Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
29/01/2014 първо гласуване

  С Т А Н О В И Щ Е
  Вх. № 453-18-9/29.01.2014 г.
  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 302-01-54, внесен от Министерски съвет на 19.12.2013 г.

  На заседанието, проведено на 29 януари 2014 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, внесен от Министерския съвет.
  В заседанието на Комисията взеха участие Зинаида Златанова - заместник министър-председател и министър на правосъдието, Борислав Петков – директор на дирекция „Международно правно сътрудничество и европейски въпроси“, Ирена Борисова - държавен експерт в отдел „Международно сътрудничество и правна помощ по наказателни дела“, Георги Рупчев - държавен експерт в същия отдел и Александър Стефанов - държавен експерт в отдел „Нормотворчество“

  I. С настоящия законопроект се целят четири основни групи изменения и допълнения. Първо, транспониране на Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография и за замяна на Рамково решение 2004/68/ПВР на Съвета. Следва да се има предвид, че срокът за транспониране на Директивата, определен в чл. 27, параграф 1, е 18 декември 2013 г. Второ, изпълнение на препоръка на Комитета МОНИВАЛ към Съвета на Европа, отправена на Република България с Оценителния доклад за страната ни в рамките на Третия кръг за оценка. Трето, привеждане на Наказателния кодекс (НК) в съответствие с изискванията на Допълнителния протокол към Наказателната конвенция на Съвета на Европа, съгласно изискванията на международните антикорупционни конвенции, ратифицирани от Република България. Четвърто, корективни действия във връзка със стартирала процедура за нарушение № 2012/2085 по описа на Европейската комисия във връзка с неизпълнение от страна на Република България на чл. 63 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) във връзка с чл. 251 от НК, когато предметът на престъплението е в „особено големи размери“ - неопределено в закона понятие, пораждащо правна несигурност.

  II. С първата група промени - по § 1, § 2, т. 2 и 3, § 4 - 16 и § 20 от проекта на закон, се въвеждат в националното ни законодателство разпоредбите на Директива 2011/92/ЕС. С това се цели прилагането в България на всички релевантни международноправни и европейски стандарти, насочени към повишаване ефективността на превенцията и борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография, част от които се съдържат в горепосочената директива.

  III. Втората група промени - по § 3 от законопроекта, са в отговор на препоръка на МОНИВАЛ към страната ни. С предложената редакция на чл. 108а, ал. 2 от проекта на закон не само се изпълняват релевантния международен стандарт и отправената ни препоръка, но и се предприемат необходимите законодателни действия с цел да спре притока на всякакви средства до терористи или до терористични организации.

  IV. С третата група промени - по § 2, т. 1 и по § 18 - 19 от законопроекта, се цели привеждане на НК в съответствие със задълженията по Допълнителния протокол към Наказателната конвенция на Съвета на Европа относно корупцията и към наказване на активния подкуп и търговията с влияние и в случаите, когато облагата е предназначена за трето лице - съобразно изискванията на международните антикорупционни конвенции, ратифицирани от нашата страна (Наказателна конвенция относно корупцията, Конвенция за борба с подкупването на чужди длъжностни лица в международните търговски сделки и Конвенцията на ООН срещу корупцията). Проектът на закон отразява препоръките за законодателни действия, отправени от Групата държави срещу корупцията (ГРЕКО), Работната група на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за борба с подкупването на чужди длъжностни лица и прегледа за съответствие на законодателството с разпоредбите на Конвенцията на ООН срещу корупцията. За тяхното изпълнение от България следи и Европейската комисия по линия на Механизма за сътрудничество и оценка.

  V. Четвъртата група промени в законопроекта - § 2, т. 3 (т. 30 и 31 от чл. 93 от НК) и § 17, се налагат във връзка със стартирала процедура за нарушение № 2012/2085 по описа на Европейската комисия. Това е първият етап на досъдебната фаза на процедурата по чл. 258 от ДФЕС. ЕК намира за неподходящи и несъразмерни по отношение на обществения интерес поддържаните от българските власти наказателни санкции и конфискацията на имущество по силата на чл. 251 от НК към всички случаи на неспазване на задължението за деклариране, включително когато това се случва и по вътрешните граници на ЕС. Съществуващите в настоящия НК наказателни санкции, прилагани и за нарушение на вътрешни граници между държавите - членки на Европейския съюз, се смятат за пречка и са забранени по силата на чл. 34 от ДФЕС.

  VI. В заключение, предложеният законопроект е съобразен с изискванията на Директива 2011/92/ЕС, с препоръката на Комитета МОНИВАЛ, с изискванията на Допълнителния протокол към Наказателната конвенция на Съвета на Европа и предвижда предприемането на адекватни мерки във връзка със стартирала срещу България процедура за нарушение № 2012/2085 по описа на Европейската комисия.

  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове единодушно предлага (с 14 гласа „за”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 302-01-54, внесен от Министерския съвет на 19.12.2013 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ
  И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ
  ФОНДОВЕ  МЛАДЕН ЧЕРВЕНЯКОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума