Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
09/09/2009


  Д О К Л А Д

  по отчета за дейността на Агенцията за следприватизационен контрол за 2008 г., № 904-00-36, внесен от Агенцията за следприватизационен контрол на 10 юни 2009 г.


  На свое редовно заседание, проведено на 9 септември 2009 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа отчета за дейността на Агенцията за следприватизационен контрол (АСК) за 2008 г.
  На заседанието присъстваха г-н Иво Маринов – заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма, г-жа Атанаска Бозова – изпълнителен директор на на Агенцията за следприватизационен контрол, г-жа Соня Георгиева и г-н Мустафа Карадайъ – заместник – изпълнителни директори, г-н Емил Бозуков – председател на Надзорния съвет, г-н Руси Статков и г-н Петър Комаров – членове на Надзорния съвет на Агенцията.
  Отчетът беше представен от г-жа Атанаска Бозова – изпълнителен директор и г-н Емил Бозуков – председател на Надзорния съвет на Агенцията за следприватизационен контрол.
  Агенцията за следприватизационен контрол е създадена със Закона за приватизация и следприватизационен контрол като администрация към Министерски съвет за осъществяване на следприватизационен контрол за приватизацията на държавното участие в капитала на търговски дружества и на обособени части от имуществото на търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала.
  АСК осъществява следприватизационен контрол по договори за приватизация, сключени от Агенция за приватизация и от органите по чл.3 от ЗППДОП (отм.). Във тази връзка, към 31.12.2008 г. Агенцията осъществява следприватизационен контрол по 6 827 приватизационни договори, сключени от Агенция за приватизация и от органите по чл.3 от ЗППДОП (отм).
  От създаването на Агенцията до края на 2008 г. паричните постъпления по транзитната сметка на АСК са на обща стойност 93 081 833 лева, като през отчетния период постъпленията са 12 956 425 лева. Тези суми включват паричната част от приетите плащания на разсрочените вноски от цената, неустойки и лихви върху неизплатената цена, доброволно изплатени неустойки и лихви за неизпълнение на инвестиционни програми, програми за трудова заетост и други задължения, както и изплатени такива по реда на изпълнителното производство.
  Подробно разгледана в отчета на Агенцията е дейността по следприватизационния контрол от специализирана дирекция „Приватизационни сделки”, включваща в себе си:
  1. Дейността по следприватизационния контрол, осъществена от Дирекция „Приватизационни сделки”, отдел „ Сделки”, в това число контрол на задълженията предвидени в приватизационните договори по отношение на социалните задължения, на задължението за поддържане на трудова заетост, на задълженията за инвестиции и др. Тук внимание е отделено и на предприетите действия по отношение на неизправните купувачи, изплатените неустойки и извършения контрол на място.
  2. Дейността по следприватизационния контрол, осъществена от Дирекция „Приватизационни сделки”, отдел „Финанси”, като след задълбочен анализ на дейността и на двата отдела са направени изводи и са изведени приоритетите в работата на дирекцията като цяло.
  Дейността по следприватизационния контрол, осъществена от Дирекция „Правна” е друга важна част от отчета на Агенцията за следприватизационен контрол като е обърнато особено внимание на извършените процесуални действия за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2008 г., броят на исковите молби, предявени в същия период, който е 124, общият брой на висящите дела, по които АСК е страна към 31.12.2008 г. - 493 броя, общият брой на влезлите в сила решения към 31.12.2008 г. - 1 232 броя, присъдените суми по влезли в сила решения към 31. 12. 2008 г, делата, по които Агенцията за следприватизационен контрол е ответник към 31.12.2008 г., действията по вписване на законни ипотеки, изпълнителното производство и т. н.
  Отчетът завършва с анализ на административно, правно, финансово и техническото осигуряване на дейността на АСК през 2008 г., правно-нормативното обслужване на административната дейност, управлението на човешките ресурси, информационната система за следприватизационен контрол и Публичния регистър, архива, финансово-счетоводната дейност и не на последно място основните изводи за дейността и приоритетите на Агенцията за следприватизационен контрол през 2009 г.
  След представяне и обсъждане на отчета се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: “За” – 24 народни представители, без “Против” и “Въздържали се”.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме:

  Проект!
  РЕШЕНИЕ:

  по отчета за дейността на Агенцията за следприватизационен контрол за 2008 г.

  Народното събрание на основание чл. 84, т. 17 от Конституцията на Република България и чл. 22, ал. 1, т. 2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол.

  РЕШИ:

  Приема отчета за дейността на Агенцията за следприватизационен контрол за 2008 г  София, 9 септември 2009 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА,
  ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ:


  МАРТИН ДИМИТРОВ

  Форма за търсене
  Ключова дума