Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
16/10/2013 първо гласуване

  С Т А Н О В И Щ Е
  Вх. №353-18-25/16.10.2013 г.
  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 302-01-21, внесен от Министерски съвет на 27 септември 2013 г.

  На заседанието, проведено на 16 октомври 2013 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, внесен от Министерски съвет.

  В заседанието на Комисията взеха участие Людмила Петкова – заместник-министър на финансите и Красимир Сивев – директор на дирекция „Данъчна политика” в Министерството на финансите.


  I. С настоящия законопроект се предлагат промени, свързани с транспонирането на Директива 2010/45/ЕС на Съвета от 13 юли 2010 г. за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност; промени в резултат на констатирани несъответствия с правото на Европейския съюз и привеждане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в съответствие с решения на Съда на Европейския съюз (СЕС); както и промени във връзка с несъответствия на разпоредби на ЗДДС с Директива 2006/112/ ЕС. Предлагат се и някои редакционни промени, насочени към подобряване на практическото приложение на закона.

  II. Във връзка с въвеждането на разпоредбите на Директива 2010/45/ЕС на Съвета от 13 юли 2010 г., законопроектът предлага нов специален режим за касова отчетност на ДДС, ново правило за определяне на данъчното събитие и данъчната основа при вътреобщностно придобиване на стоки с продължително изпълнение повече от един месец, както и задължение на данъчно задължените лица да съхраняват данъчните документи в оригиналния им вид, с оглед на възможността, предвидена в Директива 2010/45/ЕС.

  III. Във връзка с констатирани несъответствия с правото на Европейския съюз и привеждане на ЗДДС в съответствие с решения на СЕС, проектът на закон предлага изменения по отношение на доставките на стоки при условията на финансов лизинг, нови правила за формиране на данъчната основа; както и удължаване от 3 на 12 месеца на срока, в който регистрираното лице може да упражни правото на приспадане на данъчен кредит за наличните към датата на регистрацията активи.

  IV. По отношение на несъответствията с Директива 2006/112/ ЕС, законопроектът предлага изменение на разпоредбите, които приравняват на възмездна доставка безвъзмездното предоставяне на стоки или услуги за лични нужди или за цели, различни от икономическата дейност на данъчно задълженото лице; изменение на правилата за определяне на данъчната основа при внос, както и промени във връзка с Директива 2009/132/ЕО на Съвета от 19 октомври 2009 г. за определяне приложното поле на член 143, букви „б” и „в” от Директива 2006/112/ЕО по отношение на освобождаването от ДДС при окончателен внос на някои стоки. Предлагат се и промени, свързани с дерогация от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на ДДС с цел улесняване на пътния и железопътния транспорт по Дунав мост II.

  V. Във връзка с практическото приложение на ЗДДС се предлагат някои промени, сред които е отпадането на нулевата ставка за частта от доставката, която е финансирана със средства от републиканския или общинските бюджети или със заеми, по които гарант е държавата. Това се отнася за внос по силата на международни договори и внос на стоки от въоръжени сили на чужди държави и на такива, по които получатели са въоръжените сили на чужди държави или институции на Европейския съюз. Освен това, предвид приключване на проектите по програма ФАР отпадат и ангажиментите, предвидени в споразумението с Европейската комисия, че доставките, финансирани по тази програма, както и националното съфинансиране се освобождават от ДДС. Съгласно Договора за присъединяване на България и Румъния към Европейския съюз, България следва да денонсира или измени всякакви други договори с трети страни, в които има подобни разпоредби.

  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага (с 11 гласа „за” и 4 гласа „въздържал се”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 302-01-21, внесен от Министерски съвет на 27 септември 2013 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ
  НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ
  ФОНДОВЕ
  МЛАДЕН ЧЕРВЕНЯКОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума