Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
07/11/2013 първо гласуване

    С Т А Н О В И Щ Е
    Вх. № 353-18-36/08.11.2013 г.
    Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 302-01-31, внесен от Министерски съвет на 25.10.2013 г.


    На заседанието, проведено на 7 ноември 2013 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, внесен от Министерския съвет.
    В заседанието на Комисията взеха участие Мирослав Мазнев – заместник-министър на регионалното развитие, Боянка Георгиева – главен юрисконсулт в дирекция „Правна” на Министерството на регионалното развитие и Стела Кръстева – началник на отдел „Винетни такси” в Агенция „Пътна инфраструктура”.

    I. Настоящият законопроект има за цел да осигури съответствието на българското законодателство с изисквания на Европейския съюз за ефективно осъществяване на дейностите за обществено ползване на пътищата чрез регулиране на автомобилното движение, даване на разрешения и въвеждане на ограничения за ползване на пътищата.

    II. Предложените промени са свързани с необходимостта от въвеждане в Закона за пътищата на разпоредбата на чл. 1, параграф 2, чл. 7а на Директива 2011/76/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от
    27 септември 2011 г. за изменение на Директива 1999/62/ЕО относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури, която понастоящем е частично транспонирана в Закона за пътищата.

    III. Във връзка с въведената частично в българското законодателство Директива 1999/62/ЕО, трябва да се транспонират и новите й изменения със срок за нотификация пред Европейската комисия 16 октомври 2013 г. Те предвиждат намаляване на месечните и седмичните винетни такси за пътните превозни средства по чл. 10а, ал. 7, т. 1 и 2 от Закона за пътищата, както и пропорционално изчисляване на дневната ставка спрямо годишния размер.

    IV. В заключение, измененията и допълненията на Закона за пътищата, които се предлагат със законопроекта са в съответствие с принципите и изискванията на Директива 2011/76/ЕС и в изпълнение на постигнатите договорености между Република България и държавите членки на ЕС.


    С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове единодушно предлага (с 16 гласа „за”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 302-01-31, внесен от Министерски съвет на 25.10.2013 г.    ПРЕДСЕДАТЕЛ
    НА КОМИСИЯТА ПО
    ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ
    ФОНДОВЕ    МЛАДЕН ЧЕРВЕНЯКОВ
    Форма за търсене
    Ключова дума