Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Временна анкетна комисия за проверка и установяване на всички случаи на грубо партизирано кадруване в държавната администрация и в други държавни структури и предприятия, извършено в периода август 2009 - март 2013 г.
Временна анкетна комисия за проверка и установяване на всички случаи на грубо партизирано кадруване в държавната администрация и в други държавни структури и предприятия, извършено в периода август 2009 - март 2013 г.
E-mail: vakproverka@parliament.bg
София 1169, пл. "Княз Александър I" №1, зала
Телефон: 02 / 939 35 08;
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА

Чл. 1 (1) Временната анкетна комисия за проверка и установяване на всички случаи на грубо партизирано кадруване в държавната администрация и в други държавни структури и предприятия, извършено в периода август 2009 - март 2013 година (наричана по-нататък Комисията) организира и провежда своята дейност съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и настоящите Вътрешни правила.
Чл. 2 (1) Ръководството на Комисията се състои от председател, който организира нейната работа и ръководи заседанията й.
(2) Комисията се представлява от своя председател, а в негово отсъствие – от един от членовете на Комисията, определен от него.
Чл. 3. (1) Комисията провежда редовни и извънредни заседания.
(2) Заседанията на Комисията се провеждат по време на сесиите на Народното събрание, в ден и час, определени от председателя й.
(3) Комисията се свиква на извънредни заседания от нейния председател или от упълномощен от него член на Комисията, или по искане най-малко на една трета от членовете й или от председателя на Народното събрание.
(4) Дневният ред, часът и мястото на редовните заседанията се предлагат от председателя на комисията и се обявяват писмено най-малко един ден преди тяхното провеждане.
(5) В случаите, когато се провеждат извънредни заседания, дневният ред за тях се обявява едновременно с насрочването им.
(6) Материалите по дневния ред на заседанието се предоставят на всеки член на комисията заедно с обявяването на дневния ред за заседанията по смисъла на ал. 4 и ал.5
(7) При провеждане на заседание членовете на Комисията се подписват във въведения за целта присъствен лист, който се съхранява от председателя на Комисията или от упълномощено от него лице.
Чл. 4. (1) Председателят ръководи заседанието и дава думата за изказване на народните представители.
(2) Думата се иска от място с вдигане на ръка.
(3) Проекторешенията се обсъждат. Народните представители се произнасят по основните положения на проекторешенията. Народните представители могат да обосновават направените предложения.
Чл. 5. (1) Комисията получава необходимата информация за своята дейност чрез изслушвания на действащи или бивши представители на държавни органи и институции, доклади, писма, становища и други писмени материали, чрез провеждане на анкети, съобщения и публикации в средствата за масово осведомяване, жалби и от други източници. Комисията не разглежда анонимни материали.
(2) Комисията разглежда получените и събрани данни, свързани с проверката и установяването на всички случаи на грубо партизирано кадруване в държавната администрация и в други държавни структури и предприятия, извършено за периода август 2009 - март 2013 г., включително проверява кога, на какви основания и при какви процедури са освобождавани и назначавани служители в държавната администрация и в други държавни структури и предприятия за посочения период, и изготвя доклад в съответствие със сроковете, определени по решение на Комисията или предвидени в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, както и в съответствие с решението за създаване на Комисията.
(3) В случаите, когато Комисията прецени за необходимо, се изпращат копия от предоставените за обсъждане документи до съответните държавни органи или длъжностни лица с искане за писмено становище или получаване на допълнителна информация в срок, определен от Комисията. Получените писмени становища се предоставят на всички членове на Комисията.
(4) Всеки член на Комисията може да кани външни лица за участие в обсъждане на поставени за разглеждане сигнали, както и за обсъждане на документи и други конкретни въпроси в предмета й на дейност, след предварително разрешение и съгласуване с председателя на комисията. В поканата за участие на външни лица в заседание на Комисията ръководството определя представителството и реда за участието им в обсъждането.
Чл. 6. Комисията може да покани и/или изслуша в заседанията си физически лица или представители на юридически лица и други субекти, имащи отношение към разглежданите въпроси. Изслушването се провежда след вземане на решение от комисията.
Чл. 7. (1) Ръководството на Комисията може да изисква писмена информация за състоянието и текущата дейност на органи и институции, осъществяващи контролна дейност за всички случаи на освобождаване и назначаване на служители в държавната администрация и в други държавни структури и предприятия, извършени за периода август 2009 - март 2013 г.
(2) За поисканите и постъпили документи се информират всички членове на комисията.
Чл. 8. Комисията може да изслушва и външни експерти, които са поканени за мнение, становище или позиция, по въпроси от нейната компетентност и свързани с предмета й на дейност.
Чл. 9. Официалните становища или позиции на Комисията се съобщават на средствата за масова информация от председателстващия заседанието, или от определен от комисията говорител.
Чл. 10. (1) Всеки член на Комисията има достъп до документите и материалите, съдържащи класифицирана информация, с които се работи, при спазване на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.
(2) Всеки член на комисията има право да се запознава с материали, съдържащи класифицирана информация само в работни помещения, които отговарят на съответните мерки за защита на класифицирана информация – регистратурите на народно събрание, кабинета на председателя на Комисията и залите за провеждане на заседания.
Чл. 11. (1) Комисията заседава по реда на Чл. 30. ал.(2) от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
(2) Решенията на Комисията се вземат с мнозинство от присъстващите при явно гласуване. Гласуването е лично. Гласува се „за”, „против” и „въздържал се”.
(3) Комисията може да реши, ако има такова предложение, към окончателното становище по конкретен документ да има поименен списък за гласуването на отделните членове „за”, „против” и „въздържал се”.
(4) Заседанията на Комисията са открити, освен ако Комисията не реши друго.
(5) На заседанията се водят пълни стенографски протоколи. Съкратени стенографски протоколи се водят по решение на председателя на Комисията.
Чл. 12. (1) При необходимост Комисията може да образува работни групи по определени въпроси, като техният състав се определя от Комисията.
(2) Работните групи работят в рамките на срок, определен от Комисията. В определения срок изготвят доклад до Комисията, в който анализират конкретните проблеми и предлагат проекти за становища.
(3) Работните групи подготвят необходимите материали за заседанията й.
(4) Председателят на Комисията разпределя събраните материали и определя срок за изготвянето на доклади и становища по тях.
Чл. 13. Председателят на Комисията изготвя проект за разходите необходими за нейната дейност и представя проекта до Председателя на Народното събрание за утвърждаване.
Чл. 14. Председателят на Комисията взема решение за привличане на експерти по граждански договор за подпомагане на работата по конкретни задачи.
Чл.15. Съвместни заседания на Комисията с други комисии се свикват и провеждат в съответствие с Глава пета на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Чл. 16. За неуредените в тези Вътрешни правила случаи се прилага Правилникът за организацията и дейността на Народното събрание.
Чл. 17. Настоящите Вътрешни правила за организацията и дейността на Временната анкетна комисия за проверка и установяване на всички случаи на грубо партизирано кадруване в държавната администрация и в други държавни структури и предприятия, извършено в периода август 2009 - март 2013 г. са приети на заседание на Комисията, проведено на 8 ноември 2013 година.