Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
23/10/2013 първо гласуване

  С Т А Н О В И Щ Е
  Вх. № 353-18-31/24.10.2013 г.
  Относно: законопроект за ратифициране на Протокола по повод на загрижеността на ирландските граждани относно Договора от Лисабон, № 302-02-15, внесен от Министерския съвет на 11.10.2013 г.  На своето заседание, проведено на 23 октомври 2013 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа Законопроекта за ратифициране на Протокола по повод на загрижеността на ирландските граждани относно Договора от Лисабон, внесен от Министерския съвет.

  В заседанието взеха участие: Тодор Чуров, зам. министър на външните работи, Мария Колева, началник на отдел „Координация на секторните политики на ЕС” и Екатерина Ангелова, сътрудник в дирекция „Политики и институции на ЕС”.


  I. Предлагания за ратифициране протокол цели да разсее опасенията на ирландските граждани относно евентуално недопустимо разширяване на компетентността на Европейския съюз по някои въпроси, залегнали в конституцията на страната. По-специално с протокола се цели да се гарантира действието на конституционните разпоредби относно защитата правото на живот, закрилата на семейството, включително чрез регулиране правото на развод и усилване на правото на майката да се грижи за своите деца, защита на правата относно образованието с акцент върху достъпа до образование и ненамесата на държавата по въпроси от морално и религиозно естество.

  В областта на данъчното облагане се цели да се гарантира, че нито една разпоредба на Договора от Лисабон няма да доведе до увеличаване на обхвата на компетентността на Съюза в тази сфера. С протокола Република Ирландия получава допълнителни гаранции и в областта на сигурността и отбраната. Така например в протокола е записано, че Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС не засяга политиката за сигурност и отбрана на отделните държави членки, включително на Република Ирландия и не променя техните задължения в тази област. Договорът от Лисабон не засяга и не накърнява традиционната политика на военен неутралитет на Ирландия. Подчертава се, че нито една държава членка на ЕС не може да бъде ангажирана с обща отбрана без нейното съгласие, което трябва да се изрази чрез единодушно решение на Европейския съвет. Ирландия, както и всяка друга държава членка, си запазва правото да прецени дали да участва в постоянно структурирано сътрудничество в областта на отбраната или в Европейската агенция по отбрана, отчитайки както разпоредбите на Договора от Лисабон, така и „изискванията на вътрешноправните си норми”.


  II. Предоставянето на правни гаранции на Ирландия във връзка с Договора от Лисабон е резултат от решение, взето от Европейския съвет още през м. юни 2009 т. То идва в отговор на отрицателния вот на проведения през 2008 г. в Ирландия референдум за Договора от Лисабон. На Европейския съвет през 2009 г. също е било съгласувано, че гаранциите за Ирландия ще бъдат изложени в специален протокол към Договора за Европейския съюз (ДЕС) и към Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) при сключването на следващ договор за присъединяване на нова държава членка към ЕС. Във връзка с присъединяването на Република Хърватия към ЕС ирландското правителство подготвя през м. юли 2011 г. съответното предложение за изменение на двата договора чрез добавянето на указания протокол. На 23 октомври 2011 г. Европейският съвет взима решение, съгласно чл. 48(3) от ДЕС, да поиска становището на Европейския парламент и на Европейската комисия относно предложените изменения и да потърси одобрението на Европейския парламент, измененията да бъдат приети без да се свиква специален Конвент. Европейският парламент и Европейската комисия дават положително становище относно предложените изменения. Парламентът дава одобрение да се използва обикновена процедура за изменение на договорите чрез Конференция на представителите на правителствата на държавите членки. На 11 май 2012 г. Европейският съвет определя мандата на конференцията, а на 13 юни 2012 г. в Брюксел упълномощените представители на държавите членки подписват Протокола по повод на загрижеността на ирландските граждани относно Договора от Лисабон.


  III. Досега нашата страна винаги е демонстрирала активност и последователност по отношение на развитието и усъвършенстването на договорно-правната база на Европейския съюз. Република България бе една от първите държави членки, които ратифицираха Договора от Лисабон. Настоящият протокол е част от договореностите около изработването и ратифицирането на Договора от Лисабон и своевременното му ратифициране от Народното събрание ще бъде още един акт, демонстриращ нашия конструктивен подход.


  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага, с 15 гласа „за” и 2 гласа „въздържал се”, Народното събрание да приеме законопроекта за ратифициране на Протокола по повод на загрижеността на ирландските граждани относно Договора от Лисабон, № 302-02-15, внесен от Министерския съвет на 11.10.2013 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ

  МЛАДЕН ЧЕРВЕНЯКОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума