адриан Христов Асенов и група народни представители на 29. 01. 2014 г.

  На редовно заседание, проведено на 27. 02. 2014 г., Комисията по правата на човека и жалбите на гражданите разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците, № 454-01-5, внесен от Адриан Христов Асенов и група народни представители на 29. 01. 2014 г.
  На заседанието присъстваха г-н Пламен Ангелов – заместник- министър на вътрешните работи, г-н Лазар Лазаров – заместник - министър на труда и социалната политика, г-жа Татяна Кулинова - старши юрисконсулт в Агенция за бежанците, г-жа Петя Караянева от Върховния комисариат на ООН за бежанците, както и експерти от Министерство на вътрешните работи, Министерство на труда и социалната политика и Държавната агенция за бежанците.
  Законопроектът беше представен от народния представител Адриан Христов Асенов.
  Предлаганите изменения и допълнения в Закона за убежището и бежанците засягат чл. 34, 39 и 39а. Според вносителите, разпоредбите на тези членове не са съобразени с настоящата реалност и създават предпоставки за социално напрежение в страната. Наличието на тези текстове в закона създава прекомерно натоварване на социалната система. Практически е невъзможно да бъде получена вярна, достатъчна и адекватна информация за членовете на бежанските семейства, тъй като се касае за многочислени семейства, предимно от арабски и африкански произход. Разпоредбите създават заплаха за националната сигурност и демографския баланс на страната, и поради тази причина се предлага да се отменят чл. 34, чл. 39а, ал. 1, 2, 3 и 4 и да се допълни чл. 39, ал. 1, като се ограничи възможността за събиране на семействата, предвидена в действащия закон.
  В проведените дебати бяха представени най-съществените елементи на постъпилите становища в комисията от институции и неправителствени организации, като се отбеляза, че в тях са изразени мнения, че законопроектът не е приемлив в този му вид. Страната ни, като членка на Европейския съюз, е задължена да се съобразява с европейското законодателство и е ангажирана с други международни актове, по които България е страна.
  Г-н Пламен Ангелов - заместник-министър на вътрешните работи изтъкна, че в Народното събрание е внесен законопроект за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците, с който се предлагат съществени промени в действащия закон. България, като държава- членка на Европейския съюз, е задължена да въведе конкретни стандарти и механизми за събиране на семейства. Те са разписани в актове на Европейския съюз, приети по надлежния ред, и България не може да не изпълни своите задължения, защото би била обект на наказателна процедура, която е достатъчно ефективна, най-вече от финансова гледна точка, за да мотивира дори и големите държави - членки да се съобразяват с европейското законодателство.
  Г-н Лазар Лазаров - заместник-министър на труда и социалната политика отбеляза, че България се е присъединила отдавна към Конвенцията за правата на детето, и по смисъла й, има задължение да осигурява на всяко дете подходяща среда. Основният ангажимент е детето да живее в семейна среда, и когато по една или друга причина то е разделено от единия от родителите си, и това не вреди на неговите интереси, да се осигури възможност да живее с двамата си родители. Действащото законодателство в тази област – Закона за закрила на детето, правилника и нормативните актове по неговото прилагане е построено върху този водещ принцип и неговото съблюдаване. По същия начин, следвайки ангажиментите на България в Европейския съюз и с оглед други международни актове, по които България е страна, които имат предимство пред националното законодателство, страната ни е задължена и в случаите на деца на бежанци, да осигурява семейна среда и възможност детето да поддържа контакти със своите родители. Приемането на предложения законопроект, би било в противоречие с поетите ангажименти на страната ни, както в резултат на международни договори, така и в резултат на текущото членство на България в Европейския съюз. Приемането му би противоречило, както на действащото национално законодателство, така и на утвърдената държавна политика за осигуряване на всяко дете на семейна среда, или когато това не е възможно - близка до семейната среда.
  Народните представители – членове на комисията заявиха, че са запознати с постъпилите в комисията становища по законопроекта и подкрепят транспонирането в българското законодателство на европейските директиви, с предложения от Министерски съвет законопроект, който предстои да бъде обсъден в Народното събрание. Изразени бяха мнения в подкрепа на представените на заседанието становища по законопроекта от заместник-министрите на вътрешните работи и труда и социалната политика.

  След проведените разисквания и изразените мнения по законопроекта, Комисията по правата на човека и жалбите на гражданите, с 1 глас „за” и 14 гласа „против”, предлага на Народното събрание да не приема на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците, № 454-01-5, внесен от Адриан Христов Асенов и група народни представители на 29. 01. 2014 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВАТА
  НА ЧОВЕКА И ЖАЛБИТЕ
  НА ГРАЖДАНИТЕ:


  /Д-Р ТУНЧЕР КЪРДЖАЛИЕВ/
  Форма за търсене
  Ключова дума